Met­säs­sä liik­ku­jan on syy­tä kier­tää hak­kuu­työ­maa kau­kaa — Tapah­tur­mil­ta on väl­tyt­ty, vaik­ka lähel­tä piti -tilan­tei­ta on sat­tu­nut

Kun tal­vi tulee ja pak­ka­nen kovet­taa maat, hak­ku­työ­maat lisään­ty­vät myös Ran­ta­poh­jan alu­eel­la­kin. Yllät­tä­vän monen hak­ku­työ­maan lähet­ty­vil­lä met­säs­sä kul­kee monen­lais­ta luon­nos­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

“Putaan fei­meim­mät potut” esit­täy­ty­vät

Putaan fei­meim­mät potut on met­ka nimi Kel­lon ylä­kou­lun kuva­tai­de­ryh­mäl­le. Se syn­tyi haus­kas­ta ideas­ta, kun ryh­mäs­sä mie­tit­tiin ker­hol­le nimeä. Vuo­si sit­ten aloit­ta­nut valo­ku­vaus- ja kuva­tai­de­ker­ho nime­si itsen­sä ”Perus­pe­ru­noik­si”, ja kun ryh­män töi­tä on nyt esil­lä jo toi­ses­sa näyt­te­lys­sä, hok­sat­tiin, että asial­la on Putaan fei­meim­mät potut.Vesai­sen­lin­na on näh­nyt yli­kii­min­ki­läi­se­lä­mää monel­ta kan­til­ta

Vesai­sen­lin­nan 90-vuo­ti­sen his­to­rian äärel­lä ensin väki­sin­kin hil­jen­tyy, kun ker­ra­taan suo­je­lus­kun­ta­ta­lok­si raken­ne­tun talon ensim­mäi­siä vuo­si­kym­me­niä. Myö­hem­mät vuo­det tans­si- ja dis­ko­muis­toi­neen hyker­ryt­tä­vät ja tuo­vat mie­leen halun pala­ta men­nei­siin vuo­si­kym­me­niin. Miten vain upea­na säi­ly­neen talon his­to­ri­aa kat­soo, on sii­nä tari­noi­ta ker­rot­ta­vak­si jäl­ki­pol­vil­le pit­käk­si aikaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ryh­mä­ko­ti Start­ti on koti ja tuki­koh­ta

Ryh­mä­ko­ti Star­tis­sa Iis­sä jän­ni­tys tii­vis­tyy. Pöy­tä on katet­tu monen­lai­sia herk­ku­ja täy­teen ja vie­rai­ta odo­tel­laan. Kodik­kaat ja viih­tyi­sät tilat on koris­tel­tu jou­lui­ses­ti. Koh­ta on alka­mas­sa juh­la, ja sii­hen on aihet­ta, sil­lä Start­ti on toi­mi­nut pyö­reät 10 vuot­ta.


Iko­nit näyt­te­lys­sä

Iin kan­sa­lais­opis­ton iko­ni­maa­lauk­sen kurs­si­lais­ten töi­tä on esil­lä Nät­te­po­ris­sa. Ryh­män opet­ta­ja Sinik­ka Kui­va­la ker­too, että iko­ni­maa­laus­ta on ope­tet­tu Iis­sä jo vuo­si­kym­me­niä.


Toi­mit­ta­jal­ta: Omaan nilk­kaan

Kävi Pos­tin työ­rii­das­sa kuin­ka hyvän­sä, ovat molem­mat osa­puo­let teh­neet suur­ta hal­laa omal­le alal­leen ja työ­paik­ko­jen­sa säi­ly­mi­sel­le. Moni tie­to­ko­neen kans­sa tutuk­si pääs­syt on jo nyt esi­mer­kik­si käy­nyt tilaa­mas­sa itsel­leen las­kut säh­köi­ses­ti. Samoin moni huo­maa lak­ko­päi­vien aika­na, että leh­tien luke­mi­nen­kin onnis­tuu ihan hyvin tie­to­ko­neel­la tai äly­pu­he­li­mel­la. Ran­ta­poh­jan­kin digi­pal­ve­lu­jen käyt­tä­jien mää­räs­tä ker­to­va käy­rä pon­nah­ti tiis­tai­na ennä­tyk­sel­li­seen luke­maan.


Vir­heet kor­ja­taan kyl­lä

Ran­ta­poh­jas­ta 10.1.1980: Jou­lun­ai­kaan vie­rai­li jou­lu­puk­ki kaup­po­jen luo­na ja aje­lut­ti lap­sia porol­la ja pul­kal­la. 4-vuo­tias tyt­tö sai myös kyy­tiä. Hän ker­toi äidil­leen koto­na: ”Jou­lu­puk­ki­pa aje­lut­ti mei­tä sel­lai­sel­la veneen puo­lik­kaal­la.” H.V. Hau­ki­pu­das


Ei ollut Voi­tos­ta Kii­Rin kaa­ta­jak­si

Kii­min­gin Rien­to koh­ta­si kori­pal­lon alue­sar­jas­sa vii­me vii­kol­la Oulun Voit­to Bas­ke­tin. Alun perin pai­kal­le piti saa­pua Kok­ko­lan kova yhdis­tel­mä, mut­ta vain kak­si päi­vää ennen koh­taa­mis­ta Kok­ko­la pyy­si siir­toa ja Kii­Ri suos­tui. Tilal­le tuli Oulun Voit­to, jon­ka puh­toi­nen nimi­kil­pi sai kui­ten­kin tilil­leen tap­pion. Luke­mat Lai­va­kan­kaan kou­lul­la välk­kyi­vät nume­rois­sa 83–55 (43–22) sum­me­rin soi­des­sa.


Iin Mar­tat on vir­keä 90-vuo­tias

1800 -luvun vii­mei­se­nä vuon­na perus­tet­tiin Mart­ta-jär­jes­tö, jon­ka perus­pe­ri­aat­tei­siin kuu­lui kodin ja las­ten hoi­toon liit­ty­vien tie­to­jen ja neu­vo­jen levit­tä­mi­nen kan­san nais­ten paris­sa, jot­ta hyvin­voin­ti kodeis­sa para­ni­si.