Artikkelit joiden kirjoittaja on Auli Haapala

Sääs­töis­tä kai­va­taan tark­ko­ja las­kel­mia ja yhteisymmärrystä

Hau­ki­pu­taan ja Kel­lon suur­aluei­den yhteis­työ­ryh­mät kokoon­tui­vat yhtei­seen kokouk­seen 24.1. laa­ti­maan kan­nan­o­ton Oulun kau­pun­gin sivis­­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den pal­ve­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­ses­tä. Oulun sivis­­tys- ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Nii­nis­tö ja Väy­ry­nen suo­si­tuim­mat Haukiputaalla

Sau­li Nii­nis­tö ja Paa­vo Väy­ry­nen kerä­si­vät eni­ten ääniä Hau­ki­pu­taan kai­kil­ta äänes­ty­sa­luei­ta. Kol­man­nek­si suo­si­tuim­man ehdok­kaan sijoi­tus sen sijaan vaih­te­lee äänes­ty­sa­lueit­tain. Martinniemessä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nelos­tien paran­ta­mis­suun­ni­tel­mil­le vih­re­ää valoa

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta antoi tiis­tai­na lausun­non ELY-kes­kuk­sel­le kos­kien val­ta­tie 4:n paran­ta­mis­suun­ni­tel­maa välil­lä Kel­lo-Räi­nän­pe­rä. Tie­suun­ni­tel­ma oli näh­tä­vil­lä mar­ras-jou­lu­kuus­sa, jol­loin sii­tä jätet­tiin yhdek­sän muistutusta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Toi­mit­ta­jal­ta: Ker­ras­ta poikki

Saim­me uuden pre­si­den­tin, his­to­rial­li­ses­ti jo suo­raan ensim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la. Gal­lu­pit istu­van pre­si­den­tin suo­sios­ta piti­vät paik­kan­sa. Vaik­ka vaa­lei­hin läh­det­tiin aika sel­keis­tä ennakkoasetelmista,…


Väri­sil­mäl­le par­hai­ta arvioita

Hau­ki­pu­taan Väri­sil­mä on saa­nut par­hai­ta arvioi­ta Talous­tut­ki­mus Oy:n teke­mäs­sä tut­ki­muk­ses­sa. Hau­ki­pu­taa­lais­lii­ke lis­tat­tiin par­haak­si vii­des­sä arvios­sa kuu­des­ta kun vas­taa­jia pyy­det­tiin arvioi­maan sisus­tusa­lan erikoisliikkeitä. Joki­ky­län kou­lua ei saa lakkauttaa

Joki­ky­län kyläyh­dis­tys jär­jes­ti kyläil­lan Joki­ky­län kou­lul­la tors­­tai-ilta­­na. Pai­kal­la oli run­sas jouk­ko kylä­läi­siä, kou­lun nykyi­siä ja enti­siä oppi­lai­ta sekä myös hyvä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Läm­pöä ysi­kymp­pi­sil­le superilaisilta

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan dia­ko­nia­työl­le on lah­joi­tet­tu 24 läm­min­tä peit­toa jaet­ta­vak­si tänä vuon­na 90 vuot­ta täyt­tä­vil­le seu­ra­kun­ta­lai­sil­le. Pei­tot ovat teh­neet iso­äi­din­ne­liöis­tä SuPe­rin Hau­ki­pu­taan ammat­tio­sas­ton jäse­net. Peit­to­kam­pan­ja “Super­läm­pöä” liit­tyy 70 vuot­ta täyt­tä­vän SuPe­rin juh­la­vuo­teen.– Saim­me ammat­ti­lii­tol­ta lan­ko­ja, mut­ta myös omia lan­ko­ja on käy­tet­ty näi­den peit­to­jen virk­kaa­mi­seen, ker­too Hau­ki­pu­taan ammat­tio­sas­to 230:n puheen­joh­ta­ja Satu Hau­ru-Kou­va­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kaa­mos kaa­tuu taidenäyttelyssä

Tans­sin iloa, Valon tuo­ja, Mea­ning of Life, Valoa koti, Kesäyö, Len­nos­sa.… Hau­ki­pu­taan tai­deyh­dis­tyk­sen näyt­te­ly “Kaa­mok­sen kaa­ta­jai­set” on avat­tu Hau­ki­pu­taan Teatterikuopalla.…