Kes­kus­te­lem­me: Sääs­tö­eh­do­tus

Oulun kau­pun­gin oma van­hus­hoi­to on aina­kin Hii­ro­ses­sa hyvää. Kau­pun­ki voi­si sääs­tää mel­koi­ses­ti ja laa­jen­taa toi­min­taan­sa siir­tä­mäl­lä yksi­tyis­ten pal­ve­lun­tar­joa­jien teh­tä­viä omak­si toi­min­nak­si. Esi­merk­ki, van­hus mak­saa eläk­kees­tään 1 300 euroa ja sen lisäk­si kau­pun­ki mak­saa 94 euroa joka päi­väl­tä eli 2 820 euroa kuu­kau­des­sa yksi­tyi­sel­le pal­ve­lun­tar­joa­jal­le yhteen­sä 4 120 euroa kuu­kausi.

Lue lisää

Teks­ta­rit

Ura­koit­si­ja voi­si kor­ja­ta Pik­ku­nii­tyn­tien alun, kun on sär­ke­nyt­kin. Kukaan ei val­vo näi­tä Iin kun­nas­sa.


Har­taus: Ystä­vyy­den tun­to­merk­ke­jä

Mil­lai­nen on sinus­ta hyvä ystä­vä? Mit­kä ovat hänen omi­nai­suuk­si­aan? Ystä­vät ovat ver­tai­sia kes­ke­nään. Mut­ta ystä­vä ei toi­mi tai ole ystä­vä pakos­ta, vaan oma­ta tah­dos­ta, rak­kau­des­ta. Ystä­vien väli­nen suh­de ei perus­tu omis­tuk­seen tai arvo­val­taan, vaan se perus­tuu kes­ki­näi­seen luot­ta­muk­seen.
Ani­ta Kor­val­le 10 000 euron urhei­li­ja-apu­ra­ha

Tie­de- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri Anni­ka Saa­rik­ko on myön­tä­nyt sadal­le tal­vi­la­jien urhei­li­jal­le yhteen­sä 880 000 euroa verot­to­mi­na urhei­li­ja-apu­ra­hoi­na. Suu­ren urhei­li­ja-apu­ra­han, 20 000 euroa, saa kah­dek­san urhei­li­jaa, 10 000 euron apu­ra­han saa 42 ja 6 000 euron apu­ra­han 50 urhei­li­jaa. Kii­min­ki­läis­läh­töi­nen hiih­tä­jä Ani­ta Kor­va sai 10 000 euron apu­ra­han.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tur­ti­sel­le ja Vilp­po­lal­le suun­nis­tuk­sen SM-prons­sia

Suun­nis­tuk­sen kes­ki­mat­kan Suo­men mes­ta­ruuk­sis­ta kisat­tiin Tai­val­kos­ken Mus­ta­vaa­ran maas­tois­sa vii­me lau­an­tai­na. Yli 35-vuo­tiai­den nais­ten ja van­him­pien mies­ten sar­jois­sa suun­nis­tet­tiin ainoas­taan ilta­päi­vän A-finaa­lit, mut­ta muis­sa sar­jois­sa kisa­päi­vä aloi­tet­tiin aamun kar­sin­ta­kil­pai­lul­la, jon­ka perus­teel­la kil­pai­li­jat jaet­tiin A- ja B-finaa­lei­hin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Har­mo­ni­kat soi­vat yllä­tys­kon­ser­teis­sa

Jär­jes­tyk­ses­sään toi­nen Iin har­mo­nik­ka­viik­ko näkyi ja kuu­lui vii­me vii­kol­la muun muas­sa päi­vä­ko­deis­sa, pal­ve­lu­ta­lois­sa ja kau­pois­sa, mis­sä pide­tyis­sä yllä­tys­kon­ser­teis­sa har­mo­nik­ka­lei­rin osa­not­ta­jat pää­si­vät tai­to­jaan esittämään.Vuosi sit­ten pide­tyn ensim­mäi­sen har­mo­nik­ka­lei­rin osa­not­ta­jis­ta ei vie­lä pai­kal­li­sia löy­ty­nyt, mut­ta täl­lä ker­taa saa­tiin mukaan jo iiläi­siä­kin har­ras­ta­jia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHau­ki kävi muka­vas­ti uis­ti­meen

Kun veto­uis­te­lu­kil­pai­lun osa­not­ta­jien veneet kaik­ko­si­vat Oijär­ven seläl­le lau­an­tai­aa­mu­na, oli ilma vie­lä syn­keän pil­vi­nen ja tuu­li­nen ja vet­tä­kin vih­moi. Kisan päät­tyes­sä ilta­päi­väl­lä oli sää­kin ehti­nyt muut­tua kau­niin aurin­koi­sek­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus