Har­taus: Lähim­mäi­nen

Yksi Raa­ma­tun tun­ne­tuim­pia Jee­suk­sen ver­taus­o­pe­tuk­sia on Lau­pias Sama­ria­lai­nen. Jee­sus kes­kus­te­li lain­opet­ta­jan kans­sa, joka oli kysy­nyt Jee­suk­sel­ta, mitä pitää teh­dä saa­dak­seen ian­kaik­ki­sen elä­män. Tuo­hon kysy­myk­seen Jee­sus vas­ta­si kysy­myk­sel­lä: ”Mitä lais­sa sano­taan?” Lai­nop­pi­nut vas­ta­si, että tulee rakas­taa Her­raa yli kai­ken ja lähim­mäis­tä­si niin kuin itseä­si.

Kuka on kenen­kin lähim­mäi­nen? Tuo­hon kysy­myk­seen lain­opet­ta­ja halusi vas­tauk­sen. Tuon ajan kult­tuu­ris­sa lähim­mäi­nen oli oman kan­san jäsen, ei kukaan muu.

Jee­sus opet­ti kui­ten­kin eri taval­la. Hän ker­toi mie­hes­tä, joka oli jou­tu­nut ros­vo­jou­kon kyn­siin ja sik­si pahas­ti louk­kaan­tu­nut. Paik­ka oli vaa­ral­li­nen niil­le, jot­ka kul­ki­vat yksin. Sik­si ensim­mäi­se­nä pai­kal­le tul­lut pap­pi ei jää­nyt aut­ta­maan. Hän pel­kä­si oman tur­val­li­suu­den ja puh­taus­sään­tö­jen puo­les­ta. Toi­se­na pai­kal­le tuli lee­vi­läi­nen, jol­le myös puh­taus­sään­nöt oli­vat tär­kei­tä. Kol­mas tuli­ja oli sama­ria­lai­nen. Sama­ria­lai­nen oli vää­rä­us­koi­nen, saas­tai­nen ja inhot­ta­va. Kukaan ei odot­ta­nut, että hänel­tä mies oli­si saa­nut avun. Mut­ta sama­ria­lai­nen oli se, joka ei aja­tel­lut omaa tur­val­li­suut­taan, ei aja­tel­lut puh­taus­sään­tö­jä, vaan ajat­te­li louk­kaan­tu­nut­ta lähim­mäis­tä. Tuo­ta tun­te­ma­ton­ta mies­tä, jon­ka ohi toi­set kul­ki­jat oli­vat kävel­leet, mut­ta eivät aut­ta­neet.

Sama­ria­lai­nen antoi meil­le esi­mer­kin. Lähim­mäi­nen on jokai­nen ihmi­nen. Ver­taus­o­pe­tuk­sen jäl­keen Jee­sus kehot­ti lain­opet­ta­jaa: ”Mene ja tee sinä samoin.” Tuon käs­kyn Jee­sus jät­ti meil­le jokai­sel­le.

Mari­ka Hut­tu
seu­ra­kun­ta­pas­to­ri
Kii­min­gin seu­ra­kun­ta