Mielipiteet

Kes­kus­te­lem­me: Hau­ki­pu­taan jatu­lin­tar­ha on jäl­leen kun­nos­tet­tu

Laby­rint­ti lie­nee meis­tä monel­le on tut­tu. Tie­dät­kö mikä on jatu­lin­tar­ha? Lähes samaa tar­koit­ta­ne­vat, sil­lä jatu­lin­tar­ha on laby­rint­ti­mai­nen ympy­rä­muo­toon kivien reu­nus­ta­mis­ta käy­tä­vis­tä raken­net­tu. Sen kehien välis­sä kul­ke­vaa mut­kit­te­le­vaa pol­kua pit­kin voit kävel­lä kuvion reu­nal­ta kes­kus­taan.

Lue lisää

Kes­kus­te­lem­me: Har­sin­ta­hak­kuis­sa on mah­dol­li­suus

Talous­met­sien avo­hak­kuut ja nii­tä seu­raa­va met­sän­vil­je­ly puhut­ta­vat jat­ku­vas­ti. Luon­to­jär­jes­töt ovat jär­jes­tä­neet edus­kun­nal­le aihees­ta kan­sa­lais­aloit­teen. Tavoi­te on lopet­taa avo­hak­kuut met­sä­hal­li­tuk­sen mail­la ja pala­ta met­sien alku­pe­räi­siin poi­min­ta- eli har­sin­ta­hak­kui­siin.

Lue lisää

Teks­ta­rit

Pal­jon kii­tok­sia Meri­läi­sen Lei­po­mon muka­val­le mies­myy­jäl­le, jol­ta ostim­me 04.07.19 Iin Kärk­käi­sen toi­mi­pis­tees­tä juu­reen lei­vot­tua ruis­limp­pua, var­ras­lei­pää sekä pul­laa. Nyt meil­lä on pakas­ti­mes­sa oike­aa lei­pää! Juu­reen lei­vot­tu lei­pä on har­vi­nais­ta herk­kua tääl­lä län­si­ran­ni­kol­la. Hyvää kesän jat­koa!

Lue lisää

Kes­kus­te­lem­me: Sääs­tö­eh­do­tus

Oulun kau­pun­gin oma van­hus­hoi­to on aina­kin Hii­ro­ses­sa hyvää. Kau­pun­ki voi­si sääs­tää mel­koi­ses­ti ja laa­jen­taa toi­min­taan­sa siir­tä­mäl­lä yksi­tyis­ten pal­ve­lun­tar­joa­jien teh­tä­viä omak­si toi­min­nak­si. Esi­merk­ki, van­hus mak­saa eläk­kees­tään 1 300 euroa ja sen lisäk­si kau­pun­ki mak­saa 94 euroa joka päi­väl­tä eli 2 820 euroa kuu­kau­des­sa yksi­tyi­sel­le pal­ve­lun­tar­joa­jal­le yhteen­sä 4 120 euroa kuu­kausi.


Teks­ta­rit

Ura­koit­si­ja voi­si kor­ja­ta Pik­ku­nii­tyn­tien alun, kun on sär­ke­nyt­kin. Kukaan ei val­vo näi­tä Iin kun­nas­sa.


Har­taus: Ystä­vyy­den tun­to­merk­ke­jä

Mil­lai­nen on sinus­ta hyvä ystä­vä? Mit­kä ovat hänen omi­nai­suuk­si­aan? Ystä­vät ovat ver­tai­sia kes­ke­nään. Mut­ta ystä­vä ei toi­mi tai ole ystä­vä pakos­ta, vaan oma­ta tah­dos­ta, rak­kau­des­ta. Ystä­vien väli­nen suh­de ei perus­tu omis­tuk­seen tai arvo­val­taan, vaan se perus­tuu kes­ki­näi­seen luot­ta­muk­seen.