Lii­na-Mii­nan ja Black Jac­kin hui­kea saa­vu­tus

13-vuo­ti­aal­la kil­pa­rat­sas­ta­jal­la Lii­na-Mii­na Pek­ka­lal­la on hymy her­käs­sä. Uljaas­ti ja tyy­ty­väi­sen oloi­se­na hänen allaan askel­taa tum­man­pu­hu­va poni Black Jack. Pari­val­jak­ko voit­ti äsket­täin val­ta­kun­nal­li­sen vuo­den 2019 Ponicu­pin Tam­pe­reel­la. Voit­to oli har­vi­nai­nen saa­vu­tus poh­joi­seen. Eri­tyi­sen mer­ki­tyk­sel­li­sek­si menes­tyk­sen tekee myös se, että 13-vuo­tias Lii­na-Mii­na aloit­ti kil­pai­le­mi­sen kou­lu­rat­sas­tuk­ses­sa vas­ta rei­lu vuo­si sit­ten. Lisäk­si Black Jack on hänel­le ja Putaan­ky­läl­lä sijait­se­vas­sa Alar­mi Stables -koti­tal­lil­la vie­lä uusi tulo­kas.Tai­ko­ja, kika­tus­ta ja sir­kus­ta – Koi­te­li elää lap­sil­le -tapah­tu­ma tar­jo­si luon­toe­lä­myk­siä ja haus­kuut­ta ehkä vii­meis­tä ker­taa

Koko per­heen tapah­tu­ma Koi­te­li elää lap­sil­le sai per­heet suun­taa­maan kul­kun­sa Kii­min­ki­joen Koi­te­lin kos­kien äärel­le. Kal­liot tar­jo­si­vat iha­nia oles­ke­lu­paik­ko­ja ohjel­man lomas­sa, ja nuo­tio­pai­kat täyt­tyi­vät eväi­den nau­tis­ke­li­jois­ta.


60 vuot­ta sit­ten eka­luo­kal­le Hau­ki­pu­taan Ase­man kou­luun

Syys­kuus­sa vuon­na 1959 aloit­ti Ase­man kou­lus­sa 25 pien­tä taa­pe­roa kou­lun­käyn­tin­sä. Oppi­laat ker­tyi­vät kylän lähi­seu­dun run­sas­lu­kui­ses­ta suu­res­ta sodan jäl­kei­ses­tä ikä­luo­kas­ta. Suu­ri osa oli jo entuu­des­taan toi­sil­leen tut­tu­ja piha­lei­keis­tä ja tii­viin kyläe­lä­män kaut­ta.Keit­toa kai­kel­le kan­sal­le

Yli­kii­min­gin asu­kas­tu­van edus­tal­la istuu tyy­ty­väi­siä mie­hiä. Kos­ke­lan Erk­ki, Met­to­vaa­ran Saka­ri ja Myk­kä­sen Eero ovat saa­neet vat­sat täy­teen hyvää nak­ki­keit­toa. Kah­vit­kin on juo­tu ja nyt pais­ta­tel­laan aurin­gos­sa.Teks­ta­rit

Huo­ma­sit­te­ko luki­jat, että Olha­van tuu­li­myl­ly­kau­pas­sa tapah­tui myös C02 -pääs­tö­jen kaup­pa. Sak­sa­lai­set sai­vat 60 000 ton­nia pääs­tö­oi­keuk­sia. Tuu­liwat­ti on myös saa­nut vii­me vuon­na noin kol­man­nek­sen Suo­men val­tion jaka­mas­ta tues­ta tuu­li­voi­main­ves­toin­neil­leen.