Oijär­vel­lä nousi rai­vo opas­te­kylt­tien pois­ta­mi­ses­ta – Uima­ran­nan viral­li­suut­ta sel­vi­tel­lään kun­nas­sa

Oijär­ven asuk­kaat ja mök­ki­läi­set ovat rai­vos­tu­neet vene­sa­ta­ma ja uima­ran­ta-alue -kylt­tien katoa­mi­ses­ta. Sini­val­koi­set kyl­tit ovat sijain­neet sata­man tien­liit­ty­mäs­sä sekä Olha­van-, Yli-Iin- ja Oijär­ven­tiel­lä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Lii­na-Mii­nan ja Black Jac­kin hui­kea saa­vu­tus

13-vuo­ti­aal­la kil­pa­rat­sas­ta­jal­la Lii­na-Mii­na Pek­ka­lal­la on hymy her­käs­sä. Uljaas­ti ja tyy­ty­väi­sen oloi­se­na hänen allaan askel­taa tum­man­pu­hu­va poni Black Jack. Pari­val­jak­ko voit­ti äsket­täin val­ta­kun­nal­li­sen vuo­den 2019 Ponicu­pin Tam­pe­reel­la. Voit­to oli har­vi­nai­nen saa­vu­tus poh­joi­seen. Eri­tyi­sen mer­ki­tyk­sel­li­sek­si menes­tyk­sen tekee myös se, että 13-vuo­tias Lii­na-Mii­na aloit­ti kil­pai­le­mi­sen kou­lu­rat­sas­tuk­ses­sa vas­ta rei­lu vuo­si sit­ten. Lisäk­si Black Jack on hänel­le ja Putaan­ky­läl­lä sijait­se­vas­sa Alar­mi Stables -koti­tal­lil­la vie­lä uusi tulo­kas.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTai­ko­ja, kika­tus­ta ja sir­kus­ta – Koi­te­li elää lap­sil­le -tapah­tu­ma tar­jo­si luon­toe­lä­myk­siä ja haus­kuut­ta ehkä vii­meis­tä ker­taa

Koko per­heen tapah­tu­ma Koi­te­li elää lap­sil­le sai per­heet suun­taa­maan kul­kun­sa Kii­min­ki­joen Koi­te­lin kos­kien äärel­le. Kal­liot tar­jo­si­vat iha­nia oles­ke­lu­paik­ko­ja ohjel­man lomas­sa, ja nuo­tio­pai­kat täyt­tyi­vät eväi­den nau­tis­ke­li­jois­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKeit­toa kai­kel­le kan­sal­le

Yli­kii­min­gin asu­kas­tu­van edus­tal­la istuu tyy­ty­väi­siä mie­hiä. Kos­ke­lan Erk­ki, Met­to­vaa­ran Saka­ri ja Myk­kä­sen Eero ovat saa­neet vat­sat täy­teen hyvää nak­ki­keit­toa. Kah­vit­kin on juo­tu ja nyt pais­ta­tel­laan aurin­gos­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausSiru­tet­tu lem­mik­ki löy­tää kotiin

Lau­an­tai­na Kii­min­gin Mus­ti ja Mir­ri -myy­mä­läs­sä on mah­dol­li­suus käy­dä sirut­ta­mas­sa oma kis­sa, koi­ra tai kani, kun vie­te­tään Mil­joo­na Mik­ro­si­rua -siru­tus­tem­paus­ta. Tapah­tu­maa jär­jes­tä­vät Mus­ti & Mir­ri myy­mä­län lisäk­si Mil­joo­na Mik­ro­si­rua -pro­jek­ti ja Oulu­lai­nen Kis­sa­kum­mit ry -yhdis­tys.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kir­joit­ta­mi­nen ja luke­mi­nen on kivaa!

Hau­ki­pu­taan kir­jas­tos­sa on avat­tu kir­ja­näyt­te­ly, jos­sa esit­te­lys­sä on kir­jal­li­suut­ta paril­ta­kym­me­nel­tä Poh­jois-Poh­jan­maan kir­joit­ta­jayh­dis­tyk­sen teki­jäl­tä. Kir­ja­näyt­te­lyn ava­jai­sis­sa maa­nan­tai­na oli pai­kal­la yhdis­tyk­sen edus­ta­jia ja kir­joit­ta­jia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus