Yri­tys­ky­lä­vie­rai­lul­la Oulussa

6a-luokan oppilaan Miska Vatajan mielestä Oulun yrityskylä oli hyvä kokemus, koska sai harjoitella työelämään liittyviä asioita. Yrityskyläpäivänä Miska toimi K-raudan myyjänä.6a-luokan oppilaan Miska Vatajan mielestä Oulun yrityskylä oli hyvä kokemus, koska sai harjoitella työelämään liittyviä asioita. Yrityskyläpäivänä Miska toimi K-raudan myyjänä.

Olim­me tam­mi­kuus­sa vie­rai­lul­la Oulun yri­tys­ky­läs­sä Ala­ky­län 6A:n ja 6B:n sekä Tirin­ky­län 6‑luokkalaisten kanssa.

Ennen yri­tys­ky­lä­päi­vää teim­me yrit­tä­jyy­teen liit­ty­viä teh­tä­viä yri­tys­ky­lä-vih­kos­ta. Olim­me valin­neet kou­lus­sa mei­tä kiin­nos­ta­vat amma­tit van­hem­piem­me kir­joit­ta­mien suo­si­tus­kir­jei­den ja opet­ta­jan vink­kien pohjalta.

Teim­me päi­vän aika­na meil­le annet­tu­ja teh­tä­viä ja vie­tim­me vapaa-aikaa tutus­tu­mal­la mui­hin yri­tyk­siin ja osta­mal­la nii­den tuot­tei­ta. Päi­vä oli oikein muka­va ja haus­ka. Kaik­ki oli­vat ystä­väl­li­siä toisille.

Saga, Noo­ra ja Mal­va, kir­joit­ta­jat ovat kuu­des­luok­ka­lai­sia Ala­ky­län koulusta

Jut­tu jul­kais­taan osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen välis­tä yhteistyötä