Mielipiteet

Har­taus: Valoa

Eläm­me vuo­den pimein­tä aikaa. Iltai­sin tekee mie­li syty­tel­lä kynt­ti­löi­tä. Jos­kus elä­mäs­säm­me voi olla aiko­ja, jol­loin tun­tuu, että kul­jem­me pimeäs­sä. Sil­loin­kin on toi­voa, pime­ään­kin lois­taa valo. Kau­an ennen Jee­suk­sen syn­ty­mää Juma­la antoi lupauk­sen valos­ta: ”Kan­sa, joka pimey­des­sä vael­taa, näkee suu­ren valon. Sil­lä lap­si on syn­ty­nyt meil­le, poi­ka on annet­tu meil­le.” (Jesa­ja 9: 1, 5). Jee­sus, Vapah­ta­ja on tul­lut maa­il­maan mei­tä var­ten, tuo­maan valon elä­määm­me. Jee­sus sanoi:” Minä olen maa­il­man valo. Se, joka seu­raa minua, ei kul­je pimeäs­sä, vaan hänel­lä on elä­män valo.” ( Joh .8:12).

Lue lisää

Kes­kus­te­lem­me: Iin kuo­ro­lau­lu­har­ras­tus näky­väs­ti esil­lä

Enti­se­nä iiläi­se­nä ja aina sydä­mel­tä­ni iiläi­se­nä oli tun­tei­kas­ta kat­soa, kun oma veli ja Iin kak­si kuo­roa esit­ti­vät Poh­ja­kar­ta­nos­sa osit­tain omia sovi­tuk­si­aan. Tapah­tu­mas­sa esiin­tyi kaik­ki­aan seit­se­män kuo­roa Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­ta. Kan­sain­vä­lis­tä tuu­lah­dus­ta saa­tiin afrik­ka­lai­sis­ta ja mek­si­ko­lai­sis­ta sävel­mis­tä. Sekoi­tus­ta nyky­pop­pia ja van­hoil­lis­ro­man­tiik­kaa.

Lue lisää

Päät­tä­jäl­tä: Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki Oulu

Niin jus­tiin­sa, luit oikein. Teim­me val­tuus­ton­ko­kouk­ses­sa vuon­na 2017 pää­tök­sen, että Oulun kau­pun­ki läh­tee tähän kil­pai­luun mukaan. Tämä pää­tös kyl­lä har­mit­taa itseä­ni todel­la pal­jon. Oulus­ta par­hail­laan lei­vo­taan Euroo­pan Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­kia koval­la rahal­la. Han­ke tulee näin varo­vai­sen arvion mukaan mak­sa­maan 30–50 mil­joo­naa euroa, lie­kö riit­tää­kään. Toi­mi­kun­tia on perus­tet­tu joka läh­töön. Suu­rin osa täs­tä rahoi­tuk­ses­ta tulee vero­ra­hois­tam­me, eikä ole kir­kos­sa kuu­lu­tet­tu vali­taan­ko Oulua edes, mut­ta näk­kyy­pi sitä rahaa vain löy­ty­vän. Tuos­ta vain pol­te­taan 50 mil­joo­naa euroa vero­ra­ho­jam­me, vail­la mitään takui­ta hank­kees­ta. Eikö ole aika haus­kaa rahan käyt­töä!  Tämä han­ke on kyl­lä herät­tä­nyt kun­ta­lais­ten kes­kuu­des­sa pal­jon ihmet­te­lyä. Lai­te­taan­pas asioi­ta hie­man pun­ta­riin.…

Lue lisää

Teks­ta­rit

Kaik­kein pie­nim­pien kus­tan­nuk­sel­la hus­su­te­taan kun­nan varo­ja tur­han­päi­väi­seen ilmas­to­po­li­tiik­kaan. Ei edes eska­rit saa kyy­tiä kotoa, pitää 6-vuo­ti­aan yksin ja pimeäs­sä kävel­lä pit­kiä­kin mat­ko­ja lin­ja-autol­le. Las­ten ei saa antaa kär­siä, heil­lä on elä­mä edes­sä­päin.


