“Ylei­sö tekee tilai­suu­den” – Kii­min­ki­päi­vil­le kokoon­nut­tiin aurin­koi­ses­sa säässä

Vii­kon­lop­pu­na pääs­tin viet­tä­mään perin­tei­siä Kii­min­ki­päi­viä yhden väli­vuo­den jäl­keen. Väki­mää­räs­tä pää­tel­len kylä­päi­viä oltiin jo ehdit­ty kai­va­ta – mark­ki­na-alu­eel­la kävi läpi lau­an­tai­päi­vän iloi­nen puheen­so­ri­na ja vil­kas kaup­pa, tapah­tu­ma­la­van edus­tal­la istui lähes koko ajan ylei­söä ja illal­la yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen ravin­to­la­tel­tas­sa kävi jopa pie­noi­nen tungos.

Lau­an­tai­na mark­ki­na­päi­vää täh­dit­ti­vät muun muas­sa Oulu Dance Aca­de­myn balet­ti­näy­tös, perin­tei­sen nau­lan­lyön­ti- ja peru­nan­kuo­rin­ta­ki­sat sekä useat juh­la­pu­hu­jat. Laval­la puheen­vuo­ron piti muun muas­sa kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Juha Hän­ni­nen, joka puhees­saan pai­not­ti reu­na­ky­lien kult­tuu­rie­lä­män ja kult­tuu­ris­ten eri­tyis­piir­tei­den mer­ki­tys­tä Oulun kau­pun­gin kult­tuu­ri-iden­ti­tee­til­le ja kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­hank­keel­le. Hän­ni­nen puhui myös Oulu­lai­sen osaa­mi­sen ja kil­pai­lu­ky­vyn kehi­tyk­sen puolesta.

Laval­le nousi lisäk­si yllä­tys­pu­hu­ja, sosi­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Han­na Sark­ki­nen. Sark­ki­nen puhui kii­min­ki­läi­sil­le koti­seu­tu­rak­kau­des­ta ja yhteisöllisyydestä.

– Koti­seu­tu on pal­jon muut­kin kuin paik­ka ja mai­se­ma. Se on ennen kaik­kea yhtei­sö, joka raken­tuu meis­tä kai­kis­ta ja mei­dän toi­min­nas­tam­me. On hie­noa, että Kii­min­gis­sä on vah­vaa yhtei­söl­li­syyt­tä, ja sen yksi ilmaus nämä Kii­min­ki­päi­vät ovat, Sark­ki­nen lausui.

Sark­ki­nen puhui myös yrit­tä­jien ja eri­tyi­ses­ti yksi­ny­rit­tä­jien sosi­aa­li­tur­van edis­tä­mi­ses­tä. Lisäk­si Sark­ki­nen ker­toi ole­van­sa huo­lis­saan koro­na­vi­ruk­sen aiheut­ta­mas­ta hyvin­voin­ti- ja osaa­mis­va­jees­ta, sekä mie­len­ter­vey­den ongel­mien osuu­des­ta työkyvyttömyystilastoissa. 

Sark­ki­nen tote­si, että kat­se tuli­si suun­na­ta mie­len­ter­vey­son­gel­mien juu­ri­syi­hin yhdes­sä mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den paran­ta­mi­sen kans­sa. Hän haas­toi myös kaik­ki löy­tä­mään arjes­saan ja yhtei­sös­sään mie­len­ter­veyt­tä paran­ta­via teko­ja ja asioita.

– Yhtei­söl­li­syys ja yhdes­sä teke­mi­nen, myös Kii­min­ki­päi­vien kal­tai­set yhdes­sä olon ja teke­mi­sen tilai­suu­det ovat asia, joka voi vah­vis­taa yksi­lön ja yhtei­sön hyvin­voin­tia ja mie­len­ter­veyt­tä, päät­ti Sark­ki­nen puheenvuoronsa.

Kii­min­ki­päi­viä juon­ta­nut Lau­ri Mik­ko­nen ker­too, että per­jan­tai­na eri­tyi­ses­ti illan musiik­kioh­jel­mat kerä­si­vät ylei­söä Kiiminkipäiville.

– Sipe Å ja Kat­ri Ylan­der oli­vat ilmei­sen suo­sit­tu­ja, illan pääl­le pai­kal­la kävi kii­tet­tä­väs­ti väkeä. Ravin­to­la­tel­tas­sa ollut poruk­ka antaa toi­voa sii­tä­kin, että tapah­tu­ma on talou­del­li­ses­ti onnis­tu­nut, Mik­ko­nen toteaa.

Mik­ko­nen ker­too, että yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen kes­kuu­des­sa oltiin jän­ni­tet­ty tapah­tu­man toteu­tu­mi­ses­ta vii­me tin­kaan asti. Vie­lä kes­ki­viik­koil­ta­na oltiin poh­dit­tu, että mil­lai­sel­la tal­koo­po­ru­kal­la päi­viä pääs­tään järjestämään.

– Tors­tai­na kun alet­tiin kasaa­maan aluet­ta pai­kal­le tul­leen tal­koo­po­ru­kan mää­rä ja innos­tu­nei­suus yllät­ti­vät mei­dät kaik­ki. Myös Kii­min­ki­päi­vil­lä pai­kan pääl­lä tal­koi­le­vil­la on ollut koko ajan hyvä fii­lis, mitä muka­va sää tie­tys­ti edesauttaa.

Juon­ta­jan pes­tis­sä ensi ker­taa ollut Mik­ko­nen ker­too juon­to­ko­ke­muk­sen olleen oikein muka­va. Luon­nol­li­ses­ti juon­ta­ja saa seu­ra­ta päi­vin ohjel­maa aitio­pai­kal­ta, ja eten­kin Pee­tu-Pel­len esi­tys kir­voit­ti juon­ta­jal­ta kehu­ja. Mik­ko­nen osoit­ti eri­tyis­kii­tok­set myös pai­kal­le saa­pu­neel­le yleisölle.

– Me jär­jes­tä­jät luom­me puit­teet, mut­ta lois­ta­va ylei­sö­hän se tekee tilai­suu­den, Mik­ko­nen hymyilee.