Uutis­ten viik­ko ohjaa kriit­ti­seen medialukutaitoon

Kou­lu­jen ja uutis­me­dian yhteis­tä Uutis­ten viik­koa vie­te­tään tammi–helmikuun vai­hees­sa. Viik­ko antaa lap­sil­le ja nuo­ril­le työ­ka­lu­ja kriit­ti­seen media­lu­ku­tai­toon, oman media-arjen pei­laa­mi­seen sekä aktii­vi­seen osal­lis­tu­mi­seen ja vai­kut­ta­mi­seen. Viik­ko on uutis­me­dian ja kou­lu­jen tär­kein yhtei­nen kam­pan­ja ja yksi suu­rim­mis­ta media­kas­va­tus­ta­pah­tu­mis­ta Suomessa.

Tule­van Uutis­ten vii­kon tee­ma on ”Löy­dä oma jut­tusi”. Kam­pan­jan keu­la­hah­mo­na on kaik­kien tun­te­ma Jere Van­taal­ta eli Kää­ri­jä, joka pon­kai­si omal­ta koti­ky­läl­tä koko Suo­men Jerek­si – pai­kal­lis­ta leh­teä lukien.

Haas­tam­me lap­sia ja nuo­ria poh­ti­maan omia unel­mi­aan ja sitä, mil­lai­sis­ta pala­sis­ta halu­aa raken­taa oman polkunsa.

Uutis­ten vii­kon mate­ri­aa­le­ja löy­tyy osoit­tees­ta uutismediakasvatus.fi .

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.