Mielipiteet

Teks­ta­rit

Oli­pa nimi­mer­kil­lä Kan­sa­lai­nen Iin kun­nas­ta hyvä kir­joi­tus. Se pitää jakaa kai­kil­le päät­tä­jil­le seu­raa­vas­sa val­tuus­ton kokouk­ses­sa. Kun­nan­joh­ta­ja voi­si lukea koti­läk­sy­nä teks­tin ihan useam­paan ker­taan, kos­ka kir­joi­tuk­ses­sa on tot­ta joka sana.

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Yksi­tyis­tei­den avus­tus­käy­tän­teet

Lumet ovat koh­ta­puo­lin sula­neet ja yksi­tyis­teil­tä­kin on vii­mei­set soh­jot saa­tu lähi­päi­vä­nä pois­tet­tua. Yksi­tyis­tei­den avus­tus­muo­dos­ta on käy­ty ajoit­tain kii­vas­ta­kin kes­kus­te­lua kun­ta­lii­tos­pää­tök­ses­tä läh­tien, syy sii­hen lie­nee se, että yhdis­ty­neil­lä kun­nil­la oli eri­lai­set yksi­tyis­tei­den avus­tus­käy­tän­teet. Vii­me val­tuus­to­kau­del­la saim­me poliit­ti­ses­ti rat­kai­sua sen, että avus­tus tapah­tuu tei­den aurauk­sel­la. Vali­tet­ta­vas­ti pää­tök­sen jäl­keen ympä­ris­tö­ta­lon viran­hal­ti­jat vii­sau­des­saan laa­ti­vat ohjeen, jos­sa soh­jo ei ollut­kaan tal­vi­au­rauk­seen kuu­lu­va (käsit­tä­mä­tön tul­kin­ta). Pit­kil­lä vas­tea­joil­la pyy­de­tyt auraus­tar­jouk­set joh­ti­vat lumen tal­laan­tu­mi­seen ja siten polan­teen muo­dos­tu­mi­seen, jota tei­den omis­ta­jat ovat kus­tan­nuk­sil­laan pois­ta­neet.

Lue lisää

Pää­siäis­ter­veh­dys: Häm­men­nyk­ses­tä toi­voon

”Kun he oli­vat ymmäl­lä täs­tä, hei­dän edes­sään sei­soi yhtäk­kiä kak­si mies­tä sädeh­ti­vän kirk­kais­sa vaat­teis­sa. Nai­set peläs­tyi­vät ja pai­noi­vat kat­seen­sa maa­han. Mut­ta mie­het sanoi­vat heil­le: ”Mik­si etsit­te elä­vää kuol­lei­den jou­kos­ta? Ei hän ole tääl­lä, hän on nous­sut kuol­leis­ta.” Luuk. 24:4–6

Lue lisää

Kes­kus­te­lem­me: Jar­rua Ollin­kor­ven tuu­li­puis­ton raken­ta­mis­suun­ni­tel­miin

Iin kun­ta on ”kun­nos­tau­tu­nut” mm. säh­kö­au­toi­lun ja tuu­li­voi­man edel­lä­kä­vi­jä­nä ja pilot­ti­kun­ta­na. Iihin on vii­me vuo­si­na raken­net­tu tuu­li­myl­ly­jä kym­me­niä, joko­han nii­tä alkaa olla lii­kaa?

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Har­taus: Juh­la­py­hien viet­toa

Auto pakat­tu, suk­si­bok­si täyn­nä ja lap­set taka­pen­kil­le. Tämä on monen per­heen pää­siäis­lo­man alku. Loma kou­lus­ta on alka­nut ja töis­tä on aina­kin nel­jä päi­vää vapaa­ta. Auton nok­ka koh­ti poh­jois­ta tai mum­mo­laa. Pää­siäi­nen on las­ket­te­lu­kes­kuk­sien seson­kiai­kaa.


Kes­kus­te­lem­me: Kes­kit­ty­mi­nen uhkaa Suo­mea

Kehi­tyk­sen hei­kot sig­naa­lit ovat jo 2000-luvun alku­puo­lel­ta läh­tien näyt­tä­neet, että vapaan mark­ki­na­ta­lou­den olois­sa talou­del­li­nen ja tie­teel­li­nen toi­min­ta on yhä kiih­ty­väm­mäs­sä mää­rin kes­kit­ty­mäs­sä pää­kau­pun­ki­seu­dul­le ja laa­jem­mas­sa mitas­sa Hel­sin­ki-Tam­pe­re-Tur­ku-kol­mion sisä­puo­lel­le. Oulu, Vaa­sa, Jyväs­ky­lä, Kuo­pio ja Joen­suu ovat vaa­ras­sa pudo­ta kehi­tyk­sen kel­kas­ta kes­kit­tä­mis­voi­mien vai­ku­tuk­ses­ta.


Päät­tä­jäl­tä: Euro­vaa­lit ovat ilmas­to­vaa­lit

Läm­pi­mät onnit­te­lut kai­kil­le edus­kun­ta­vaa­leis­sa vali­tuk­si tul­leil­le. Toi­von luot­ta­muk­sen saa­neil­le voi­mia ja vii­saut­ta toi­mia oikeu­den­mu­kai­ses­ti ja roh­keas­ti hyväs­sä yhteis­työs­sä tilan­tees­sa, joka vaa­tii enem­män kuin kos­kaan rat­kai­su­ja myös tule­vien suku­pol­vien hyvän elä­män puo­les­ta.