Kun­ta myy kiin­teis­tön Kuivaniemeltä

Kui­va­nie­mel­lä on tulos­sa myyn­tiin raken­nus, jos­sa on vii­me vuo­det toi­mi­nut Oulun­kaa­ren sosi­aa­li­pal­ve­lui­den päi­vä­toi­min­ta. Tilat on todet­tu Oulun­kaa­ren toi­min­toi­hin epä­käy­tän­nöl­li­sek­si, ja päi­vä­toi­min­ta on siir­ty­nyt Kuivaniemitalolle.

Vuon­na 1980 raken­net­tu raken­nus on alun perin ollut tehdaskäytössä.

Kun­nan­hal­li­tus päät­ti luo­pua kiin­teis­tös­tä raken­nuk­si­neen ja aset­taa sen jul­ki­ses­ti myyntiin.