Päät­tä­jäl­tä: On tämä kyl­lä yhtä sirkusta!

Ei voi enää muu­ta sanoa! Mitä lähem­mäk­si huh­ti­kuun 18.4 kun­ta­vaa­le­ja men­nään, sitä enem­män taas luva­taan yhdek­sän hyvää ja kym­me­nen kau­nis­ta asi­aa toteu­tu­vak­si ja on taas sil­lä “pie­nel­lä” ihmi­sel­lä pal­jon hyviä asiamieskandidaatteja.

Täs­tä levei­den har­tioi­den kun­ta­lii­tok­ses­ta olem­me nyt var­mas­ti kaik­ki saa­neet jol­la­kin taval­la tutaa…ja lisää löy­lyä on tulossa!

En mal­ta olla mai­nit­se­mat­ta tätä Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton pää­tös­tä läh­teä mukaan tähän kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­kil­paan. Voin rehel­li­ses­ti sanoa, että minus­ta tämä pää­tös oli vir­he. Vir­he­pää­tös jota kadun, että tämä näin pahas­ti läh­ti lapa­ses­ta. Kyl­lä sitä rahaa tun­tuu löy­ty­vän tähän hank­kee­seen 20–50 mil­joo­naa euroa. Täl­lä raha­mää­räl­lä saa­tai­siin täs­sä kau­pun­gis­sa asiat aika hyväl­le tolalle.

Suun­ni­tel­mat Lin­nan­maan yli­opis­ton siir­tä­mi­ses­tä Rak­si­laan on taas ihan näi­tä ei pää­tä eikä hän­tää-suun­ni­tel­mia. Yli­opis­to pysy­kööt les­tis­sään! Lin­nan­maal­le on raken­net­tu uudet ties­töt, baa­nat jot­ka ovat nyt ihan vii­meis­tä huu­toa. Ei sel­lai­sia raken­nuk­sia ole vie­lä kek­sit­ty­kään, mitä ei tule aiko­jen saa­tos­sa remon­toi­da. Remon­toi­daan val­mii­na ole­vat tilat ja opis­ke­lut jat­ku­koot! Lin­nan­maal­la opis­ke­le­vat kyl­lä pää­se­vät jou­he­vam­min opin­to­jen­sa pariin, kuin mitä esi­mer­kik­si Rus­kos­sa työs­ken­te­le­vä duu­na­ri. Rus­koon ei täl­lä het­kel­lä mene ainut­ta­kaan bussia.

Tein vii­me kevää­nä val­tuus­toa­loit­teen, joka kos­ki jouk­ko­lii­ken­teen mah­dol­lis­ta­mis­ta Rus­koon. Täl­lä het­kel­lä Rus­koon ei kul­je yksi­kään lin­ja-auto­vuo­ro. Rus­kon työ­mat­ka­ky­se­lyyn saa­tiin kun­ta­lai­sil­ta yli 600 palau­tet­ta ja sen kyse­lyn pur­ku oli 22.9.

Tätä kir­joit­taes­sa­ni, en vie­lä osaa kyse­lyn sisäl­lös­tä sanoa mitään, mut­ta näil­lä näky­min tul­laan ensi vuo­den tam­mi­kuus­sa jär­jes­tä­mään jouk­ko­lii­ken­ne pilo­toin­ti Rus­kon alueelle.

En mal­ta olla otta­mat­ta tätä Vir­pi­nie­men kaa­va-asi­aa esil­le. Nyt­hän saim­me Ran­ta­poh­jas­ta lukea 8.9., että Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta oli hyväk­sy­nyt Joki­ky­län ja Mur­ron osay­leis­kaa­van, joka mah­dol­lis­taa 50 uut­ta raken­nus­paik­kaa sekä 10 nykyi­sen loma-asun­non raken­nus­pai­kan muut­ta­mi­sen vaki­tui­sen asu­mi­sen raken­nus­pai­koik­si. Täs­sä on kyl­lä jo niin kova ris­ti­rii­ta Vir­pi­nie­men asuk­kai­ta koh­taan, että enää ei edes yhden­ver­tai­suus toteu­du, jos­ko sitä kos­kaan on ollutkaan.

Mik­si loma-asun­non raken­nus­pai­kan muut­ta­mi­nen vaki­tui­sen asu­mi­sen raken­nus­pai­kak­si mah­dol­lis­te­taan toi­sil­le, mut­ta toi­sel­la puo­len kun­taa asu­vil­le ei? Pakos­ta­kin täs­sä tulee jo väis­tä­mät­tä mie­leen, että riko­taan­ko täs­sä yhden­ver­tai­suus­la­kia? Tämän kysy­myk­sen lähe­tin yhdys­kun­ta­joh­ta­ja Mat­ti Matin­hei­kil­le sekä ase­ma­kaa­va­pää­lik­kö Kari Nykä­sel­le, ja vas­taus­ta jääm­me odottamaan.

Anne­ma­ri Enojärvi

En tie­dä mik­si oikeit­ten asioi­den eteen­päin vie­mi­nen on teh­ty todel­la han­ka­lak­si. Maa­lais­jär­ki tun­tuu ole­van kadok­sis­sa. Suo­ma­lais­ten peri­syn­ti on kateus, sen kun me sai­sim­me kit­ket­tyä ihmi­sis­tä pois, niin meil­lä voi­si olla tääl­lä pal­jon parem­pi hengittää.

Mut­ta eteen­päin se on sekin, vaik­ka nokal­leen len­tää. Olkaa­pa kun­ta­lai­set roh­keas­ti yhteyk­sis­sä. Rei­pas­ta syk­syä kaikille!

Anne­ma­ri Enojärvi
kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu
Perus­suo­ma­lai­set