Rant­sik­ka: Kiin­nos­ta­va Tai­de­tes­taa­jat-vie­rai­lu Oulun tai­de­museos­sa

Hau­ki­pu­taan kou­lun 8 E ja F -luo­kat kävi­vät Tai­de­tes­taa­jat-vie­rai­lul­la Oulun tai­de­museos­sa tutus­tu­mas­sa Hei­non tai­de­sää­tiön kokoel­maan syys­lo­man jäl­keen. Kokoel­ma kuu­luu Suo­men mer­kit­tä­vim­piin nyky­tai­de­ko­koel­miin. Sii­nä on yli 1400 teos­ta, jois­ta tai­de­museon Jae­tut unet -näyt­te­lys­sä on näy­til­lä noin sata.

Lue lisää

Met­säs­sä liik­ku­jan on syy­tä kier­tää hak­kuu­työ­maa kau­kaa — Tapah­tur­mil­ta on väl­tyt­ty, vaik­ka lähel­tä piti -tilan­tei­ta on sat­tu­nut

Kun tal­vi tulee ja pak­ka­nen kovet­taa maat, hak­ku­työ­maat lisään­ty­vät myös Ran­ta­poh­jan alu­eel­la­kin. Yllät­tä­vän monen hak­ku­työ­maan lähet­ty­vil­lä met­säs­sä kul­kee monen­lais­ta luon­nos­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


“Putaan fei­meim­mät potut” esit­täy­ty­vät

Putaan fei­meim­mät potut on met­ka nimi Kel­lon ylä­kou­lun kuva­tai­de­ryh­mäl­le. Se syn­tyi haus­kas­ta ideas­ta, kun ryh­mäs­sä mie­tit­tiin ker­hol­le nimeä. Vuo­si sit­ten aloit­ta­nut valo­ku­vaus- ja kuva­tai­de­ker­ho nime­si itsen­sä ”Perus­pe­ru­noik­si”, ja kun ryh­män töi­tä on nyt esil­lä jo toi­ses­sa näyt­te­lys­sä, hok­sat­tiin, että asial­la on Putaan fei­meim­mät potut.Vesai­sen­lin­na on näh­nyt yli­kii­min­ki­läi­se­lä­mää monel­ta kan­til­ta

Vesai­sen­lin­nan 90-vuo­ti­sen his­to­rian äärel­lä ensin väki­sin­kin hil­jen­tyy, kun ker­ra­taan suo­je­lus­kun­ta­ta­lok­si raken­ne­tun talon ensim­mäi­siä vuo­si­kym­me­niä. Myö­hem­mät vuo­det tans­si- ja dis­ko­muis­toi­neen hyker­ryt­tä­vät ja tuo­vat mie­leen halun pala­ta men­nei­siin vuo­si­kym­me­niin. Miten vain upea­na säi­ly­neen talon his­to­ri­aa kat­soo, on sii­nä tari­noi­ta ker­rot­ta­vak­si jäl­ki­pol­vil­le pit­käk­si aikaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ryh­mä­ko­ti Start­ti on koti ja tuki­koh­ta

Ryh­mä­ko­ti Star­tis­sa Iis­sä jän­ni­tys tii­vis­tyy. Pöy­tä on katet­tu monen­lai­sia herk­ku­ja täy­teen ja vie­rai­ta odo­tel­laan. Kodik­kaat ja viih­tyi­sät tilat on koris­tel­tu jou­lui­ses­ti. Koh­ta on alka­mas­sa juh­la, ja sii­hen on aihet­ta, sil­lä Start­ti on toi­mi­nut pyö­reät 10 vuot­ta.


Hau­ki­pu­taan ja Iin kuo­ro­ja muka­na juh­la­kon­ser­tis­sa

Kan­sa­lais­opis­tois­ta kajah­taa! Kan­sa­lais- ja työ­väen­opis­to­toi­min­nan aloit­ta­mi­ses­ta Suo­mes­sa on vuon­na 2019 kulu­nut 120 vuot­ta. Sen kun­niak­si Poh­jois-Poh­jan­maan kan­sa­lais­opis­to­jen kuo­rot yhdis­tä­vät voi­man­sa ja äänen­sä yhtei­sen juh­la­kon­ser­tin mer­keis­sä. Muka­na on kuo­ro­ja ja lau­lu­ryh­mä myös Iis­tä ja Hau­ki­pu­taal­ta.Iko­nit näyt­te­lys­sä

Iin kan­sa­lais­opis­ton iko­ni­maa­lauk­sen kurs­si­lais­ten töi­tä on esil­lä Nät­te­po­ris­sa. Ryh­män opet­ta­ja Sinik­ka Kui­va­la ker­too, että iko­ni­maa­laus­ta on ope­tet­tu Iis­sä jo vuo­si­kym­me­niä.


Toi­mit­ta­jal­ta: Omaan nilk­kaan

Kävi Pos­tin työ­rii­das­sa kuin­ka hyvän­sä, ovat molem­mat osa­puo­let teh­neet suur­ta hal­laa omal­le alal­leen ja työ­paik­ko­jen­sa säi­ly­mi­sel­le. Moni tie­to­ko­neen kans­sa tutuk­si pääs­syt on jo nyt esi­mer­kik­si käy­nyt tilaa­mas­sa itsel­leen las­kut säh­köi­ses­ti. Samoin moni huo­maa lak­ko­päi­vien aika­na, että leh­tien luke­mi­nen­kin onnis­tuu ihan hyvin tie­to­ko­neel­la tai äly­pu­he­li­mel­la. Ran­ta­poh­jan­kin digi­pal­ve­lu­jen käyt­tä­jien mää­räs­tä ker­to­va käy­rä pon­nah­ti tiis­tai­na ennä­tyk­sel­li­seen luke­maan.