Yli­ky­län kou­lun pur­ka­mi­nen oli­si yleis­kaa­van vastainen

Kii­min­kiin laa­dit­tiin 200-luvun alus­sa oikeus­vai­kut­tei­nen yleis­kaa­va, jon­ka Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to hyväk­syi 18.4.2016 uuden Oulun yleis­kaa­va­na ja se on lain­voi­mai­nen. Kaa­va-alu­ee­seen kuu­luu myös Yli­ky­län alue. Kaa­vas­sa kou­lu on vah­vis­tet­tu PY-mer­kin­näl­lä (jul­kis­ten pal­ve­lui­den ja hal­lin­non alue) ja ympä­ril­tä on varat­tu yksi­tyi­sen maa­ta laa­jen­nusa­lu­eek­si, jol­loin kou­lua­lu­een koko on noin 3–4 hehtaaria.

Kou­lun lähel­le esi­te­tään kah­ta AP-asuin­kaa­va-aluet­ta: Kou­lus­ta poh­joi­seen päin Korkeaojan–Pikkupason alu­eel­le (10 ha) ja suo­raan län­teen Puu­nie­men alu­eel­le (20 ha). Molem­mis­ta ase­ma­kaa­va-alueis­ta on kou­lul­le mat­kaa lähim­mil­lään noin 500 metriä.

Oulu on teh­nyt alueil­la aktii­vis­ta raa­ka­maan han­kin­taa ja on alu­eel­la huo­mat­ta­va maa­no­mis­ta­ja. Van­hal­la Yli­ky­län alu­eel­la on yksi­tyi­sil­lä kym­me­niä tont­te­ja raken­ta­mat­ta. Kou­lu ei tule kär­si­mään oppi­las­pu­las­ta, vaan kou­lua tulee laa­jen­taa, kuten kaa­va esittää.

Vuon­na 2019 ura­koit­si­ja oli menos­sa lait­ta­maan kou­lua maa­läm­pöön, mut­ta urak­ka peruun­tui vii­me het­kel­lä, kos­ka sanot­tiin, että kou­lu menee pur­kuun. Jos oli­si sil­loin raken­net­tu, oli­si nyt sääs­tet­ty noin 100 000 euroa ja eteen­päin läm­mi­tys oli­si lähes ilmaista.

Yli­ky­län ja Tirin­ky­län kou­lut tuli­si pois­taa puret­ta­vien kou­lu­jen lis­tal­ta. Jul­ki­suu­des­sa on kir­joi­tet­tu, että Yli­ky­län kou­lu lop­puu vuo­teen 2026 men­nes­sä, jos ei ole tar­peek­si oppi­lai­ta tai Yli­ky­län oppi­laat mah­tu­vat muu­al­le. Kylät vetä­vät koko ajan nuor­ta väkeä ja kou­luis­sa on jo kol­man­nen pol­ven oppilaita.

Vir­ka­mies­ten tuli­si ker­toa, onko todel­li­nen syy lak­kau­tus­ha­lul­le maa­seu­tu- ja kylä­kou­lu­vas­tai­suus! Kah­den eri val­tuus­ton yleis­kaa­van esit­tä­mää raken­ta­mis­ta Yli­ky­lään ei hyväk­sy­tä ja Tirin­ky­lään­kin on val­mis­tu­nut uusi kaa­va ja pal­jon raken­nus­paik­ko­ja. Vir­ka­mie­het halua­vat ottaa itsel­leen val­tuus­tol­ta val­lan lopet­taa koulut.

Kou­lut raken­net­tiin sodan jäl­keen ja oli puu­tet­ta rahas­ta, raken­nus­tar­vik­keis­ta ja kai­kes­ta. Oli uskoa tule­vai­suu­teen, sodan­käy­neet mie­het ja nai­set halusi­vat eteen­päin. Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki Oulu 2026 halu­aa lopet­taa van­haa kou­lu­pe­rin­net­tä ja oikein ura­kal­la. Mikä­li kou­lul­le tulee pur­ku­tuo­mio, sitä ei tar­vit­se antaa anteeksi.

Eero Lau­ri­la, Yli­ky­län kylä­kou­lun enti­nen oppilas.