Artikkelit joiden kirjoittaja on Anu Kauppila

Lohi on nyt maukkaimmillaan

Lohi­kausi on alka­nut kesä­kuun alus­sa ja täl­lä het­kel­lä lohi on mauk­kaim­mil­laan, ker­to­vat Halo­sen­lah­den kalan yrit­tä­jät Jark­ko ja Juk­ka Ålan­der. Halo­sen­lah­den kala on per­hey­ri­tys, jon­ka on perus­ta­nut Juk­ka Ålan­der kol­mi­sen­kym­men­tä vuot­ta sit­ten. Poi­ka Jark­ko läh­ti yri­tyk­seen mukaan olles­saan 17–18-vuotias.

– Jark­ko on ollut vesil­lä muka­na jo vajaan parin vuo­den ikäi­ses­tä, Isä Juk­ka kertoo.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Kol­me vuo­si­kym­men­tä kun­ta­lai­sia varten

Kun Tais­to Sute­la tuli käy­mään Anne­ma­ri Eno­jär­ven koti­mö­kil­lä Kivi­nie­mes­sä vuon­na 1993, esit­ti hän Eno­jär­vel­le kysy­myk­sen; läh­ti­sit­kö meil­le ehdok­kaak­si? Ja Annemarihan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hoi­taes­sa rau­hoit­ta­va ja jum­pa­tes­sa innos­ta­va Paula

Klas­sis­ta hie­ron­taa, urhei­lu­hie­ron­taa, ääni­mal­ja- ja tur­ve­hoi­to­ja, kui­va­neu­laus­ta, fas­kia­kä­sit­te­lyä, joo­gaa ja ryh­mä­lii­kun­taa. Tätä kaik­kea tar­jo­aa Pau­lan Joo­ga ja Hyvin­voin­ti Iis­sä sekä myös joo­gan osal­ta Hau­ki­pu­taal­la Mar­tin­nie­men päiväkodilla.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sepon kesä­kier­tu­eel­la Kel­los­sa puhu­tut­ti Vir­pi­nie­men kehi­tys ja alu­een palvelut

Kou­lu­jen lak­kau­tus, jul­ki­nen lii­ken­ne ja Kel­lo-Hau­ki­pu­das alu­een kehit­tä­mi­nen puhu­tut­ti, kun kau­pun­gin­joh­ta­ja Sep­po Määt­tä vie­rai­li Kel­lon asu­kas­tu­val­la vii­me tiis­tai­na. Sepon kesä­kier­tu­eel­la kau­pun­gin­joh­ta­jal­le ker­rot­tiin pai­kal­lis­ten asuk­kai­den toi­veis­ta ja tar­peis­ta. Asu­kas­tu­val­la tar­jot­tu rös­sy­pot­tu mais­tui hyvin myös kau­pun­gin­joh­ta­jal­le sekä pai­kal­le olleel­le kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Mir­ja Veh­ka­pe­räl­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kesä­kah­vi­lat avoin­na perin­tei­sis­sä maisemissa

Kesä­kah­vi­la Gru­nil­la ava­si oven­sa jäl­leen muu­ta­man vuo­den tauon jäl­keen Hau­ki­pu­taal­la perin­teik­käis­sä mai­se­mis­sa. Roo­sa ja Tuua Leh­ti­nen piti­vät kah­vi­laa per­heen omis­tuk­ses­sa ole­vas­sa mil­jöös­sä vii­mek­si vii­ti­sen vuot­ta sit­ten kesä­teat­te­rin yhtey­des­sä. Into kah­vi­lan pitä­mi­seen ei ole vähen­ty­nyt vuo­sien aikana.


Hut­tu­ky­läs­sä nau­tit­tiin Luon­non­kuk­kien päi­väs­tä ja löy­det­tiin erikoisuus

Yhteis­poh­jois­mais­ta Luon­non­kuk­kien päi­vää vie­te­tään vuo­sit­tain juhan­nus­ta edel­tä­vä­nä sun­nun­tai­na. Kii­min­kien Luon­non­suo­je­lu­yh­dis­tys ry jär­jes­ti päi­vän kun­niak­si met­sä­ret­ken mus­tik­ka­mail­le ja pien­ta­reil­le yhteis­työs­sä Hut­tu­ky­län Nuo­ri­so­seu­ra ry:n ja Oulun Seu­dun KILPI ry:n kans­sa. Tämän vuo­den tee­ma­la­ji on mus­tik­ka, joka on puo­lu­kan jäl­keen toi­sek­si tär­kein luon­non­mar­ja. Vuo­sit­tain mus­tik­kaa poi­mi­taan noin 17–18 mil­joo­naa kiloa, mikä on kui­ten­kin vain pie­ni osa koko sados­ta. Mus­tik­ka on ollut kaut­ta aikain mau­kas hyö­ty­kas­vi, jota voi käyt­tää myös elin­tar­vik­kei­den ja lan­ko­jen värjäyksessä.


Kii­min­ki­jo­ki kun­toon – Sämp­pi­kos­kea kun­nos­te­taan jo tule­va­na kesänä

Kii­min­ki­joen Sämp­pi­kos­keen toteu­te­taan kala­ta­lou­del­li­nen kun­nos­tus­han­ke, jon­ka tavoit­tee­na on paran­taa lohi­ka­lo­jen lisään­ty­mi­so­lo­suh­tei­ta ja teh­dä alu­ees­ta mah­dol­li­sim­man luon­non­mu­kai­nen ennal­lis­ta­mal­la Sämp­pi­kos­ken vesi­mai­se­maa ja vir­taus­o­lo­suh­tei­ta. Kii­min­ki­jo­ki ry:n hal­li­tuk­sen jäsen Pasi Haa­pa­kan­gas ker­toi 11.6. jär­jes­te­tys­sä ylei­sö­ti­lai­suu­des­sa Ely-kes­kuk­sel­ta saa­dus­ta rahoi­tuk­ses­ta ja hank­keen aika­tau­lus­ta. Pai­kal­li­sen suun­nit­te­lu­yri­tyk­sen Eco­ri­ve­rin toi­mi­tus­joh­ta­ja Timo Poh­ja­mo ker­toi hank­keen suun­nit­te­lus­ta ja tavoitteista.