Met­sä­ties­tön kun­nos­tus ete­nee vauh­dik­kaas­ti Poh­jois-Iis­sä

Sup­pi­lon-, Kivi­maan- ja Kei­häs­kan­kaan­tei­den sekä niis­tä erka­ne­vien haa­ro­jen muo­dos­ta­mal­la Poh­jois-Iin met­sä­tie­ver­kol­la on käyn­nis­sä mit­ta­va kun­nos­tus­työ, jon­ka koh­tee­na on koko ties­tö, pituu­del­taan yli vii­si­kym­men­tä kilo­met­riä. Laa­ja han­ke kuu­luu koko Suo­men mit­ta­kaa­vas­sa­kin maam­me suurimpiin.Metsäkeskuksen Puun tiet digiai­kaan -han­ke on jul­kais­sut säh­köi­sen tie­kun­ta­kar­tan Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kai­nuun alueil­ta. Kar­tal­la näky­vät sel­lais­ten met­sä- ja yksi­tyis­tei­den sijain­ti- ja omi­nai­suus­tie­dot, joil­le on perus­tet­tu tie­kun­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kun­nal­li­nen per­he­päi­vä­hoi­to halu­taan pelas­taa – Per­he­päi­vä­hoi­dol­le on tilaus­ta var­hais­kas­va­tuk­sen paris­sa

Koko päi­vä­hoi­dos­sa Oulun osal­ta tilan­ne on sel­lai­nen, että kun­nal­li­nen hoi­to vähe­nee ja yksi­tyi­nen lisään­tyy sel­väs­ti. Eri­tyi­ses­ti per­he­päi­vä­hoi­don puo­lel­la vaa­ka­kup­pi on kei­nah­ta­nut per­he­päi­vä­hoi­do­noh­jaa­ja Vir­pi Mik­ko­sen mukaan huo­les­tut­ta­van pal­jon yksi­tyi­sel­le puo­lel­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Rasin Pirk­ko elä­ke­päi­vil­le Yli­kii­min­gin kou­lul­ta

Kou­lusih­tee­ri Pirk­ko Rasin vuo­si­kym­men­ten mit­tai­nen ura Yli­kii­min­gin kou­lul­la päät­tyi vii­me vii­kol­la. Ystä­väl­li­nen, aut­ta­vai­nen ja huo­leh­ti­vai­nen nai­nen saa­tel­tiin eläk­keel­le kou­lul­ta musii­kin, runo­jen ja puhei­den voi­mal­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kos­ka tytöt­kin osaa­vat!

Hau­ki­pu­taal­la Ahmat jär­jes­ti ensim­mäis­tä ker­taa Tyt­tö­jen Peli­täl­li -jää­kiek­ko­ta­pah­tu­man Hau­ki­pu­taan jää­hal­lil­la lau­an­tai­na 14.9.


Leton­ran­nan suun­ni­tel­mat näh­tä­vil­le

Kel­lon Kivi­nie­men Leton­ran­nan kaa­va-alu­een raken­ta­mi­sen II-vai­heen katu- ja ympä­ris­tö­suun­ni­tel­mat lai­te­taan jul­ki­ses­ti näh­tä­vil­le kah­den vii­kon ajak­si, päät­ti Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta.Päät­tä­jäl­tä: Sääs­tö­jä, sääs­tö­jä ja sääs­tö­jä

Olen ollut kun­ta­päät­tä­jä­nä reip­paas­ti yli puo­let elä­mäs­tä­ni. Joka vuo­si täs­mäl­leen samaan aikaan mie­ti­tään kuu­mei­ses­ti, miten seu­raa­van vuo­den kun­ta­ta­lous saa­daan tasa­pai­noon. Kulu­ja on yleen­sä vii­van alla tulo­ja enem­män. Taas esil­lä ovat mit­ta­vat sääs­tö­tar­peet.Har­taus: Lähim­mäi­syys on ihmi­syyt­tä

Raa­ma­tus­sa on pal­jon ohjei­ta ja neu­vo­ja elä­mää var­ten, mut­ta usein ne on esi­tet­ty kiel­to­jen ja käs­ky­jen muo­dos­sa. Paras esi­merk­ki lie­nee 10 käs­kyä. 10 käs­kys­tä perä­ti seit­se­män käs­kyä alkaa sanal­la ”älä”. Tämä osoit­taa, kuin­ka Juma­la aivan todel­la tun­tee ihmi­sen läpi­ko­tai­sin! Olem­me­han me hyvin usein liik­keel­lä sel­lai­sel­la men­ta­li­tee­til­la, että kaik­ki mikä ei ole kiel­let­tyä, on sal­lit­tua. Mei­hin tehoa­vat ken­ties parem­min kiel­lot kuin keho­tuk­set ja neu­vot.