Rant­sik­ka: Tai­de­näyt­te­ly met­säs­sä

Kii­min­ki­joen kou­lun vii­den­sien luok­kien kuvaa­ma­tai­don valin­nais­ryh­mä ja 3a-luok­ka askar­te­li­vat met­sä­näyt­te­lyn. Met­sä­näyt­te­lys­sä esiin­tyi suden­ko­ren­to­ja, per­ho­sia, fan­ta­sia­hah­mo­ja, kuk­kia, met­sä­no­len­to­jen asun­to­ja ja eläi­miä. Kaik­ki olen­not on suun­ni­tel­tu joko pareit­tain, yksin tai pie­nis­sä ryh­mis­sä.

Jokai­nen kek­si omal­le olen­nol­leen myös nimen. Nimiä oli­vat esim: Kii­min­ki-Kil­ler, Juk­ka-Pet­te­ri, Zero, Sur­ku, Muu­mio­per­ho­nen, Kiil­to­ma­to. Töi­den val­mis­tuk­seen käy­tet­tiin pah­via, kana­verk­koa, pii­pun­ras­se­ja, maa­lia, rau­ta­lan­kaa, niin­tä ja luon­non mate­ri­aa­le­ja. Pys­ty­tim­me kou­lun lähei­sel­le nuo­tio­pai­kal­le tai­de­näyt­te­lyn. Suu­rin osa töis­tä oli puu­hun kiin­ni­tet­ty­nä tai maas­sa.

Emi­lia H.

On rin­tees­sä kol­mos­ten jät­ti­lauk­ko­ja,

tai­vaal­la voi näh­dä myös hauk­ko­ja.

Emman Reze­ro-puun takaa Kykloop­pi kurk­kii,

toi­sel­la puo­lel­la Sinin Blakc-Kill urk­kii.

On kuo­riai­sel­la kiil­tä­vä kuo­ri,

puun taka­na nuo­tin ääres­sä,

hää­rii Haa­mu-muo­ri.

On Len­nin ja Juhon asu­muk­set somat,

Hip­piäi­sil­le aivan omat.

Suden­ko­ren­to­ja ja per­ho­sia sii­vek­käi­tä,

Kum­mal­li­sia, satuo­len­to­jen päi­tä!

3a-luo­kan, 5-luok­kien valin­nais­ryh­män ja Eija-open runo