Mielipiteet

Teks­ta­rit

Voi­ko kir­jas­to käyt­tää OUTI-lyhen­net­tä ilman lupaa, kos­ka Oulun Tik­ka ry on perus­tet­tu 1983 ja sil­lä on sama lyhen­ne.

Lue lisää

Kes­kus­te­lem­me: Kun­ta­lais­ten osal­li­suus ja tasa­ver­tai­suus Iijoen van­han uoman vie­mä­röin­ti­hank­kees­sa

Iin kun­ta on sitou­tu­nut edis­tä­mään vesien­suo­je­lua ja myös meil­lä asuk­kail­la on vas­tuu ympä­ris­tön, ran­to­jen ja vesien hyvän tilan säi­ly­mi­ses­tä. Haja-asu­tusa­luei­den puut­teel­li­ses­ti toi­mi­vat jär­jes­tel­mät tuli uusia 31.10.2019 men­nes­sä, jos kiin­teis­tö on raken­net­tu ennen vuot­ta 2004 ja sijait­see poh­ja­ve­sia­lu­eel­la tai 100 met­rin säteel­lä vesis­tös­tä.

Lue lisää

Voi­daan hyvin: Mikä ihmeen edun­val­von­ta­val­tuu­tus?

Ter­veys­kes­kuk­sen vas­taa­no­tol­la tapa­na­ni on kysyä kyp­sään ikään ehti­neil­tä asiak­kail­ta­ni, eri­tyi­ses­ti muis­ti­asioi­den hoi­toon ja 75-vuo­tiai­den ter­veys­tar­kas­tuk­siin liit­tyen, että onko edun­val­von­ta­val­tuu­tus asia­na tut­tu. Enem­mis­tö asiak­kais­ta on asias­ta kuul­lut mut­ta ei ole miet­ti­nyt asi­aa sen kum­mem­min. Usein tulee vas­taus: “En minä sitä vie­lä tar­vit­se, ei ole ajan­koh­tai­nen asia.”


Teks­ta­rit

Voi­si­ko ilmas­toun­ta Ii ottaa ylä­kou­lus­saan käyt­töön säh­köi­sen jou­lu­to­dis­tuk­sen, kos­ka pape­ri­sel­le todis­tuk­sel­le ei ole edes kir­je­kuor­ta suo­jak­si. Ylä­kou­lu­lai­sen repus­sa ryt­tään­ty­nyt A4-ark­ki on surul­li­nen tuliai­nen, vaik­ka lap­sen saa­mat arvo­sa­nat hyviä oli­vat­kin.


Päät­tä­jäl­tä: Hyvän sään aika­na

Kun­ta­ta­lou­den heik­ko tila on puhu­tut­ta­nut vii­me aikoi­na päät­tä­jiä ja kun­ta­lai­sia ympä­ri Suo­men­nie­meä. Iis­sä alka­neen vuo­den bud­jet­tia kasat­tiin syk­syl­lä syn­keis­sä sääs­tö­tun­nel­mis­sa. Suu­pie­let ovat kään­ty­neet mut­ruun, kos­ka vero­ker­ty­mä ei ole kehit­ty­nyt odo­te­tul­la taval­la, val­tio­no­suuk­sia on lei­kat­tu ja vuo­sien saa­tos­sa ker­ty­nyt kiin­teis­tö­jen kor­jaus­vel­ka näkyy suu­ri­na inves­toin­ti­ku­lui­na.Kes­kus­te­lem­me: Yhtei­nen vie­mä­ri lika­ve­sit­tyy

Iin Vesi­lai­tos toteut­ti Oja­ky­län tasa­maal­le viet­to­vie­mä­rin. Van­has­sa uomas­sa vesi kul­kee joes­sa ja lika­ve­si kul­ki­si itses­tään vie­mä­ris­sä. Vesi­lai­tos esit­tää kui­ten­kin van­han uoman taloil­le omia pump­paa­mo­ja.


Teks­ta­rit

Ihmet­te­len, mik­si Iin R-kios­kin lopet­ta­mi­ses­ta ei tie­do­tet­tu aikai­sem­min? Jou­lun väli­päi­vi­nä tein verk­ko­ti­lauk­sen, ja pake­tin toi­mi­tus­pai­kak­si valit­sin Iin R-kios­kin. Mie­len­kiin­nol­la odo­tan, min­ne paket­ti­ni nyt toi­mi­te­taan, kun Iin R-kios­kia ei enää ole?