Hotel­li Hyön­tei­nen on pölyt­tä­jien pelas­tus — Nik­ka­roi itsel­le­si hyönteishotelli

Hyön­teis­ho­tel­lin nik­ka­roin­nis­ta hyö­ty­vät sekä hyön­tei­set että koti­puu­tar­hu­ri. Ihmi­nen hyö­tyy var­sin­kin, jos hotel­lin hyväk­sy­vät kesä­pe­säk­seen sekä tal­veh­ti­mis­pai­kak­seen peto­pis­tiäi­set ja lep­pä­ker­tut. Nii­den ruo­ka­lis­tal­le kuu­lu­vat esi­mer­kik­si lehtikirvat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Pik­ku Aino­la on täyn­nä tuok­su­ja – Jää­li­läis­puu­tar­ha avaa oven­sa sun­nun­taik­si kaikille

Aina­kin nel­jä­sa­taa eri­lais­ta kas­vi­la­ji­ket­ta viher­tä­vät ja kuk­ki­vat jää­li­läi­sen Jaa­na Erkin­jun­tin Pik­ku Aino­lan puu­tar­has­sa Pel­to­tiel­lä. Kun per­he vuon­na 2002 osti talon, pihas­sa ei juu­ri syree­nin ja kuo­lan­pio­nin lisäk­si muu­ta kuk­ki­nut. Vuon­na 2004 Erkin­junt­ti aloit­ti pihan raken­ta­mi­sen ja nyt 15 vuot­ta myö­hem­min etu­pi­ha tar­jo­aa kas­vu­pai­kan monen­lai­sil­le kasveille.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uima­ran­nat siis­ti­tään vähin­tään ker­ran vii­kos­sa – Iis­sä ylei­set uima­ran­nat tar­kas­te­taan joko päi­vit­täin tai ker­ran kuukaudessa

Oulun kau­pun­gin viral­li­sil­la uima­ran­noil­la on ollut uima­ran­nois­ta vas­taa­van, Kari Näpän mukaan jopa hie­man taval­lis­ta rau­hal­li­sem­paa. Poik­keuk­sia toki mah­tuu mukaan aina, kuten Inkon­no­kan uima­ran­nal­la Hau­ki­pu­taal­la teh­ty ilki­val­ta pari viik­koa sitten.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Dro­net vei­vät valo­ku­vaa­jan mennessään

Jar­mo Hal­me pur­kaa tot­tu­nein ottein val­koi­ses­ta sal­kus­ta dro­nen, eli kau­ko-ohjat­ta­van kop­te­rin, ja sen ohjai­men. Hän ottaa kop­te­rin alla ole­vas­ta kame­ras­ta suo­juk­sen irti ja aset­taa mat­ka­pu­he­li­men­sa ohjai­mes­sa ole­vaan teli­nee­seen. Hal­me vetää vivuis­ta peu­ka­loil­laan, ja kop­te­ri surah­taa ilmaan. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Itä­me­rel­lä ja Sel­kä­me­rel­lä sei­laa­va Lau­ri Veh­ka­pe­rä on kalas­ta­ja jo seit­se­män­nes­sä polvessa

10 vuo­ro­kaut­ta yötä päi­vää merel­lä ja toi­set 10 vapaal­la. Se on Kivi­nie­mes­sä asu­van kalas­ta­jan, 30-vuo­ti­aan Lau­ri Veh­ka­pe­rän työ­ryt­mi, johon hän on jo hyvin­kin tot­tu­nut. Eikä kalas­ta­mi­nen tapah­du sou­tu­ve­neel­lä koti­ran­nas­ta, vaan Irlan­nis­ta han­ki­tul­la, lähes 40 met­ri­sel­lä aluk­sel­la Sel­kä­me­ren ja Itä­me­ren hie­man syvem­mil­lä vesillä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uut­ta van­han tilalle

Kun Rami ja Miia Kor­te­so­ja alkoi­vat etsiä tont­tia uudel­le kodil­leen, ei tar­koi­tuk­se­na ollut pää­tyä Hau­ki­pu­taal­le. Tont­tia haet­tiin laa­jal­la hai­ta­ril­la, ja vaih­toeh­to­na oli mikä vaan kun­ta Limin­gan ja Iin välil­tä. Ainoa ehto oli, että tont­ti ei saa olla uudisalueella. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nys­vää­jät Van­taal­ta aloit­ti­vat yleisökaivaukset

Kie­ri­kin­kan­kaan vuo­sit­tai­set ylei­sö­kai­vauk­set alkoi­vat eilen. Ensim­mäi­se­nä kai­vausa­lu­eel­le saa­pui­vat van­taa­lai­set Hei­di Hölt­tä ja Pet­te­ri Ander­sin. Yli-Ii on heil­le yksi kol­mes­ta koh­tees­ta puo­len­tois­ta vii­kon mit­tai­sel­la lomareissulla. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ter­va­hau­dan syty­ty­sil­las­sa viihdyttiin

Yli­kii­min­gin Ter­vas­Tii­ma-perin­ne­vii­kon ter­va­hau­dan syty­ty­sil­taa vie­tet­tiin aurin­koi­ses­sa kesä­sääs­sä Ter­va­sau­tiol­la tiis­tai-ilta­na. Pek­ka Perä­ta­lo ja Erk­ki Pöys­kö juon­si­vat illan tapah­tu­mia, joi­den lomas­sa kuul­tiin Yli­kii­min­gin Puhal­ta­jien kome­aa soit­toa Jaak­ko Rah­kon johdolla.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tur­ti­sel­le ja Vilp­po­lal­le suun­nis­tuk­sen SM-pronssia

Suun­nis­tuk­sen kes­ki­mat­kan Suo­men mes­ta­ruuk­sis­ta kisat­tiin Tai­val­kos­ken Mus­ta­vaa­ran maas­tois­sa vii­me lau­an­tai­na. Yli 35-vuo­tiai­den nais­ten ja van­him­pien mies­ten sar­jois­sa suun­nis­tet­tiin ainoas­taan ilta­päi­vän A‑finaalit, mut­ta muis­sa sar­jois­sa kisa­päi­vä aloi­tet­tiin aamun kar­sin­ta­kil­pai­lul­la, jon­ka perus­teel­la kil­pai­li­jat jaet­tiin A- ja B‑finaaleihin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Har­mo­ni­kat soi­vat yllätyskonserteissa

Jär­jes­tyk­ses­sään toi­nen Iin har­mo­nik­ka­viik­ko näkyi ja kuu­lui vii­me vii­kol­la muun muas­sa päi­vä­ko­deis­sa, pal­ve­lu­ta­lois­sa ja kau­pois­sa, mis­sä pide­tyis­sä yllä­tys­kon­ser­teis­sa har­mo­nik­ka­lei­rin osa­not­ta­jat pää­si­vät tai­to­jaan esittämään.Vuosi sit­ten pide­tyn ensim­mäi­sen har­mo­nik­ka­lei­rin osa­not­ta­jis­ta ei vie­lä pai­kal­li­sia löy­ty­nyt, mut­ta täl­lä ker­taa saa­tiin mukaan jo iiläi­siä­kin harrastajia. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus