Mielipiteet

Har­taus: Lähim­mäi­syys on ihmi­syyt­tä

Raa­ma­tus­sa on pal­jon ohjei­ta ja neu­vo­ja elä­mää var­ten, mut­ta usein ne on esi­tet­ty kiel­to­jen ja käs­ky­jen muo­dos­sa. Paras esi­merk­ki lie­nee 10 käs­kyä. 10 käs­kys­tä perä­ti seit­se­män käs­kyä alkaa sanal­la ”älä”. Tämä osoit­taa, kuin­ka Juma­la aivan todel­la tun­tee ihmi­sen läpi­ko­tai­sin! Olem­me­han me hyvin usein liik­keel­lä sel­lai­sel­la men­ta­li­tee­til­la, että kaik­ki mikä ei ole kiel­let­tyä, on sal­lit­tua. Mei­hin tehoa­vat ken­ties parem­min kiel­lot kuin keho­tuk­set ja neu­vot.

Lue lisää

Kes­kus­te­lem­me: Kesä­asuk­kaan miet­tei­tä, voi­ko val­koi­nen ruusu muut­tua punai­sek­si?

Nyt on jäl­leen se aika vuo­des­ta, että me kesä­asuk­kaat keräi­lem­me piha­ka­lus­tei­ta tal­vi­te­loil­le. Syk­syn sato on kerät­ty tal­teen. Voi sanoa että osit­tain olem­me tyy­ty­väi­siä ja osit­tain emme. Oli vaih­teek­si kui­vuut­ta ja hal­la­öi­tä­kin riit­tä­miin. Kyl­lä hal­la­har­so­ja sai levi­tel­lä useam­pa­na ilta­na niin peru­nan kuin kuk­kien­kin pääl­le.

Lue lisää

Teks­ta­rit

Ihan Ii ja kivat ihmi­set, mut­ta pimey­den kes­kel­lä. Kau­huis­sa­ni ajat­te­len, miten iiläi­set löy­tä­vät peril­le arke­na klo 23 jäl­keen kul­kies­saan pimei­tä tei­tä. Onko sääs­töt edel­lä iiläis­ten tur­val­li­suut­ta. Tai­taa kuu karah­kan kier­tää ennen kuin tulen seu­raa­van ker­ran pime­ään Iihin.


Kes­kus­te­lem­me: Tal­vi tulee

Kau­pun­gin­val­tuus­ton kausi pyö­räh­ti käyn­tiin. Jat­kuu­ko eriar­vois­ta­mi­nen syr­jäis­ten kau­pun­gi­no­sien ja kes­kus­tan välil­lä? On mon­ta esi­merk­kiä täs­tä huo­les­tut­ta­vas­ta kehi­tyk­ses­tä. Esi­mer­kik­si kau­pun­ki­pyö­rä­jär­jes­tel­mä, johon kuu­luu myös pyö­räi­ly­baa­na. Mitä syr­jäi­nen kau­pun­gin­osa hyö­tyy täs­tä? Ei mitään!


Päät­tä­jäl­tä: Sääs­tää­kö siel­tä vai tääl­tä?

Taas on se aika vuo­des­ta, kun val­mis­tel­laan kau­pun­gil­le seu­raa­van vuo­den talous­ar­vio­ta. Tilan­ne on täl­le val­tuus­to­kau­del­le tut­tu: talous­ar­vio­ta ei saa­da tasa­pai­noon. Nykyi­sel­lä vero­pro­sen­til­la tulot riit­tä­vät kat­ta­maan juok­se­vat menot, mut­ta eivät tar­vit­ta­via inves­toin­te­ja. Tänä vuon­na uut­ta vel­kaa ote­taan 49 mil­joo­naa ja ensi vuo­den tar­ve on 89 mil­joo­naa.


Teks­ta­rit

Ajel­les­sa­ni pyö­räl­lä Iin kir­kol­ta eksyin Ala­ran­nal­le, jos­sa sain nuo­rel­ta mie­hel­tä ohjeet Hau­ki­pu­taal­le mene­väl­le tiel­le. Pääs­tyä­ni hyvän mat­kaa kotiin päin mie­hen vai­mo tuli autol­la perää­ni ja var­mis­ti, että olin menos­sa oike­aan suun­taan. Vaik­ka minul­la ei ollut mitään hätää, miel­tä­ni läm­mit­ti kovas­ti ystä­väl­li­syy­ten­ne ja vas­tuun­tun­toi­nen suh­tau­tu­mi­sen­ne tun­te­mat­to­maan lähei­seen. Iso kii­tos teil­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Har­taus: Lähim­mäi­nen

Yksi Raa­ma­tun tun­ne­tuim­pia Jee­suk­sen ver­taus­o­pe­tuk­sia on Lau­pias Sama­ria­lai­nen. Jee­sus kes­kus­te­li lain­opet­ta­jan kans­sa, joka oli kysy­nyt Jee­suk­sel­ta, mitä pitää teh­dä saa­dak­seen ian­kaik­ki­sen elä­män. Tuo­hon kysy­myk­seen Jee­sus vas­ta­si kysy­myk­sel­lä: ”Mitä lais­sa sano­taan?” Lai­nop­pi­nut vas­ta­si, että tulee rakas­taa Her­raa yli kai­ken ja lähim­mäis­tä­si niin kuin itseä­si.


Kes­kus­te­lem­me: Iin Ollin­kor­ven tuu­li­puis­to­han­ke alas!

Iijo­ki val­jas­tet­tiin aikoi­naan säh­kön­tuo­tan­toon. Tämän seu­rauk­se­na kos­ket, kalat, nah­kiai­set, ravut, kutu­pai­kat ja arvo­kas joki­mai­se­ma mene­tet­tiin. Moni menet­ti myös ansio­tu­lo­ja. Jäi vain kivi­pa­to­ja, suvan­to­ja, tör­röt­tä­viä kais­li­koi­ta ja osin uima­kel­vot­to­mia ran­to­ja. Näin aiheu­te­tut mene­tyk­set Iil­le, iiläi­sil­le, joel­le ja koko luon­nol­le ovat mit­taa­mat­to­man suu­ret.