Iin lii­ken­ne­va­lo­ja ale­taan lait­taa elo­kuun alus­sa – Val­mis­ta pitäi­si olla syys­kuun lop­puun men­nes­sä

ITM Fin­land ja Iin kun­ta raken­nut­ta­vat Val­ta­tiel­le 4 Iihin kah­det lii­ken­ne­va­lot: Soro­sen­tien liit­ty­mään sekä Lei­po­jan­tien liit­ty­mään Iin kes­kus­tan ete­lä­puo­lel­le. Työt käyn­nis­ty­vät tule­van elo­kuun alus­sa ja val­mis­tu­vat syys­kuun lop­puun men­nes­sä. Eni­ten lii­ken­net­tä hait­taa­vat työ­vai­heet teh­dään yötyö­nä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kesä­kausi käyn­tiin ennä­ty­sai­kai­sin – Vir­pi­nie­mi Golf Oy:n uute­na toi­mi­tus­joh­ta­ja­na on aloit­ta­nut Pasi Vou­ti­lai­nen

Vir­pi­nie­men vihe­riöil­le pääs­tiin pelaa­maan tänä vuon­na ennä­ty­sai­kai­sin, 9. tou­ko­kuu­ta. Täl­lä vii­kol­la vie­te­tään kan­sal­lis­ta golf­viik­koa, jon­ka puit­teis­sa Vir­pi­nie­mi Golf jär­jes­tää monen­lais­ta tapah­tu­maa niin Vir­pi­nie­mes­sä kuin muu­al­la­kin päin Oulua.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mik­si kou­lu­kiusaa­mi­nen on ikui­nen ongel­ma?– Riik­ka Dahl: Koto­na pitäi­si opet­taa huo­mioi­maan toi­nen ihmi­nen

” Sain pojal­ta­ni vies­te­jä kes­ken kou­lu­päi­vän: Mä kysyin miks se on mul­le suut­tu­nu? Se sano että syi­tä on monia, ja että se vihaa mua. Nyt ne myön­si ettei ne haluu mua mukaan. Ärsyt­tää olla tääl­lä kou­lus­sa kun ei oo kave­ria. Äiti onko mun pak­ko tul­la huo­men­na kou­luun?

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausToi­mit­ta­jal­ta: Iha­na fes­ta­ri­ke­sä!

Taas on se aika vuo­des­ta — eri­lai­set kesä­ta­pah­tu­mat ja eri­tyi­ses­ti fes­ta­rit val­taa­vat kau­pun­git ja reu­na­ky­lät koo­ten ihmi­set yhteen. Ran­ta­poh­jan alu­eel­la musiik­ki­fes­ta­rit start­ta­si­vat vii­me vii­kon­lop­pu­na Maa­ki­nen Mar­tin­nie­mi -pik­ni­kin mer­keis­sä ja jat­ku­vat taas lau­an­tai­na JCR:n soi­des­sa Jää­lis­sä.


Vei­jo Vää­nä­nen Oulun Seu­dun Lea­de­rin puheen­joh­ta­jak­si

Oulun Seu­dun Lea­de­rin 5.6. pide­tys­sä hal­li­tuk­sen jär­jes­täy­ty­mis­ko­kouk­ses­sa valit­tiin yhdis­tyk­sel­le uusi puheen­joh­ta­ja. Puheen­joh­ta­jak­si valit­tiin Yli­kii­min­ki­läi­nen Vei­jo Vää­nä­nen. Vara­pu­heen­joh­ta­jak­si vali­koi­tui Tau­no Kova Iis­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Aurin­koi­nen Mar­tin­nie­mi kerä­si kävi­jöi­tä

Mar­tin­nie­men Ukko­lan­ran­ta täyt­tyi lau­an­tai­na iloi­sis­ta juh­li­jois­ta, kun Maa­ki­nen Mar­tin­nie­mi -pik­nik jär­jes­tet­tiin jo yhden­nen­tois­ta ker­ran. Aurin­koi­nen sää hou­kut­te­li uska­liaim­mat pulah­ta­maan meres­sä, ja näl­käi­sil­le tar­jol­la oli perin­tei­seen tyy­liin savu­mai­vaa ja mak­ka­raa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIin museon kep­pa­ri­tal­li ava­si kisa­kau­den

Iin koti­seu­tu­museol­la museol­la on avat­tu kesä­kausi aito­mal­la käyt­töön uusi kep­pi­he­vos­ra­ta. Museon sai myös oman tal­lin­sa ja rivis­tön kep­pa­rei­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hilk­ka Pat­ja Elä­ke­lii­ton karao­ke­mes­ta­ruus­kil­pai­luun

Elä­ke­lii­ton karao­ke­mes­ta­ruus­kil­pai­lu­ja var­ten jär­jes­te­tyt pii­ri­kar­sin­nat ovat Poh­jois-Poh­jan­maan osal­ta lau­le­tut. Ran­ta­poh­jan alu­een osal­ta kar­sin­nat sujui­vat hyvin, ja par­hai­ten alu­een lau­la­jis­ta pär­jä­si kii­min­ki­läi­nen Hilk­ka Pat­ja. Hän voit­ti sar­jan­sa ja pää­see edus­ta­maan pii­ri­ään yli 70-vuo­tiai­den nais­ten sar­jas­sa Elä­ke­lii­ton val­ta­kun­nal­li­ses­sa karao­ke­mes­ta­ruus­kil­pai­lus­sa loka­kuun alus­sa Ikaa­lis­ten kyl­py­läs­sä.