Hau­ki kävi muka­vas­ti uis­ti­meen

Kilpailun voittajakaksikko Marko Jaara (vasemmalla) ja Janne Södö saattoivat myhäillä tyytyväisinä, sillä voiton lisäksi he onnistuivat nappaamaan myös kisan suurimman kalan.

Kun veto­uis­te­lu­kil­pai­lun osa­not­ta­jien veneet kaik­ko­si­vat Oijär­ven seläl­le lau­an­tai­aa­mu­na, oli ilma vie­lä syn­keän pil­vi­nen ja tuu­li­nen ja vet­tä­kin vih­moi. Kisan päät­tyes­sä ilta­päi­väl­lä oli sää­kin ehti­nyt muut­tua kau­niin aurin­koi­sek­si.

Päi­vän aika­na puhal­lel­lut puus­kai­nen tuu­li pis­ti lujil­le sekä sou­ta­jat että apu­na sal­li­tut säh­kö­moot­to­rit. Tuu­li ei kui­ten­kaan ollut niin kova, että se oli­si sekoit­ta­nut jär­ven veden, joten Ahti soi kil­pai­li­joil­le ante­jaan san­gen muka­vas­ti.

– Kil­pai­li­joi­den pun­nit­tu saa­lis oli koko­nais­mää­räl­tään noin 280 kiloa, eli ei aivan huip­pu­vuo­sien tasoa, mut­ta var­sin hyvä. Lisäk­si mil­tei kaik­ki kil­pai­li­jat sai­vat kalaa pun­ni­tuk­seen, mikä sekin on erit­täin posi­tii­vis­ta, ker­toi­vat Han­nu Hyry ja Veli-Pek­ka Pyö­rä­lä kisat jär­jes­tä­nees­tä Oijär­ven met­säs­tys­seu­ras­ta.

Kil­pai­lu­ka­la­na oli hau­ki ja sen ala­mit­ta­na vii­si­kym­men­tä sent­tiä. Vene­kun­tia kisaan osal­lis­tui vii­ti­sen­kym­men­tä, mikä jär­jes­tä­jien mukaan on Oijär­vel­lä var­sin vakiin­tu­nut osa­not­ta­ja­mää­rä.

Suu­rim­man saa­liin onnis­tui­vat jär­ves­tä nos­ta­maan Jan­ne Södö ja Mar­ko Jaa­ra, joi­den vie­hee­seen tart­tui myös kil­pai­lun suu­rin kala, 6 680 gram­maa pai­na­nut von­ka­le. Kör­myn sii­vit­tä­mä­nä mies­ten yhteis­saa­lis toi rei­lun voi­ton ennen toi­sek­si sijoit­tu­nei­ta Erk­ki Kois­tis­ta ja Timo Turus­ta. Kol­man­nek­si ylsi­vät Jani Sipo­la ja Mik­ko Laa­ni­la niin ikään sel­väl­lä erol­la sekä kak­kos­si­jaan että nel­jän­nek­si sijoit­tu­nei­siin Hen­ri Tii­roon ja Tuo­mo Södöön.

Tulok­set: 1. Södö Jan­ne / Jaa­ra Mar­ko 15 460 g;

2. Kois­ti­nen Erk­ki / Turu­nen Timo 13 740 g; 3. Sipo­la Jani / Laa­ni­la Mik­ko 13 040 g; 4. Tii­ro Hen­ri / Södö Tuo­mo 12 490 g; 5. Inka­la Han­nu / Sil­ta­kos­ki Mika 11 610 g; 6. Nur­mi­nen Arto / Nur­mi­nen Vil­le 10 810 g; 7. Ojan­pe­rä Arto / Halo­nen Vil­le 10 400 g; 8. Saa­re­la Esa / Tur­ti­nen Hen­ri 10 120 g; 9. Pek­ko­la Sami / Aho­la Pasi ja Kons­ta 9320 g; 9. Kyn­kään­nie­mi Juha / Kyn­kään­nie­mi Mat­ti 9 320 g.