Oijär­vel­lä nousi rai­vo opas­te­kylt­tien pois­ta­mi­ses­ta – Uima­ran­nan viral­li­suut­ta sel­vi­tel­lään kun­nas­sa

Oijärvellä on raivostuttu opastekylttien katoamisesta.

Oijär­ven asuk­kaat ja mök­ki­läi­set ovat rai­vos­tu­neet vene­sa­ta­ma ja uima­ran­ta-alue -kylt­tien katoa­mi­ses­ta. Sini­val­koi­set kyl­tit ovat sijain­neet sata­man tien­liit­ty­mäs­sä sekä Olha­van-, Yli-Iin- ja Oijär­ven­tiel­lä.

– Kaik­ki nel­jä opas­te­kylt­tiä ovat hävin­neet muu­ta­ma viik­ko sit­ten. Meil­le ei ole ker­rot­tu asias­ta mitään, vaik­ka kysees­sä on pai­kal­li­sen Oijär­ven Kalas­tusyh­dis­tyk­sen yllä­pi­tä­mä ran­ta ja sata­ma, ker­too Kaler­vo Södö Oijär­ven kyläyh­dis­tyk­ses­tä.

Kylä­läis­ten mie­les­tä tie­dot­ta­mi­nen on kylt­tia­sias­sa men­nyt pahas­ti mön­kään.

– Täs­tä ei oli­si syn­ty­nyt mitään kaplak­kaa jos mei­hin oltai­siin oltu yhtey­des­sä ennen kuin tul­laan tän­ne kylt­te­jä pois­te­le­maan.

Raken­ta­mi­nen oli yhteis­han­ke

Oijär­ven vene­sa­ta­ma ja uima­ran­ta raken­net­tiin vuo­si­na 2006–2007 Kui­va­nie­men kun­nan, Oijär­ven kalas­tusyh­dis­tyk­sen ja Poh­jois-Poh­jan­maan ympä­ris­tö­kes­kuk­sen yhteis­hank­kee­na. Poh­jois-Poh­jan­maan TE-kes­kus myön­si hank­keel­le 180 000 euroa työl­li­syys­työ­oh­jel­man varo­ja. Ympä­ris­tö­kes­kuk­sen osuus rahoi­tuk­ses­ta oli 50 000 euroa, Kui­va­nie­men kun­nan 40 000 euroa ja Oijär­ven kalas­tusyh­dis­tys ry:n 30 000 euroa.

Kun­nos­tus­hank­kees­sa sata­ma-alu­eel­le raken­net­tiin muun musas­sa venei­den las­ku­luis­ka, beto­ni­nen lai­tu­ri, venei­den pito­pai­kat, auto­jen pysä­köin­ti­paik­ka, nuo­tio­paik­ka, puku­ko­pit, wc, laa­vu, pit­kos­pui­ta ja penk­ke­jä.

Raken­ta­mis­hank­kees­sa muka­na ollut, Oijär­ven kalas­tusyh­dis­tyk­sen vara­pu­heen­joh­ta­ja Ahti Pal­las­pu­ro har­mit­te­lee, että kyläl­tä on vie­ty pal­ve­lu yksi toi­sen­sa jäl­keen.

Oijär­ven vene­sa­ta­ma ja uima­ran­ta on moni­puo­li­ses­ti varus­tel­tu alue, jol­la on pal­jon vir­kis­tys­käyt­töä.

– Iihin yhdis­tyes­sä luvat­tiin pal­ve­lui­den säi­ly­vän. Ensin vie­tiin urhei­lu­kent­tä, sit­ten las­ten luis­te­lu­kent­tä. Nyt vie­dään kyl­tit­kin, Pal­las­pu­ro har­mit­te­lee.

– Vei­si­vät var­maan puru­ra­dan­kin, mikä­li sen sai­si rul­lal­le, arve­lee Timo Kai­ja­la mök­ki­läi­syh­dis­tys Oijär­ven Mök­ki­hö­pe­röis­tä.

Kai­ja­la ker­too, että mök­ki­läi­syh­dis­tys perus­tet­tiin Oijär­vel­le kol­me ja puo­li vuot­ta sit­ten elä­vöit­tä­mään kylää. Yhdis­tys jär­jes­tää yhdes­sä mui­den kylän aktii­vis­ten yhdis­tys­ten kans­sa vuo­sit­tain pal­jon väkeä kerää­vät veto­uis­te­lu­ki­sat, pilk­ki­kil­pai­lut sekä venet­sia­lai­set. Opas­te­kyl­tit ovat olleet tar­peen, jot­ta väki osaa pai­kal­le.