Päät­tä­jäl­tä: Kyky sopia on vah­vuus

Sopi­mi­nen on vah­va kons­ti hoi­taa yhtei­siä asioi­ta. Osa­puo­let halua­vat vah­vis­taa ja tur­va­ta asioi­den hoi­ta­mi­sen. Neu­vot­te­lun ja sopi­mi­sen vas­ta­koh­ta­na voi­daan pitää sane­lua ja pakot­ta­mis­ta. Kum­paa halu­taan demo­kra­ti­aa vai itse­val­taa.


Päät­tä­jäl­tä: Elin­voi­mai­nen tytär­kau­pun­ki

Loka­kuus­sa pidet­tiin Oulus­sa perin­tei­nen kau­pun­ki­suun­nit­te­luse­mi­naa­ri. Semi­naa­ris­sa oli osuu­ten­sa myös ylei­sö­ky­sy­myk­sil­le. Vii­mei­se­nä kysy­myk­se­nä oli, että mitä ensi vuo­den semi­naa­ris­sa halu­taan eri­tyi­ses­ti ottaa esil­le? Jae­tul­le kär­ki­si­jal­le nousi ilok­se­ni vas­taus­vaih­toeh­to, “Entis­ten kun­ta­kes­kus­ten veto­voi­mai­suu­den lisää­mi­nen.”Har­taus: Val­vo­kaa!

Tule­va­na sun­nun­tai­na vie­täm­me val­vo­mi­sen sun­nun­tai­ta, joka on kirk­ko­vuo­den vii­meis­tä edel­li­nen sun­nun­tai. Val­vo­mi­sen sun­nun­tain evan­ke­liu­mi­teks­ti ker­too Jee­suk­sen puhees­ta ope­tus­lap­sil­le (Matt. 24. 36–44). Jee­sus puhuu sii­tä, kuin­ka het­keä tai päi­vää ei tie­dä kukaan, eivät tai­vaan enke­lit, ei edes Hän, Juma­lan Poi­ka, jol­loin Hän Jee­sus Kris­tus tulee toi­sen ker­ran. Sen ajan tie­tää yksin Juma­la, Isä. Jee­sus muis­tut­taa, että tulee käy­mään kuin Nooan aika­na (1. Moos. 6:1–6), ihmi­set söi­vät, joi­vat ja meni­vät nai­mi­siin, eli­vät suru­ton­ta ja huo­le­ton­ta elä­mää. Hyvin usein he myös unoh­ti­vat ja hyl­kä­si­vät Juma­lan luo­ja­na ja kai­ken elä­män yllä­pi­tä­jä­nä. Vali­tet­ta­vas­ti myös näi­nä aikoi­na käy monen koh­dal­la samal­la tavoin, Juma­lan ole­mas­sao­lo unoh­de­taan.


Voi­daan hyvin: Nuor­ten mie­len tuke­mi­ses­sa kes­ki­ty­tään vah­vuuk­siin ja voi­ma­va­roi­hin

Nuo­ril­le suun­na­tut mie­len­ter­vey­den ja hyvin­voin­nin tuke­mi­sen pal­ve­lut puhut­ta­vat val­ta­kun­nal­li­ses­ti pal­jon. Vali­tet­ta­vas­ti kes­kus­te­luis­sa nousee esiin ennen kaik­kea ylä­kou­lui­käis­ten nuor­ten pal­ve­lu­jen vähäi­set resurs­sit tai nii­den puut­tu­mi­nen, pit­kät jonot, tai että pal­ve­lui­den toi­min­ta­ta­vat eivät koh­taa nuor­ten maa­il­maa. Pal­ve­lu­jär­jes­tel­mäm­me ei pysy tämän päi­vän ilmiöi­den peräs­sä, jol­loin toi­min­ta­mal­le­ja on tar­kas­tel­ta­va luo­vas­ti ja tii­viis­sä yhteis­työs­sä eri pal­ve­lusek­to­rei­den kes­ken.