Artikkelit joiden kirjoittaja on Anu Kauppila

Kol­men vuo­si­kym­me­nen edes­tä runo­ja yksiin kansiin

Pate­nie­mes­tä kotoi­sin ole­va Timo Barck on kir­joit­ta­nut runo­ja jo 90-luvun alus­ta läh­tien. Runo­ja hän on kir­joit­ta­nut jo yli 300, ja nyt noin kol­mas­osa niis­tä on pääs­syt kir­jan kan­sien väliin, kun Barck yhdes­sä hau­ki­pu­taa­lai­sen Kari Hol­man kans­sa on jul­kais­sut Pol­ku elä­mään ‑nimi­sen runo­teok­sen. Hol­ma sel­ko­suo­men­si, kuvit­ti ja tait­toi teok­sen. Teos on Hol­mal­le ensim­mäi­nen, jos­sa hän toi­mii kus­tan­nus­toi­mit­ta­ja­na toiselle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hau­ki­pu­taal­le jäl­leen painimenestystä

Hau­ki­pu­taan Hei­ton pai­ni­jat menes­tyi­vät jäl­leen kreik­ka­lais-roo­ma­lai­sen pai­nin SM-kisois­sa Ilma­joel­la 10.–11.9.2021. Seu­ra jär­jes­ti menes­ty­jil­le sekä hei­dän val­men­ta­jil­leen ja lähi­pii­ril­le kah­vi­tus­ti­lai­suu­den tiis­tai-ilta­na Hei­ton Talolla.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Lii­ken­ne­tur­val­li­suus­vii­kon tee­ma­na näke­mi­nen ja näky­mi­nen liikenteessä

Kou­lu­jen perin­tei­nen lii­ken­ne­tur­val­li­suus­viik­ko start­ta­si maa­nan­tai­na Kel­lon kou­lul­la. Viik­ko aloit­ti koko luku­vuo­den kes­tä­vän sys­te­maat­ti­sen lii­ken­ne­kas­va­tuk­sen kou­luis­sa. Ava­jais­ta­pah­tu­mas­sa Kel­lon kou­lun 590 oppi­las­ta pää­si kier­tä­mään lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta käsit­te­le­vil­le rasteille.


Vir­pi­nie­mes­sä gol­fat­tiin hyvän asian puolesta

Vir­pi­nie­mes­sä lau­an­tai­na pela­tus­ta Oulu All Stars Cha­ri­ty Gol­fis­ta kerä­tys­tä 100 000 euron potis­ta 95 pro­sent­tia lah­joi­tet­tiin Hope ry Oulun alu­een toi­min­taan ja vii­si pro­sent­tia meni golf­ju­nio­rei­den tuke­mi­seen. Tapah­tu­man isän­tä ja Pelaa ja Pelas­ta ry:n hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Saka­ri Souk­ka ker­toi tapah­tu­ma­päi­vän aamu­na, että keräys­ta­voi­tet­ta ei ole ase­tet­tu ja päi­vän tar­koi­tus on pitää haus­kaa hyväs­sä porukassa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Mes­ta­rit koh­ta­si­vat jälleen

Taka­vuo­sien pai­ni­mes­ta­rit kokoon­tui­vat vii­me lau­an­tai­na saman katon alle ravin­to­la See­la­ris­sa TUL:n Oulun pii­rin kut­su­ma­na. Tapah­tu­maan oli kut­sut­tu kym­me­niä voi­tok­kai­ta mes­ta­rei­ta ja mes­ta­ruuk­sis­ta painineita. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


87 uut­ta yli­op­pi­las­ta sai Hau­ki­pu­taal­la lau­an­tai­na val­ko­la­kin päähänsä

Hau­ki­pu­taan lukion yli­op­pi­las­juh­laa pää­si seu­raa­maan pai­kan pääl­le jokai­sen tuo­reen yli­op­pi­laan yksi lähei­nen, ja koti­kat­so­jil­le juh­la strii­mat­tiin suo­ra­na. Tur­va­vä­lit oli jär­jes­tet­ty koro­na­ra­joi­tus­ten mukai­ses­ti, ja jokai­sel­la oli mas­ki kasvoillaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus