Hotel­li Hyön­tei­nen on pölyt­tä­jien pelas­tus — Nik­ka­roi itsel­le­si hyön­teis­ho­tel­li

Hyön­teis­ho­tel­lin nik­ka­roin­nis­ta hyö­ty­vät sekä hyön­tei­set että koti­puu­tar­hu­ri. Ihmi­nen hyö­tyy var­sin­kin, jos hotel­lin hyväk­sy­vät kesä­pe­säk­seen sekä tal­veh­ti­mis­pai­kak­seen peto­pis­tiäi­set ja lep­pä­ker­tut. Nii­den ruo­ka­lis­tal­le kuu­lu­vat esi­mer­kik­si leh­ti­kir­vat.

Lue lisää

Pik­ku Aino­la on täyn­nä tuok­su­ja – Jää­li­läis­puu­tar­ha avaa oven­sa sun­nun­taik­si kai­kil­le

Aina­kin nel­jä­sa­taa eri­lais­ta kas­vi­la­ji­ket­ta viher­tä­vät ja kuk­ki­vat jää­li­läi­sen Jaa­na Erkin­jun­tin Pik­ku Aino­lan puu­tar­has­sa Pel­to­tiel­lä. Kun per­he vuon­na 2002 osti talon, pihas­sa ei juu­ri syree­nin ja kuo­lan­pio­nin lisäk­si muu­ta kuk­ki­nut. Vuon­na 2004 Erkin­junt­ti aloit­ti pihan raken­ta­mi­sen ja nyt 15 vuot­ta myö­hem­min etu­pi­ha tar­jo­aa kas­vu­pai­kan monen­lai­sil­le kas­veil­le.Uima­ran­nat siis­ti­tään vähin­tään ker­ran vii­kos­sa – Iis­sä ylei­set uima­ran­nat tar­kas­te­taan joko päi­vit­täin tai ker­ran kuu­kau­des­sa

Oulun kau­pun­gin viral­li­sil­la uima­ran­noil­la on ollut uima­ran­nois­ta vas­taa­van, Kari Näpän mukaan jopa hie­man taval­lis­ta rau­hal­li­sem­paa. Poik­keuk­sia toki mah­tuu mukaan aina, kuten Inkon­no­kan uima­ran­nal­la Hau­ki­pu­taal­la teh­ty ilki­val­ta pari viik­koa sit­ten.


Dro­net vei­vät valo­ku­vaa­jan men­nes­sään

Jar­mo Hal­me pur­kaa tot­tu­nein ottein val­koi­ses­ta sal­kus­ta dro­nen, eli kau­ko-ohjat­ta­van kop­te­rin, ja sen ohjai­men. Hän ottaa kop­te­rin alla ole­vas­ta kame­ras­ta suo­juk­sen irti ja aset­taa mat­ka­pu­he­li­men­sa ohjai­mes­sa ole­vaan teli­nee­seen. Hal­me vetää vivuis­ta peu­ka­loil­laan, ja kop­te­ri surah­taa ilmaan.


Itä­me­rel­lä ja Sel­kä­me­rel­lä sei­laa­va Lau­ri Veh­ka­pe­rä on kalas­ta­ja jo seit­se­män­nes­sä pol­ves­sa

10 vuo­ro­kaut­ta yötä päi­vää merel­lä ja toi­set 10 vapaal­la. Se on Kivi­nie­mes­sä asu­van kalas­ta­jan, 30-vuo­ti­aan Lau­ri Veh­ka­pe­rän työ­ryt­mi, johon hän on jo hyvin­kin tot­tu­nut. Eikä kalas­ta­mi­nen tapah­du sou­tu­ve­neel­lä koti­ran­nas­ta, vaan Irlan­nis­ta han­ki­tul­la, lähes 40 met­ri­sel­lä aluk­sel­la Sel­kä­me­ren ja Itä­me­ren hie­man syvem­mil­lä vesil­lä.


Uut­ta van­han tilal­le

Kun Rami ja Miia Kor­te­so­ja alkoi­vat etsiä tont­tia uudel­le kodil­leen, ei tar­koi­tuk­se­na ollut pää­tyä Hau­ki­pu­taal­le. Tont­tia haet­tiin laa­jal­la hai­ta­ril­la, ja vaih­toeh­to­na oli mikä vaan kun­ta Limin­gan ja Iin välil­tä. Ainoa ehto oli, että tont­ti ei saa olla uudi­sa­lu­eel­la.


Ook­ko nää kuul­lu: Veneen han­kin­taan

Ran­ta­poh­jas­ta 19.7.1979Sii­hen aikaan, kun pel­lon­va­raus­kor­vaus­ta ei vie­lä mak­set­tu ja poh­jan­maal­la­kin maa­ta vil­jel­tiin ylei­sem­min kuin nyky­ään, oli­vat kesä­vie­raat kesä­ai­kaan ter­ve­tul­lei­ta. Erään talon isän­tä pel­kä­si kovas­ti ukkos­ta ja yhden­kin sala­man näh­ty­ään kes­keyt­ti välit­tö­mäs­ti hei­nä­työt. Hei­nä­han­gon pii­kit näet joh­ti­vat hel­pos­ti säh­köä. Erää­nä päi­vä­nä kesä­vie­ras yhdes­sä isän­nän kans­sa aamus­ta alkaen oli nos­tel­lut hei­nää sei­päil­le. Ilta­päi­väl­lä kesä­vie­ras­ta alkoi väsyt­tää, mut­ta isän­tä vain kiih­dyt­ti vauh­tia. Täl­löin kesä­vie­ras muis­ti isän­nän arkuu­den sala­moi­hin ja päät­ti kokeil­la. Hän sanoi säi­käh­dys­tä tees­ken­nel­len, että sala­ma iski juu­ri isän­nän selän taak­se pel­toon. Täl­löin isän­tä heit­ti välit­tö­mäs­ti han­kon­sa maa­han ja pai­ne­li juok­su­jal­kaa asun­toon. Kesä­vie­ras tie­ten­kin seu­ra­si salaa hymyil­len. Sisäl­lä emän­tä­vä­ki ihmet­te­li hei­nä­mies­ten äkil­lis­tä työn lopet­ta­mis­ta, mut­ta isän­tä selit­ti hätään­ty­nee­nä, että on tulos­sa uko­nil­ma.


Nys­vää­jät Van­taal­ta aloit­ti­vat ylei­sö­kai­vauk­set

Kie­ri­kin­kan­kaan vuo­sit­tai­set ylei­sö­kai­vauk­set alkoi­vat eilen. Ensim­mäi­se­nä kai­vausa­lu­eel­le saa­pui­vat van­taa­lai­set Hei­di Hölt­tä ja Pet­te­ri Ander­sin. Yli-Ii on heil­le yksi kol­mes­ta koh­tees­ta puo­len­tois­ta vii­kon mit­tai­sel­la loma­reis­sul­la.


Ter­va­hau­dan syty­ty­sil­las­sa viih­dyt­tiin

Yli­kii­min­gin Ter­vas­Tii­ma-perin­ne­vii­kon ter­va­hau­dan syty­ty­sil­taa vie­tet­tiin aurin­koi­ses­sa kesä­sääs­sä Ter­va­sau­tiol­la tiis­tai-ilta­na. Pek­ka Perä­ta­lo ja Erk­ki Pöys­kö juon­si­vat illan tapah­tu­mia, joi­den lomas­sa kuul­tiin Yli­kii­min­gin Puhal­ta­jien kome­aa soit­toa Jaak­ko Rah­kon joh­dol­la.