Moto­ris­tin muis­toa vaa­li­taan Hols­tin­mäel­lä

Hau­ki­pu­taan Hols­tin­mäel­lä pyö­rä­tien var­res­sa sijait­see iso muis­to­ki­vi, johon on kai­ver­ret­tu ris­ti ja vuo­si­lu­ku 20.5.1893.Perimätieto ker­too, että tuol­loin sat­tui koh­ta­lo­kas onnet­to­muus, jos­sa moot­to­ri­pyö­räl­lä liik­keel­lä ollut 34-vuo­tias vara­tuo­ma­ri Karl Art­hur Snell­man huris­te­li Hols­tin­mäel­lä kär­ry­tiel­lä, sai äkil­li­sen sydä­men hal­vauk­sen ja tör­mä­si 500-kiloi­seen kiveen saa­den välit­tö­mäs­ti sur­man­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kar­hu­met­säl­le kurs­sin kaut­ta

Kii­min­gis­sä Hut­tu­ky­län nuo­ri­so­seu­ral­la jär­jes­tet­tiin kar­hun­pyyn­ti­kurs­si Poh­jan Kar­hu­koi­rayh­dis­tyk­sen toi­mes­ta. Yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Kale­vi Grön­strand odot­ti kurs­sil­le enem­män osa­not­ta­jia, mut­ta ker­too kar­hun­pyyn­nin suo­sion ole­van sil­ti oman koke­muk­sen­sa mukaan nousus­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Voi­daan hyvin: Aitoa osal­lis­tu­mis­ta, täyt­tä elä­mää

Kehi­tys­vam­mais­ten osal­li­suu­den vah­vis­ta­mi­nen on ollut kir­jat­tu­na toi­min­nan tavoit­teek­si Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män ja jäsen­kun­tien väli­siin jär­jes­tä­mis­so­pi­muk­siin vuo­des­ta 2016 läh­tien. Osal­li­suu­den vah­vis­ta­mi­sek­si miel­le­tään usein, että tur­va­taan asiak­kaan mah­dol­li­suus osal­lis­tua jär­jes­tet­tyyn toi­min­taan. On kui­ten­kin tär­ke­ää näh­dä osal­li­suus laa­jem­pa­na käsit­tee­nä siten, että mah­dol­lis­te­taan asiak­kaan tosia­sial­li­nen osal­lis­tu­mi­nen kai­kil­la toi­min­nan tasoil­la. Ote­taan asiak­kaat mukaan suun­nit­te­le­maan, kehit­tä­mään ja jär­jes­tä­mään toi­min­taa. Kuun­nel­laan, ais­ti­taan ja havain­noi­daan hei­dän tar­pei­taan, toi­vei­taan ja aja­tuk­si­aan. Kan­nus­te­taan ja aute­taan osal­lis­tu­maan, toi­mi­maan ja vai­kut­ta­maan.


Lap­set ja nuo­ret halua­vat vai­kut­taa eli­nym­pä­ris­töön­sä Oulus­sa

Oulun kau­pun­gin­teat­te­ril­le oli kokoon­tu­nut tors­tai­na run­saas­ti lap­sia ja nuo­ria koko Oulun alu­eel­ta Las­ten ja nuor­ten kau­pun­ki­ko­kouk­seen. Kokous­väen tär­kein teh­tä­vä oli päät­tää, mil­lai­siin lap­sia ja nuo­ria tuke­viin asioi­hin sijoi­te­taan 10 000 euroa ja mit­kä kol­me lausun­toeh­do­tus­ta pää­se­vät jat­koon. Kol­mes­ta jat­koon pääs­sees­tä lausun­toeh­do­tuk­ses­ta pää­te­tään ensi loka­kuus­sa Nuor­ten vai­kut­ta­ja­päi­vil­lä. Kau­pun­ki­ko­kous jär­jes­tet­tiin nyt 11:ttä ker­taa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


SM-lii­ga­kausi päät­tyi pet­ty­myk­seen, Kär­pil­le SM-hope­aa

Jää­kie­kon SM-lii­gan finaa­li­kier­ros päät­tyi ris­ti­rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa Hämeen­lin­nan Pal­lo­ker­hon voit­toon lau­an­tai-ilta­na. Pet­ty­neet Kärp­pä-pelaa­jat tote­si­vat pelin jäl­keen yhte­näi­ses­ti, että HPK ansait­si mes­ta­ruu­den, eikä jos­si­tel­ta­vaa ole.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausOulun tur­ve­lin­jauk­ses­ta kun­nal­lis­va­li­tus

Oulun kau­pun­gin­val­tuu­te­tut ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jäse­net Juha Hui­ka­ri (kesk.) ja Matias Oja­leh­to (kesk.) ovat teh­neet kun­nal­lis­va­li­tuk­sen Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen teke­mäs­tä lin­jauk­ses­ta, jos­sa tode­taan, että tur­peen ener­gia­käy­tön on loput­ta­va jo vuo­teen 2040 men­nes­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kes­kus­te­lem­me: Iin kun­nan­joh­ta­jal­le

Olen tyy­ty­väi­nen, kun mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­se­ni on notee­rat­tu aivan kun­nan kor­kein­ta joh­toa myö­ten. Myös eräät leh­den luki­jat ovat tuo­neet esil­le mie­li­pi­teen­sä teks­ti­vies­teil­lä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Taka­tal­vi vii­väs­tyt­tää hau­taus­mai­den kevät­töi­tä

Oulun ev.lut. seu­ra­kun­tien hau­taus­mai­den kevät­työt ja kiin­teis­tö­jen piha-aluei­den sii­vouk­set ovat myö­häs­sä. Hau­taus­maat ja piha-alu­eet on usein ehdit­ty sii­vo­ta äitien­päi­vään men­nes­sä, mut­ta tänä vuon­na taka­tal­vi on vii­väs­tyt­tä­nyt töi­den aloit­ta­mis­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Maja­va posee­ra­si Iis­sä

Maja­va posee­ra­si vap­pu­aat­to­na Iin Raa­sa­kan patoal­taal­la Ant­ti Vuo­non­vir­ral­le. – Läh­dim­me käve­le­mään koi­ran kans­sa kana­van vart­ta. Koi­ran men­nes­sä ran­taan uimaan, kuu­lui lois­kah­dus, kun maja­va säi­käyt­ti koi­ran.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus