Kui­va­nie­men kun­to­por­taat vie­lä selvittelyyn

Iin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta jät­ti yksi­mie­li­ses­ti pöy­däl­le pää­tök­sen­teon kun­to­por­tai­den raken­ta­mi­ses­ta Kuivaniemelle.

Kun­nan­val­tuu­tet­tu Har­ri Sanak­se­na­hon (kesk.) teke­män val­tuus­toa­loit­teen poh­jal­ta kun­nan ympä­ris­tö­pal­ve­luis­sa on sel­vi­tet­ty kah­ta vaih­toeh­toa por­tai­den paikaksi.

Ensim­mäi­ses­sä vaih­toeh­dos­sa por­tai­den paik­ka oli­si Oijär­ven­tien ja ylei­sur­hei­lu­ken­tän väli­ses­sä pen­kas­sa. Alu­eel­la nousu on noin 45 astet­ta. Paik­ka on osit­tain maan­tie­a­lu­eel­la, joten sii­hen tar­vi­taan ELY-kes­kuk­sen lupa.

Kak­kos­vaih­toeh­dos­sa por­taat raken­net­tai­siin ten­nis­ken­tän vie­rei­seen tör­mään. Sii­nä por­taat saa­tai­siin noin 30 asteen kul­maan. Por­taat sijoit­tui­si­vat osit­tain yksi­tyi­sel­le maa-alu­eel­le, joten niil­le oli­si han­kit­ta­va sijoituslupa.

Tek­ni­nen joh­ta­ja esit­ti yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nal­le, että por­taat raken­net­tai­siin kak­kos­vaih­toeh­don mukai­seen paik­kaan. Sii­nä por­tai­den kus­tan­nuk­set oli­si­vat kun­nan oma­na työ­nä noin 5 900 euroa. Lau­ta­kun­ta jät­ti asian pöydälle.