Vii­tan­tien ja Urhei­lu­tien perus­kor­jaus alkaa – Jouk­ko­lii­ken­ne siir­tyy kesä­kuun alus­sa Kuusamontielle

Vii­tan­tien ja Urhei­lu­tien perus­kor­jaus käyn­nis­tyy Kii­min­gis­sä. Raken­ta­mi­nen alkaa täl­lä vii­kol­la, ja työt val­mis­tu­vat heinäkuussa.

Työ­maa aiheut­taa hait­taa lii­ken­teel­le, ja kesäl­lä Vii­tan­tien läpia­jo­lii­ken­ne jou­du­taan ajoit­tain sul­ke­maan. Myös jouk­ko­lii­ken­ne ohja­taan poik­keus­rei­til­le Kuusa­mon­tiel­le kesän ajak­si kesä­kuun ensim­mäi­ses­tä päi­väs­tä lähtien.

Katu­jen perus­kor­jaus liit­tyy Kii­min­gin kam­puk­sen ase­ma­kaa­va­muu­tok­seen ja Kii­min­ki­puis­ton kou­lun raken­ta­mi­seen. Kor­jauk­sil­la varau­du­taan kou­lun myö­tä kas­va­vaan lii­ken­ne­mää­rään ja paran­ne­taan alu­een lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta eten­kin jalan­ku­lun ja pyö­räi­lyn osalta.

Han­ke sisäl­tää katu­jen ja vesi­joh­to­jen ja jäte­ve­si­vie­mä­rei­den perus­kor­jauk­sen sekä katuvalo‑, säh­kö- ja tie­to­lii­ken­ne­ver­kon uusi­mis­ta tar­peel­li­sil­ta osin. Myös alu­een hule­ve­si­vie­mä­röin­tiä paran­ne­taan. Jalan­kul­ku- ja pyö­räi­ly­väy­liä paran­ne­taan, samoin kuin jouk­ko­lii­ken­teen pysäk­ke­jä. Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta- ja ympä­ris­tö­pal­ve­lui­den koh­teen pää­ura­koit­si­ja­na toi­mii Maa­ra­ken­nus Vil­le Niemelä.