Lem­mik­ki­nä lep­poi­sat kar­va­naa­mat – Hau­ki­pu­taa­lai­set Nina ja Erk­ka Simp­pu­la pitä­vät har­ras­tuk­se­naan ylä­maan­kar­jaa

Ilmas­sa on syk­syn tun­tua ja vet­tä­kin on sata­nut edel­li­syö­nä. Keh­nos­ta­kaan sääs­tä ei kui­ten­kaan tämä pak­su­nah­kai­nen ja tal­vi­sin vie­lä puo­let kar­vai­sem­pi ylä­maan­kar­ja piit­taa käys­ken­nel­les­sään lep­poi­sas­ti Hau­ki­pu­taal­la sijait­se­van Luu­ke­la High­land -tilan aitauk­ses­sa. Isän­tä Erk­ka Simp­pu­la on tuo­nut sar­vi­päil­le aamu­her­kuik­si lei­pä­pa­lo­ja, joi­ta hamu­tes­saan otuk­set intou­tu­vat otta­maan yhteen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jää­li­läi­sel­lä Sau­li Oja­leh­dol­la on piha­maal­laan 160 eri ome­na­la­ji­ket­ta – “Muka­va seu­ra­ta, mil­loin mikä­kin laji­ke kyp­syy”

Kun jää­li­läi­nen Sau­li Oja­leh­to alkaa puhua eri ome­na­la­jik­keis­ta, tie­tä­mys­tä aihe­pii­ris­tä tun­tuu riit­tä­vän. Kou­lu­tuk­sel­taan diplo­mi-insi­nöö­ri ja elä­män­työn­sä tie­to­ko­neoh­jel­moin­nin paris­sa teh­nyt mies vai­kut­taa ole­van omim­mil­laan juu­ri ome­nois­ta puhues­saan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kulu­nut kesä on ollut haas­teel­li­nen peru­nal­le

Kulu­neen kesän kui­vuus ja kuun vaih­tees­sa yllät­tä­neet hal­layöt ovat tuo­neet haas­tei­ta peru­nan kas­vul­le. Kii­min­ki­läi­nen vil­je­li­jä Juk­ka Kon­tio ker­too, että odo­tet­ta­vis­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Putaan Pul­lan laa­jen­nus­työt käyn­tiin

Vii­me aikoi­na lei­po­moa­lal­ta on kuu­lu­nut huo­no­ja uuti­sia, mut­ta Putaan Pul­lan lei­po­mos­sa Mar­tin­nie­mes­sä puhal­ta­vat hyvät tuu­let. Lei­po­mo­ti­lo­jen laa­jen­nus­ta val­mis­te­le­vat työt on aloi­tet­tu ja raken­ta­mi­nen käyn­nis­tyy ensi vii­kol­la.Elo­mark­ki­noil­la ja museo­päi­väs­sä viih­dyt­tiin

Moni­toi­mi­mies Mat­ti Kois­ti­na­ho teki moot­to­ri­käyt­töi­sel­lä päre­höy­läl­lä pärei­tä Yli­kii­min­gin Koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mil­lä Elo­mark­ki­noil­la ja museo­päi­väs­sä vii­me lau­an­tai­na. Heik­ki Pason kun­nos­ta­ma Wick­strö­min vuo­den.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kun­nal­lis­neu­vos Heik­ki Sep­pä­lä täyt­tää 80 vuot­ta: “Nyt ihmet­te­len, miten aika riit­ti kaik­keen”

Heik­ki Sep­pä­lä sanoo hyvin muis­ta­van­sa, kun hänen isän­sä täyt­ti 40 vuot­ta.– Ihan itkua piti vään­tää sau­nan taka­na, kun oli niin van­ha isä. Nyt hän itse täyt­tää 80 vuot­ta, eikä hänes­tä ikä tun­nu pahal­ta. Aika vaan on kulu­nut nopeas­ti kii­rei­ses­sä elä­män rytmissä.Näin jäl­keen­päin Sep­pä­lä ihmet­te­lee, miten aika riit­ti kaik­keen teke­mi­seen ja osal­lis­tu­mi­seen. Ilman puo­li­son ja per­heen jous­ta­vaa ja kan­nus­ta­vaa suh­tau­tu­mis­ta kaik­ki tämä ei oli­si ollut mah­dol­lis­ta.


Ensim­mäi­ses­tä luo­kas­ta jo 71 vuot­ta

Lou­nas­ra­vin­to­la Nyy­man­niin on jo useam­man vuo­den ajan kokoon­tu­nut tii­vis poruk­ka, joka jäse­net ovat tun­te­neet toi­sen­sa jo vuo­des­ta 1948 läh­tien. Tuol­loin he nimit­täin aloit­ti­vat yhdes­sä kan­sa­kou­lun opin­not nyt jo lak­kau­te­tus­sa Par­ku­mäen kou­lus­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Rant­sik­ka: Val­ta­kun­nal­li­nen kou­lu­rau­ha julis­tet­tiin alka­neek­si

Val­ta­kun­nal­li­sen kou­lu­rau­han julis­tus kuu­lu­tet­tiin tiis­tai­na Kajaa­nis­ta käsin. Kou­lu­rau­han julis­tuk­sel­la halu­taan muis­tut­taa jokais­ta las­ta, nuor­ta ja aikuis­ta luku­kau­den alkaes­sa sii­tä, että kai­kil­la pitää olla oikeus hyvään, tur­val­li­seen, tasa-arvoi­seen, viih­tyi­sään sekä kan­nus­ta­vaan kou­lun­käyn­tiin.