Rop­pa­Ran­ta­Roc­kis­ta fes­ti­vaa­li­tun­nel­maa Vatunkiin

Keidas esiintyi RoppaRantaRockissa vuonna 2022.Keidas esiintyi RoppaRantaRockissa vuonna 2022.

Vatun­gis­sa kajah­taa 22. hei­nä­kuu­ta, kun alu­een ottaa hal­tuun Rop­pa­Ran­ta­Rock. Esiin­ty­mäs­sä Vatun­gin satam-alu­een merel­li­sis­sä tun­nel­mis­sa näh­dään muun muas­sa Elias Gould, Ursus Fac­to­ry, Ajas­tai­ka ja Tas­ku­jau­he­li­ha. Fes­ti­vaa­li jär­jes­te­tään Vatun­gis­sa tois­ta kertaa.

Fes­ti­vaa­lin taka­na toi­mii Rop­pis ry, joka koos­tuu Emi­lia Vor­neen sekä kui­va­nie­me­läis­ten Satu ja Nii­na Hako­kön­kään trios­ta. Musiik­ki­taus­tai­sen kol­mi­kon tie­to­tai­to tulee hyvin käyt­töön oman tapah­tu­man jär­jes­tä­mi­ses­sä. Jär­jes­tä­jien tar­koi­tuk­se­na on tuo­da Rop­pa­Ran­ta­Roc­kin avul­la fes­ti­vaa­li­kult­tuu­ria paik­ka­kun­nal­le samal­la antaen uusil­le artis­teil­le nostetta.

– Haluam­me tukea uusia artis­te­ja sekä tuo­da lisää kult­tuu­ria Iiläi­sil­le sekä lähi­paik­ka­kun­ta­lai­sil­le, tai­teel­li­nen joh­ta­ja Satu Hako­kön­gäs kertoo.

Aiem­min yksi­tyis­ti­lai­suu­te­na pidet­ty Rop­pa­Ran­ta­Rock ava­tiin suu­rem­mal­le ylei­söl­le kak­si vuot­ta sit­ten. Koh­dey­lei­sö­nä ovat pää­osin olleet iiläi­set ja muut lähi­paik­ka­kun­tien asu­kit. Fes­ti­vaa­leil­le on haet­tu esiin­ty­jiä lai­das­ta lai­taan, jot­ta kävi­jät viih­tyi­si­vät iäs­tä, suku­puo­les­ta ja muus­ta riippumatta.

– Rop­pik­seen ovat ter­ve­tul­lei­ta kaik­ki täy­si-ikäi­set, kir­joit­ta­vat jär­jes­tä­jät fes­ti­vaa­lien instagram-sivuilla.

Yksi­päi­väi­se­nä pidet­tä­vä tapah­tu­ma on K18. Fes­ti­vaa­li nou­dat­taa tur­val­li­sem­man tilan periaatteita.