Met­sä­ties­tön kun­nos­tus ete­nee vauh­dik­kaas­ti Poh­jois-Iis­sä

Sup­pi­lon-, Kivi­maan- ja Kei­häs­kan­kaan­tei­den sekä niis­tä erka­ne­vien haa­ro­jen muo­dos­ta­mal­la Poh­jois-Iin met­sä­tie­ver­kol­la on käyn­nis­sä mit­ta­va kun­nos­tus­työ, jon­ka koh­tee­na on koko ties­tö, pituu­del­taan yli vii­si­kym­men­tä kilo­met­riä. Laa­ja han­ke kuu­luu koko Suo­men mit­ta­kaa­vas­sa­kin maam­me suurimpiin.Metsäkeskuksen Puun tiet digiai­kaan -han­ke on jul­kais­sut säh­köi­sen tie­kun­ta­kar­tan Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kai­nuun alueil­ta. Kar­tal­la näky­vät sel­lais­ten met­sä- ja yksi­tyis­tei­den sijain­ti- ja omi­nai­suus­tie­dot, joil­le on perus­tet­tu tie­kun­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kun­nal­li­nen per­he­päi­vä­hoi­to halu­taan pelas­taa – Per­he­päi­vä­hoi­dol­le on tilaus­ta var­hais­kas­va­tuk­sen paris­sa

Koko päi­vä­hoi­dos­sa Oulun osal­ta tilan­ne on sel­lai­nen, että kun­nal­li­nen hoi­to vähe­nee ja yksi­tyi­nen lisään­tyy sel­väs­ti. Eri­tyi­ses­ti per­he­päi­vä­hoi­don puo­lel­la vaa­ka­kup­pi on kei­nah­ta­nut per­he­päi­vä­hoi­do­noh­jaa­ja Vir­pi Mik­ko­sen mukaan huo­les­tut­ta­van pal­jon yksi­tyi­sel­le puo­lel­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Rasin Pirk­ko elä­ke­päi­vil­le Yli­kii­min­gin kou­lul­ta

Kou­lusih­tee­ri Pirk­ko Rasin vuo­si­kym­men­ten mit­tai­nen ura Yli­kii­min­gin kou­lul­la päät­tyi vii­me vii­kol­la. Ystä­väl­li­nen, aut­ta­vai­nen ja huo­leh­ti­vai­nen nai­nen saa­tel­tiin eläk­keel­le kou­lul­ta musii­kin, runo­jen ja puhei­den voi­mal­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausJak­ku­ky­län sil­lan lisä­ra­hoi­tus pää­tök­sen­te­koon

Jak­ku­ky­län riip­pusil­lan raken­ta­mi­nen tulee mak­sa­maan 850 000 euroa, mikä ylit­tää 300 000 eurol­la sii­hen vara­tun mää­rä­ra­han. Sil­lan raken­ta­mi­seen saa­tu val­tio­no­suus ja kyläyh­dis­tyk­sen sil­taan kerää­mä sum­ma ovat yhteen­sä 275 000 euroa, lop­pusum­ma on kun­nan rahoi­tus­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hau­Pa voi­to­kas Tor­nios­sa

Hau­ki­pu­taan Pal­lon mies­ten edus­tus­jouk­kue jat­koi hyvää syys­vi­ret­tään lau­an­tai­na Tor­nios­sa perin­teik­kään TP-47 vie­raa­na. Useis­ta pois­sao­lois­ta huo­li­mat­ta vie­rai­li­joi­den rutii­ni riit­ti upe­aan 2–3 voit­toon.


Jää­lin kou­lu­lai­set etusi­vun kim­pus­sa

Osa Jää­lin kou­lun vii­den­nen luo­kan oppi­lais­ta osal­lis­tuu tänä syk­sy­nä Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen väli­seen yhteis­työ­hön. Oppi­laat kir­joit­ta­vat vuo­rol­laan jut­tu­ja nuor­ten pals­tal­le Rant­sik­kaan.