Mar­tin­nie­men Eläk­keen­saa­jil­la kult­tuu­ria, lii­kun­taa ja jäsen­han­kin­taa

Mar­tin­nie­men eläk­keen­saa­jien ensi vuo­den toi­min­ta­ka­len­te­ris­ta löy­tyy monen­lais­ta toi­min­taa. Alku­tal­ves­ta alkaa jäsen­han­kin­ta­kam­pan­ja, sit­ten vuo­ros­sa on yhteis­työ­pro­jek­ti van­hus­neu­vos­ton kans­sa ja suun­ni­tel­mis­sa on myös teat­te­ri­ret­ki Oulun kau­pun­gin­teat­te­riin.

Lue lisää

Har­vi­nai­nen 46 vuo­den työ­ura Yli-Iin aptee­kis­sa päät­tyy – Airi Yli­pah­ka­la jää eläk­keel­le

– Mikäs täs­sä on ollut olles­sa. Läm­min ja siis­ti sisä­työ vain kan­sa­lais­kou­lun käy­neel­lä ihmi­sel­lä. Tutut ihmi­set ympä­ril­lä ja koti lähel­lä. Tus­kin­pa se oli­si lei­pä ollut leveäm­pää muu­al­la­kaan, tii­vis­tää Airi Yli­pah­ka­la pit­kän työ­uran­sa Yli-Iin aptee­kin lää­ke­työn­te­ki­jä­nä.


Kes­kus­te­lem­me: Yksi­tyi­nen per­he­päi­vä­hoi­to toteut­taa samaa var­hais­kas­va­tus­ta kuin kun­nal­li­nen­kin

Syys­kuun lopus­sa saim­me ilok­sem­me lukea Ran­ta­poh­jas­ta (19.9.2019, nro 74), että per­he­päi­vä­hoi­dol­le on kysyn­tää ja olem­me­han asian toki huo­man­neet myös yhtey­den­ot­to­jen mää­räs­sä suo­raan meil­le yrit­tä­jil­le. Häm­mäs­tyim­me kui­ten­kin kir­joi­tuk­sen sävyä – kun­nal­li­sen per­he­päi­vä­hoi­don pal­ve­lu­koor­di­naat­to­ri Vir­pi Mik­ko­sen haas­tat­te­lus­sa todet­tiin Oulus­sa toteu­tet­ta­van per­he­päi­vä­hoi­don ole­van ”huo­les­tut­ta­van” pal­jon yksi­tyis­ten toi­mi­joi­den varas­sa. Tähän sanaan haluam­me tart­tua.Jou­lu­puk­ki muis­tut­taa, että las­ten pitää saa­da olla lap­sia

Jou­lu­pu­kin voi näh­dä Ran­ta­poh­jan alu­eel­la­kin useis­sa pai­kois­sa jo ennen jou­lu­aat­toa. Eni­ten sil­ti puna­nu­tun näke­mi­nen jän­nit­tää aat­toil­ta­na. Ihan oikeal­la Kor­va­tun­tu­rin Jou­lu­pu­kil­la on apu­lai­sia, jois­ta moni asuu Ran­ta­poh­jan alu­eel­la. Myös jää­li­läi­nen apu­lais­puk­ki muo­rei­neen ilah­dut­taa lap­sia ja aikui­sia aat­to­na.


Toi­mit­ta­jal­ta: Mie­luum­min lähel­tä kuin ver­kos­ta

Pos­ti­la­kos­ta on ollut hyö­tyä­kin. Meis­tä moni on havah­tu­nut kivi­jal­ka­myy­mä­löi­den tär­key­teen. Verk­ko­kau­pas­ta on tul­lut suu­ri uhkaa­ja isoil­le­kin toi­mi­joil­le eivät­kä sen vai­ku­tuk­sil­ta ole vält­ty­neet pie­nem­mät­kään yrit­tä­jät. Lakon aika­na kivi­jal­ka­myy­mä­löi­den ovi on käy­nyt taval­lis­ta tiu­hem­paan, kun ihmi­set ovat halun­neet var­mis­taa tar­vit­se­man­sa tava­ran saan­nin.