Moot­to­ri­pyö­räi­li­jä louk­kaan­tui ris­teys­ko­la­ris­sa Kui­va­nie­mel­lä

Kui­va­nie­mel­lä, Kemin­tien ja Kui­va­joen­tien ris­teyk­ses­sä tapah­tui lau­an­tai­na kel­lo 16.40 aikaan lii­ken­neon­net­to­muus, jos­sa oli­vat osal­li­se­na moot­to­ri­pyö­rä ja hen­ki­lö­au­to, ker­too Oulun polii­si. Moot­to­ri­pyö­räi­li­jä oli aja­nut Kemin­tie­tä poh­joi­sen suun­taan. Hen­ki­lö­au­to oli kään­ty­nyt Kui­va­joen­tiel­tä vasem­mal­le ete­län suun­taan Kemin­tiel­le. Ris­tey­sa­lu­eel­la moot­to­ri­pyö­räl­lä aja­nut ete­lä­suo­ma­lai­nen noin 20-vuo­tias mies tör­mä­si eteen tul­leen hen­ki­lö­au­ton keu­laan.

Moot­to­ri­pyö­räi­li­jä louk­kaan­tui len­net­ty­ään auton keu­lan ylit­se tie­hen. Hän sai vam­mo­ja aina­kin käteen­sä ja lan­tion alu­eel­le. Hänet toi­mi­tet­tiin sai­raan­kul­je­tuk­sen toi­mes­ta Oulun yli­opis­tol­li­seen sai­raa­laan hoi­det­ta­vak­si. Kul­jet­ta­ja oli ollut tapah­tu­man jäl­keen tajuis­saan ja pys­ty­nyt käve­le­mään.

Moot­to­ri­pyö­rän edel­lä aja­nut paket­ti­au­to oli rajoit­ta­nut näky­vyyt­tä tilan­tees­sa. Hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja ei ollut havain­nut moot­to­ri­pyö­räi­li­jää riit­tä­vän ajois­sa. Hänen kul­kusuun­nass­saan oli stop-merk­ki.

Polii­si tut­ki tapah­tu­nut­ta nimik­keel­lä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­nen.