Iin lii­ken­ne­va­lo­ja ale­taan lait­taa elo­kuun alus­sa – Val­mis­ta pitäi­si olla syys­kuun lop­puun men­nes­sä

ITM Fin­land ja Iin kun­ta raken­nut­ta­vat Val­ta­tiel­le 4 Iihin kah­det lii­ken­ne­va­lot: Soro­sen­tien liit­ty­mään sekä Lei­po­jan­tien liit­ty­mään Iin kes­kus­tan ete­lä­puo­lel­le. Työt käyn­nis­ty­vät tule­van elo­kuun alus­sa ja val­mis­tu­vat syys­kuun lop­puun men­nes­sä. Eni­ten lii­ken­net­tä hait­taa­vat työ­vai­heet teh­dään yötyö­nä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kesä­kausi käyn­tiin ennä­ty­sai­kai­sin – Vir­pi­nie­mi Golf Oy:n uute­na toi­mi­tus­joh­ta­ja­na on aloit­ta­nut Pasi Vou­ti­lai­nen

Vir­pi­nie­men vihe­riöil­le pääs­tiin pelaa­maan tänä vuon­na ennä­ty­sai­kai­sin, 9. tou­ko­kuu­ta. Täl­lä vii­kol­la vie­te­tään kan­sal­lis­ta golf­viik­koa, jon­ka puit­teis­sa Vir­pi­nie­mi Golf jär­jes­tää monen­lais­ta tapah­tu­maa niin Vir­pi­nie­mes­sä kuin muu­al­la­kin päin Oulua.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausAurin­koi­nen Mar­tin­nie­mi kerä­si kävi­jöi­tä

Mar­tin­nie­men Ukko­lan­ran­ta täyt­tyi lau­an­tai­na iloi­sis­ta juh­li­jois­ta, kun Maa­ki­nen Mar­tin­nie­mi -pik­nik jär­jes­tet­tiin jo yhden­nen­tois­ta ker­ran. Aurin­koi­nen sää hou­kut­te­li uska­liaim­mat pulah­ta­maan meres­sä, ja näl­käi­sil­le tar­jol­la oli perin­tei­seen tyy­liin savu­mai­vaa ja mak­ka­raa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausIin museon kep­pa­ri­tal­li ava­si kisa­kau­den

Iin koti­seu­tu­museol­la museol­la on avat­tu kesä­kausi aito­mal­la käyt­töön uusi kep­pi­he­vos­ra­ta. Museon sai myös oman tal­lin­sa ja rivis­tön kep­pa­rei­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hilk­ka Pat­ja Elä­ke­lii­ton karao­ke­mes­ta­ruus­kil­pai­luun

Elä­ke­lii­ton karao­ke­mes­ta­ruus­kil­pai­lu­ja var­ten jär­jes­te­tyt pii­ri­kar­sin­nat ovat Poh­jois-Poh­jan­maan osal­ta lau­le­tut. Ran­ta­poh­jan alu­een osal­ta kar­sin­nat sujui­vat hyvin, ja par­hai­ten alu­een lau­la­jis­ta pär­jä­si kii­min­ki­läi­nen Hilk­ka Pat­ja. Hän voit­ti sar­jan­sa ja pää­see edus­ta­maan pii­ri­ään yli 70-vuo­tiai­den nais­ten sar­jas­sa Elä­ke­lii­ton val­ta­kun­nal­li­ses­sa karao­ke­mes­ta­ruus­kil­pai­lus­sa loka­kuun alus­sa Ikaa­lis­ten kyl­py­läs­sä.


Vesi hou­kut­ti hel­tees­sä

Poh­jois-Iis­sä Hias­tin­haa­ran var­rel­la lau­an­tai­na jär­jes­tet­tyä melon­ta- ja sup­pai­lu­ta­pah­tu­maa ehti kylän nuo­ri väki jo har­taas­ti odot­taa, ja niin­pä sekä kaja­kit että sup­pi­lau­dat pää­si­vät­kin oitis innok­kai­den kokei­li­joi­den käyt­töön.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kenel­le kel­lot soi­vat Heik­ki Vää­nä­sen tapu­leis­sa

Aikai­sem­min kuu­kau­den kult­tuu­ri­koh­de­ju­tus­sa­ni käsit­te­lin Yli­kii­min­gin van­haa kirk­koa ja tapu­lin­ra­ken­ta­ja Heik­ki Vää­näs­tä. Täs­sä jutus­sa on tar­koi­tus tar­kem­min tar­kas­tel­la Hei­kin teke­miä tapu­lei­ta ja kirk­ko­ja­kin sekä laa­jem­min tapu­lei­den his­to­ri­aa­kin. Vää­nä­sen­kin tapu­leis­sa on kol­me ker­ros­ta. Ensim­mäi­ses­sä ker­rok­ses­sa oli läpi­käy­tä­vä yleen­sä tiel­tä kirk­ko­tar­haan ja toi­ses­sa ker­rok­ses­sa soi­vat kel­lot, joi­ta on kah­des­ta kol­meen­kin kap­pa­let­ta. Kol­mas ker­ros muo­dos­tuu kah­dek­san­kul­mai­ses­ta lan­ter­tii­nio­sas­ta, joka päät­tyy vii­ri­tan­koon. Näin esim. Hau­ki­pu­taan v. 1751 ja Kem­pe­leen kir­kon v. 1769 val­mis­tu­neis­sa tapu­leis­sa­kin.