Tans­si ei ole vain tytöil­le

Kou­lus­sa puhu­taan pal­jon har­ras­tuk­sis­ta. Eräs poi­ka ker­too har­ras­ta­van­sa tans­sia. Myö­hem­min hän kuu­lee käy­tä­väs­sä huu­te­lua: hän­tä sano­taan homok­si.

Tans­si­ja­po­jil­le tilan­ne on tut­tu. Hei­tä pide­tään auto­maat­ti­ses­ti homo­sek­su­aa­lei­na sekä hei­tä kiusa­taan, kos­ka he har­ras­ta­vat ”tyt­tö­jen lajia”. Eten­kin nyky­tans­sin ja bale­tin har­ras­ta­jat ovat kiusaa­mi­sen koh­tee­na.
Tot­ta on, että tans­si­maa­il­mas­sa on homo­ja, mut­ta ihan yhtä­lail­la on muis­sa­kin har­ras­tuk­sis­sa. Asi­aa ei vain tuo­da ilmi tai se ei ole kysei­ses­sä lajis­sa ”hyväk­syt­tyä”. Tans­si­pii­reis­sä homous on hyväk­syt­tyä ja asia tuo­daan avoi­mes­ti ilmi, kos­ka niis­sä pii­reis­sä jokai­nen voi olla aidos­ti sel­lai­nen kuin on. Kuvi­tel­laan, että poi­ka joka pelaa jää­kiek­koa, on homo­sek­su­aa­li. Hän on tai­doil­taan hyvä, mut­ta kun hänen suun­tau­tu­mi­sen­sa tulee ilmi, miten jää­kiek­ko pii­reis­sä sii­hen suh­tau­du­taan?

Minul­la on itsel­lä­ni pal­jon mies­puo­li­sia kave­rei­ta, eikä kenes­sä­kään ole ”homo­mai­sia piir­tei­tä”. Näi­tä piir­tei­tä ei oikeas­taan ole edes ole­mas­sa, miten ”piir­tei­den” perus­teel­la voi­daan pää­tel­lä sek­su­aa­li­nen suun­tau­tu­mi­nen? Ei miten­kään.
Sit­ten suu­rin kysy­mys: Miten har­ras­tuk­sen perus­teel­la voi­daan pää­tel­lä sek­su­aa­li­nen suun­tau­tu­mi­nen? Vas­taus on help­po: ei miten­kään. Sama asia on kun kau­pun­gil­la tulee ihmi­siä vas­taan, ei heis­tä näe, min­kä­lai­nen hei­dän elä­män­sä on. Ei hyvä tyy­li­ta­ju ker­ro, onko ihmi­nen homo vai ei.

Ehkä jokai­sen, joka omis­taa ennak­ko­luu­lo­ja poi­ka­tans­si­jois­ta, pitäi­si miet­tiä het­ken. Ele­tään jo vuot­ta 2017, ja nämä ennak­ko­luu­lot ovat yhtä voi­mak­kai­ta kuin aikai­sem­min­kin. Jos tie­dät pojan, joka har­ras­taa esi­mer­kik­si tans­sia, mie­ti het­ki, ennen kuin teet hänel­le mitään pahaa. Eivät he louk­kaan­nu, jos hei­tä kut­su­taan homok­si, kos­ka he, tie­tä­vät, ettei asias­sa ole mitään pahaa. Mut­ta jos et halua, että sinua ei kut­su­ta homok­si, älä kut­su mui­ta homok­si ilman todel­la hyviä perus­tei­ta.

Kaik­ki, min­kä tah­dot­te ihmis­ten teke­vän teil­le, teh­kää te heil­le.

Pet­ra Joki­kok­ko

Yli­kii­min­ki