Sii­ka­pu­taan tul­vauo­man kun­nos­tus jat­kuu

Sii­ka­pu­taan van­han tul­vauo­man kun­nos­tus­työ toteu­tet­tiin Hau­ki­pu­taal­la vii­me kesä­nä. Veden vir­taa­maa paran­net­tiin kai­vat­ta­mal­la maan alle pituu­del­taan vajaan 300 met­rin ja hal­kai­si­jal­taan 40 sen­tin put­ki. Sitä pit­kin joh­ta­mal­la paran­net­tiin vir­taa­maa Kii­min­ki­joen Ala­kos­kes­ta Keis­kan­lam­peen ja Hau­ki­pu­taan­tien ali tien län­si­puo­lel­le Sii­ka­pu­taan uomaan ja Kii­min­ki­jo­keen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

“Olet­te kaik­ki par­hai­ta ammat­ti­lai­sia”

Oulun seu­dun ammat­tio­pis­ton Hau­ki­pu­taan yksi­kös­sä juh­lit­tiin ammat­tiin val­mis­tu­via kes­ki­viik­ko­na. Tänä luku­kau­te­na perus­tut­kin­non suo­rit­ti 350 ja ammat­ti- tai eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­non 74 opis­ke­li­jaa. Mää­rä on ennä­tyk­sel­li­nen.


Koval­la työl­lä koh­ti unel­mia

Useat Ran­ta­poh­jan alu­een nuo­ret jää­kiek­koi­li­jat oli­vat vii­me kau­del­la muka­na kul­ta­jouk­kueis­sa. Mes­ta­ruus­huu­ma vaih­tui nopeas­ti tree­neik­si tuo­den muka­naan van­ho­jen jouk­kue­ka­ve­rei­den hyväs­te­lyn, uuden.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Päät­tä­jäl­tä: Yhtei­sel­lä asial­la

Olen ollut muka­na yhteis­ten asioi­den hoi­ta­mi­ses­sa reip­paas­ti yli puo­let elä­mäs­tä­ni. Jo kou­luai­koi­na kuu­luin oppi­las­kun­taan ja sain toi­mia luot­ta­musop­pi­laa­na. Sii­tä ne saap­paat pik­ku hil­jaa kas­voi­vat. Olin innok­kaa­na muka­na nuo­ri­so- ja opis­ke­li­ja­po­li­tii­kas­sa. Olen saa­nut olla niin oman asuin­kun­ta­ni, maa­kun­nan, edus­kun­nan ja nyt Euroo­pan par­la­men­tin jäse­ne­nä.


Har­taus: Arvo­sa­nat

Luku­vuo­den päät­tyes­sä oppi­lai­ta arvioi­daan eri­lai­sil­la mit­ta­reil­la tai­to­jen ja osaa­mi­sen mukaan. Todis­tuk­sen nume­rot eivät ole arvo­sa­no­ja oppi­laas­ta, vaan ne ker­to­vat tämän het­ki­ses­tä osaa­mi­ses­ta jos­sain tie­tys­sä kou­luai­nees­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kes­kus­te­lem­me: Oulun Joki­ky­lään uusi kylä­ta­lo?

Joki­ky­län kou­lul­la on vie­tet­ty vii­mei­nen kevät­juh­la. Kou­lu on pää­tet­ty lak­kaut­taa. Oulun verk­ko­si­vuil­la ker­ro­taan lyhyes­ti ”Joki­ky­län kou­lut, Hau­ki­pu­das, Joki­ky­län­tie 41 (huu­to­kaup­pa, uusi yleis­kaa­va, myyn­tiin syk­sy 2019)”.


Mars­si­käs­kyl­lä pyö­rän sel­kään ja menok­si

Riit­tä­vä vaa­te­tus ja sade­ta­kit oli­vat tar­peen, kun Yli-Iin reser­vi­läi­set ry:n jär­jes­tä­mä pol­ku­pyö­rä­mars­si start­ta­si Saa­ri­kos­ken Jah­ti­mies­ten majal­ta tih­kusa­tei­seen per­jan­tai-iltaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausToi­mit­ta­jal­ta: Syy­tä hymyyn

Leh­det, inter­net-sivut sekä eri­lai­set sosi­aa­li­sen median pal­ve­lut täyt­ty­vät näi­nä päi­vi­nä iloi­sis­ta kuvis­ta. Niis­sä esiin­tyy perus­kou­lus­ta, lukios­ta ja ammat­ti- tai muis­ta oppi­lai­tok­sis­ta val­mis­tu­nei­ta nuo­ria, joil­la on elä­mä edes­sään.


Maa­il­man­mes­ta­rei­ta ja mil­joo­na­pot­ti

Ran­ta­poh­jas­ta 10.5.1979:$>Oli ker­ran Hau­ta Sipo nimi­nen kala­mies. Kun hän sit­ten ker­ran tuli kotiin iso kala­kont­ti seläs­sä ja istah­ti pir­tin pen­kil­le ja kova hiki kun oli, niin se puk­ka­si niin kovan huu­run tai usvan, että ovi­kin len­si seläl­leen. Kun Sipo sit­ten ker­toi tätä naa­pu­ril­leen, niin emän­tä sanoi että elä valeh­te­le. Sipo vas­ta­si sii­he, että oo se sinä hil­jaa, minä se tii­jän joka oon höyrynny.K.E. Ala­vuot­to