Oijär­ven kylä­läi­sä ja mök­ki­läi­siä kokoon­tui tiis­tai­na Sam­po­laan ihmet­te­le­mään, aio­taan­ko koko kylä pyyh­kiä kar­tal­ta.

Kylä­läi­set koros­ta­vat, että nyt ei puhu­ta pel­käs­tään Oijär­ven uima­ran­nas­ta, vaan hei­dän hen­ki­reiäs­tään ja kylän kau­neim­mas­ta alu­ees­ta. Uima­ran­ta- ja vir­kis­ty­sa­lue on suo­sit­tu paik­ka, jon­ne tul­laan kau­em­paa­kin. Uima­rei­ta saat­taa hel­le­päi­vi­nä käy­dä sato­ja. Siel­lä yöpyy myös mat­kai­luau­to­ja.

– Monet tule­vat joka kesä Oijär­vel­le ja käyt­tä­vät tie­ten­kin myös pai­kal­li­sia pal­ve­lui­ta. Oijär­vel­tä on saa­tu Suo­men suu­rin hau­ki, joten tääl­lä käy jat­ku­vas­ti myös ennä­tys­ka­lan jah­taa­jia, ker­too kylän asu­kas ja mök­ki­läi­nen Tert­tu Riek­ki.

Uusi kylt­ti tulos­sa?

Iin kun­nan tek­ni­nen joh­ta­ja Jan­ne Joke­lai­nen ker­too, että kylt­tien pois­toon on kak­si syy­tä. Toi­nen liit­tyy uima­ran­nan viral­li­suu­teen, toi­nen Ely-kes­kuk­sen vaa­ti­muk­seen kylt­tien uusi­mi­ses­ta.

– Meil­lä on sel­vi­tyk­ses­sä, onko kysees­sä viral­li­nen uima­ran­ta. Sata­man ja uima­ran­nan han­ke­pa­pe­reis­sa kyl­lä lukee, että sin­ne raken­ne­taan uima­ran­ta, mut­ta ympä­ris­tö­vi­ran­omai­sel­le sitä ei ole kos­kaan ilmoi­tet­tu viral­li­sek­si ran­nak­si.

Viral­li­sen uima­ran­nan sta­tus vaa­tii tiet­tyä varus­te­lua sekä muun muas­sa vesi­näyt­tei­den otta­mis­ta. Viral­lis­ten ran­to­jen lisäk­si kun­nis­sa voi kui­ten­kin olla myös niin sanot­tua uima­paik­ko­ja.

Joke­lai­nen ker­too, että kun­nan pää­tök­sen­te­koon on tulos­sa kun­nan viral­li­sis­ta uima­ran­nois­ta päät­tä­mi­nen.

– Sen jäl­keen voi­daan mää­ri­tel­lä, mitä kyl­tis­sä voi lukea.

Mik­si kyl­tit pois­tet­tiin juu­ri nyt, liit­tyy Joke­lai­sen mukaan Ely-kes­kuk­sen vaa­ti­muk­seen.

– Oijär­vel­lä oli vie­lä van­hat sini­poh­jai­set kyl­tit, kun nykyi­sin on olta­va rus­kea­poh­jai­sia kylt­te­jä. Van­hem­mat kyl­tit tulee pois­taa ja uusil­le pitää hakea luvat, Joke­lai­nen sanoo.

Bus­sit meni, bus­si­kyl­tit tuli

Vaik­ka mit­ta onkin nyt täyn­nä, muis­ta­vat kylä­läi­set kehua, että on kun­ta jos­kus jotain kyläl­le anta­nut­kin esi­mer­kik­si avus­tus­ten muo­dos­sa. Vit­siä­kin jak­se­taan vie­lä vään­tää:

– Me on ennen­kin tääl­lä kylt­te­jä kum­mas­tel­tu. Taka­vuo­si­na tän­ne ilmes­tyi­vät bus­si­py­säk­ki­mer­kit sen jäl­keen kun bus­si oli lopet­ta­nut lii­ken­nöi­mi­sen Eino Nyman ker­too.