Käsin veis­tet­ty hive­lee teki­jän­sä silmää

Juha Ravelalla on tällä hetkellä työn alla Kuivaniemellä hirsisauna.Juha Ravelalla on tällä hetkellä työn alla Kuivaniemellä hirsisauna.

Hir­si­ra­ken­ta­mi­seen kes­kit­ty­nyt yri­tys Kul­tai­nen Puu­ta­lo Oy on aloit­ta­nut toi­min­tan­sa Kui­va­nie­mel­lä. Yrit­tä­jä Juha Rave­la veis­tää käsin hir­si­ra­ken­nuk­sia Kui­va­Ka­lus­teen ton­til­la. Työ kiin­nos­taa hän­tä juu­ri käden jäl­jen takia.

– Käsin muo­toil­tu puu on kivan näköi­nen. Puu on luon­nol­li­nen mate­ri­aa­li, joka tuok­suu ja näyt­tää hyvältä.

Rave­la työs­tää hir­siä koneel­li­sil­la apu­vä­li­neil­lä, mut­ta vii­meis­te­lee ne niin, ettei niis­sä näy esi­mer­kik­si moot­to­ri­sa­han jäl­ki. Ukin van­ha park­kuu­rau­ta on teroi­tet­tu­na jäl­leen kovas­sa käytössä.

– Paras vai­he on, kun näkee kuin­ka itse piir­tä­mä ja sahaa­ma hir­si menee juu­ri oikeal­le paikalleen.

Sodan­ky­läs­sä syn­ty­neen ja Savos­sa kou­lun­sa käy­neen Rave­lan taus­ta on LVI-alalla.

– Menin pari­kym­men­tä vuot­ta sit­ten töi­hin isän put­ki­liik­kee­seen, jos­sa olin rei­lut kym­me­nen vuot­ta. Sen jäl­keen olin raken­nus­hom­mis­sa, välil­lä Norjassakin.

Avioi­dut­tu­aan Rave­la muut­ti Ouluun ja pää­tyi opis­ke­le­maan Piki­saa­reen res­tau­roin­tia­lan artesaaniksi.

– Perus­tin sen jäl­keen res­tau­roin­tiy­ri­tyk­sen. Halusin kui­ten­kin opis­kel­la vie­lä lisää hir­ren­veis­toa, joten kävin tois­sa kevää­nä Sii­lin­jär­vel­lä hirsirakennuskoulutuksen.

Nyt yri­tys kes­kit­tyy uusiin rakennuksiin.

– Res­tau­roin­ti­kou­lu­tus tosin antoi täl­le­kin hyvän perus­tan. Nyt en enää kor­jaa van­ho­ja raken­nuk­sia, pait­si jos sat­tui­sin löy­tä­mään itsel­le sopi­van van­han maatilan.

Kui­va­nie­mel­le yri­tys pää­tyi Iin Mic­ro­po­lik­ses­ta saa­dun vin­kin avulla.

– Tääl­tä löy­tyi hyvä paik­ka, jos­sa pää­si heti hyvin tou­hua­maan. Kuu­lin, että minul­la asuu suku­lai­sia­kin Kui­va­nie­mel­lä. En ole tosin aina­kaan vie­lä ollut hei­hin yhteydessä.

Täl­lä het­kel­lä Rave­la veis­tää sau­naa, jon­ka puu­ta­va­ran hän osti Rovaniemeltä.

– Tar­koi­tuk­se­na­ni on hank­kia ensi tal­ve­na tän­ne ton­til­le tuk­ke­ja, jot­ka voin sit­ten kuo­ria ja kui­vat­taa täs­sä. On sit­ten hel­pom­paa, kun puut ovat omas­ta varastosta.

Suun­ni­tel­mis­sa on myös pys­tyt­tää ton­til­le tal­vek­si pres­su­hal­li, jon­ka suo­jis­sa voi veis­tää hir­siä sateel­ta ja lumel­ta suojassa.

Kul­tai­sel­ta Puu­ta­lol­ta on tulos­sa ark­ki­teh­din suun­nit­te­le­mat mök­ki- ja saunapaketit.

– Suun­ni­tel­mat ovat vie­lä ark­ki­teh­din pöy­däl­lä, mut­ta ensi vai­hees­sa mal­lis­toon on tulos­sa noin 40-neliöi­nen mökki.

Val­mii­den paket­tien lisäk­si Rave­la veis­tää tilauk­ses­ta asiak­kaan toi­vei­den mukai­sia rakennuksia.

– Voin tar­vit­taes­sa vaik­ka kaa­taa puut asiak­kaan met­säs­tä. Sopi­va puu hir­si­ra­ken­nuk­seen on mah­dol­li­sim­man hitaas­ti kas­va­nut suo­rah­ko puu, jos­sa ei ole pal­jon oksia. Tois­ten mie­les­tä oksat tosin tuo­vat vain vaih­te­lua puuhun.

Rave­la uskoo, että käsin­veis­te­tyil­le hir­si­ra­ken­nuk­sil­le on kysyn­tää, vaik­ka käsi­työ näkyy myös raken­nus­ten hin­nois­sa. Yrit­tä­jän toi­veis­sa on, että hir­si­ra­ken­nus­kaup­pa auke­ni­si myös Nor­jaan, jos­sa hän on aiem­min työskennellyt.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.