Nos­tal­gia­tans­seis­sa muis­to­ja ja tans­sia

Vesai­sen­lin­nan 90-vuo­tis­ta his­to­ri­aa juh­lit­tiin Nos­tal­gia­tans­sien mer­keis­sä. Las­se Haa­pa­mä­ki ker­too, että kaik­ki sujui hyvin, väki oli tul­lut pait­si tans­si­maan myös veres­tä­mään muis­to­ja ja tapaa­maan tut­tu­ja.


Luo­na Läh­de! puis­ton penk­ki, puu ja puis­to­tie

Tapa­sin Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män eme­ri­tus yli­lää­kä­rin H. Tapio Han­he­lan Oulun pää­kir­jas­tos­sa haas­ta­tel­lak­se­ni hän­tä Läh­de! puis­ton syn­ty­vai­heis­ta. Heti alus­ta kes­kus­te­lu läh­ti pol­vei­le­maan laa­jas­ti. Kävi ilmi, että hänen nimen­sä kir­joi­tusa­su on pysy­nyt saman­lai­se­na lukio­ajois­ta lähtien.Hanhelalla on oma­koh­tais­ta koke­mus­ta puis­ton rai­vaa­mi­ses­ta omal­le tois­ta heh­taa­ria suu­rel­le ton­til­leen, kun hän asui per­hei­neen pari­sen­kym­men­tä vuot­ta Kii­min­gis­sä.Kii­Ril­le ensim­mäi­nen koti­tap­pio kah­teen vuo­teen

Rat­kai­se­van peli­mie­hen puut­tu­mi­nen kokoon­pa­nos­ta aiheut­ti Kii­min­gin Rien­nol­le sen ensim­mäi­sen koti­tap­pio kah­teen vuo­teen. Kok­ko­lan vah­va jouk­kue tuli, haki pis­teet korik­sen alue­sar­jas­sa ja rik­koi Lai­va­kan­kaan tai­an korein 51–60 (24–37).