Har­vi­nai­nen 46 vuo­den työ­ura Yli-Iin aptee­kis­sa päät­tyy – Airi Yli­pah­ka­la jää eläk­keel­le

– Mikäs täs­sä on ollut olles­sa. Läm­min ja siis­ti sisä­työ vain kan­sa­lais­kou­lun käy­neel­lä ihmi­sel­lä. Tutut ihmi­set ympä­ril­lä ja koti lähel­lä. Tus­kin­pa se oli­si lei­pä ollut leveäm­pää muu­al­la­kaan, tii­vis­tää Airi Yli­pah­ka­la pit­kän työ­uran­sa Yli-Iin aptee­kin lää­ke­työn­te­ki­jä­nä.Toi­mit­ta­jal­ta: Mie­luum­min lähel­tä kuin ver­kos­ta

Pos­ti­la­kos­ta on ollut hyö­tyä­kin. Meis­tä moni on havah­tu­nut kivi­jal­ka­myy­mä­löi­den tär­key­teen. Verk­ko­kau­pas­ta on tul­lut suu­ri uhkaa­ja isoil­le­kin toi­mi­joil­le eivät­kä sen vai­ku­tuk­sil­ta ole vält­ty­neet pie­nem­mät­kään yrit­tä­jät. Lakon aika­na kivi­jal­ka­myy­mä­löi­den ovi on käy­nyt taval­lis­ta tiu­hem­paan, kun ihmi­set ovat halun­neet var­mis­taa tar­vit­se­man­sa tava­ran saan­nin.
Alen­nus­myyn­nis­tä oste­taan tar­pee­seen

Yhdys­val­lois­ta meil­le levin­nyt Black Fri­day -alen­nus­myyn­ti­päi­vä on laa­jen­tu­nut Black Wee­ken­dik­si ja Black Wee­kik­si. Kau­pat ovat tart­tu­neet päi­vän tai vii­kon viet­toon vaih­te­le­vas­ti. Niin näyt­tä­vät teke­vät myös kulut­ta­jat. Suu­rin osa Ran­ta­poh­jan gal­lup­piin osu­neis­ta ker­toi osta­van­sa tava­roi­ta vain tar­pee­seen. Alen­nus­myyn­ti­päi­vää pidet­tiin kui­ten­kin hyvä­nä asia­na.Iiläi­sil­lä menee hyvin, mut­ta se ei näy kun­nan kuk­ka­ros­sa

Iin kun­nan asuk­kail­la menee talous­mit­ta­rei­den mukaan nyt hyvin. Työl­li­syys­ti­lan­ne on parem­pi kuin vuo­si­kym­me­niin, kes­ki­mää­räi­set ansio­tu­lot ja eläk­keet ovat nous­seet ja yrit­tä­jien­kin tulo­ker­ty­mä näyt­tää hyväl­tä. Hyvis­tä mer­keis­tä huo­li­mat­ta kun­nan vero­tu­lot eivät ole lisään­ty­neet.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus