Kii­min­ki­joen ylit­tä­vän sil­lan lii­ken­ne kier­to­tiel­le Nelos­tiel­lä – Ohi­tus­kais­to­jen raken­ta­mi­nen Iis­sä alkaa kesäl­lä

Allikon sillan kiertotiesilta on käytössä loppuvuoteen asti. (Kuva: Väylä)

Nelos­tien Kii­min­ki­joen ylit­tä­vän Alli­kon sil­lan leven­tä­mi­seen liit­ty­vät työt alka­vat tiis­tai­na 9.6. ja lii­ken­ne siir­re­tään sen vie­reen raken­ne­tul­le väliai­kai­sel­le sil­lal­le aamu­päi­vän aika­na.

Des­tia Oy:n toteut­ta­mas­sa ura­kas­sa uusi­taan sekä leven­ne­tään nykyi­sen sil­lan kan­si­ra­ken­teet, joi­den purun val­mis­te­lut käyn­nis­ty­vät heti kier­to­tie­sil­lan käyt­töön­o­ton jäl­keen. Lii­ken­ne­jär­jes­te­ly on voi­mas­sa lop­pu­vuo­teen asti.

Sil­lan kan­nen uusi­mi­sel­la ja leven­tä­mi­sel­lä mah­dol­lis­te­taan val­ta­tien leven­tä­mi­nen sekä ohi­tus­kais­tan raken­ta­mi­nen Ase­ma­ky­län eri­ta­so­liit­ty­mäs­tä Oulun suun­taan. Aikai­sem­min kevääl­lä aloi­tet­tiin sil­ta­työt Kii­min­ki­joen sil­lan vie­rei­sis­tä ris­teys­sil­lois­ta. Nyt teh­tä­vä Alli­kon sil­lan leven­tä­mi­nen on Kii­min­ki­joen alu­eel­la käyn­nis­sä ole­van sil­ta­työ­ura­kan vii­mei­nen osa.

Myös Poh­jois-Iin ja Olha­van välis­ten ohi­tus­kais­to­jen raken­ta­mi­nen alkaa kesäl­lä. Väy­lä­vi­ras­to on kil­pai­lut­ta­nut ohi­tus­kais­to­jen raken­nusu­ra­kan ja ura­koit­si­jak­si on valit­tu GRK Infra Oy. Raken­ta­mi­nen käyn­nis­tyy val­mis­te­le­vil­la töil­lä kesä–heinäkuun aika­na. Ura­kas­sa raken­ne­taan kak­si ohi­tus­kais­ta­jak­soa ete­län ja poh­joi­sen suun­tiin, joi­den on tar­koi­tus val­mis­tua syk­syl­lä 2021. Kus­tan­nusar­vio ura­kal­le on noin 9,7 mil­joo­naa euroa.

Työt jat­ku­vat hank­kees­sa myös muil­ta osin läpi kesän. Oulu­joen ylit­tä­vän sil­lan kan­si valet­tiin tou­ko­kuus­sa ja kesä–heinäkuun aika­na teh­dään kan­nen eris­tys- ja pääl­lys­ra­ken­ne­työt. Kello–Räinänperä välil­lä teh­dään pääl­lys­tys­töi­tä ja vii­mei­siä sil­to­jen leven­tä­mi­siä. Kui­va­nie­men ja Simon välis­ten ohi­tus­kais­to­jen raken­ta­mi­nen on myös vauh­dis­sa ja täl­lä het­kel­lä teh­dään levi­tys­ra­ken­tei­ta. Vian­tien­joen ja Maks­nie­men väli­sel­lä osuu­del­la on puo­les­taan pääl­lys­tys­työt käyn­nis­ty­mäs­sä ja suu­rin osa sil­lois­ta jo valet­tu.

– Tule­van kesän ja syk­syn aika­na val­mis­tuu usei­ta koh­tei­ta Oulun ja Kemin välil­lä. Vuo­del­le 2021 jat­kuu mer­kit­tä­vim­mis­tä ura­kois­ta enää Oulu­joen sil­to­jen uusi­mi­nen sekä Poh­jois-Iin ja Olha­van väli­sen ohi­tus­kais­tau­ra­kan töi­tä, tote­aa Väy­lä­vi­ras­ton pro­jek­ti­pääl­lik­kö Juk­ka Päk­ki­lä.