Nyky­sir­kus­ta näh­tä­vil­lä Han­nuk­ses­sa- kyläyh­tei­sö pyr­kii jat­ka­maan nor­maa­lia toi­min­taan­sa syksyllä

Han­nuk­sen van­han kou­lun ja nykyi­sen kylä­ta­lon piha­pii­ris­sä pää­see ensi vii­kon kes­ki­viik­ko­na ihas­te­le­maan nyky­sir­kus­ta, kun nyky­sir­kus­esi­tys Vaga­bond tuo näy­tök­sen­sä pai­kal­le. Vaga­bon­din esiin­ty­ji­nä toi­mi­vat Han­na Moi­sa­la ja Mil­la Kur­ro­nen. Esi­tyk­sen tari­naa kah­des­ta kar­ku­ris­ta kul­jet­taa hen­gäs­tyt­tä­vä tasa­pai­noi­lu ja tai­do­kas fyy­si­syys. Auto­tal­li­roc­kil­la höys­te­tyn esi­tyk­sen luva­taan sytyt­tä­vän kat­so­jis­saan kapi­nan kipi­nän, joka jää polt­te­le­maan ihon alle vie­lä esi­tyk­sen jälkeenkin.

Han­nuk­sen esi­tys on osa Vaga­bond-teok­sen Poh­jois-Poh­jan­maan kylä­kier­tuet­ta. Han­ne­le Kuti­lai­nen Han­nuk­sen kyläyh­tei­söl­tä ker­too, että odot­taa esi­tys­tä jo nyt mielenkiinnolla.

– Kun on mah­dol­li­suus tar­jo­ta kylän asuk­kail­le ja ihmi­sil­le jotain uut­ta ja eri­lais­ta, niin tot­ta kai haluam­me niin teh­dä. On todel­la muka­vaa saa­da kyläl­le jotain toi­min­taa, kun kevät on ollut poik­keus­ti­las­ta joh­tuen niin hil­jai­nen, Kuti­lai­nen kertoo.

Kuti­lai­sen mukaan esi­tys on kai­ken ikäi­sil­le sopi­va ulko­ta­pah­tu­ma, ja esi­tys kes­tää koko­nai­suu­des­saan noin puo­li tun­tia. Esi­tys alkaa kel­lo 16.00. Tapah­tu­maan on vapaa pää­sy, mut­ta pai­kan pääl­tä voi ostaa Han­nuk­sen kyläyh­tei­sön myy­mää pien­tä purtavaa.

– Koko tapah­tu­mas­sa on otet­tu koro­naoh­jeis­tuk­set huo­mioon. Esiin­ty­jil­tä on tul­lut eril­li­nen tur­val­li­suus­oh­jeis­tus, ja me nou­da­tam­me hyvää hygie­ni­aa naposteltavamyynnissä.

Han­ne­le Kuti­lai­nen ker­too, että Han­nuk­sen kyläyh­tei­söl­lä on ollut har­vi­nai­sen hil­jai­nen kevät. Koro­na­vi­ruk­sen vuok­si esi­mer­kik­si kyläyh­tei­sön jär­jes­tä­mät bin­got perut­tiin koko kevääl­tä ja kesäl­tä, ja moni kylä­ta­lon tapah­tu­mia var­ten vuo­kran­nut on jou­tu­nut peru­maan varauksensa.

– Kyläyh­dis­tyk­sen tulot ovat tip­pu­neet, mut­ta tilan­ne on var­mas­ti sama ihan kai­kil­la yhdis­tyk­sil­lä. Mikään hätä­ti­lan­ne täs­sä ei kui­ten­kaan vie­lä ole käsillä.

Han­nuk­sen kyläyh­tei­sö osti Han­nuk­sen kou­lun 10 vuot­ta sit­ten kylä­ta­lok­si, ja kulu­va vuo­si on kyläyh­tei­sön kym­me­nes juh­la­vuo­si. Juh­la­vuot­ta on tar­koi­tus juh­lis­taa Kuti­lai­sen mukaan syk­syl­lä, mikä­li sil­loi­set olo­suh­teet sen sallivat.

– Odot­te­lem­me myös, että tulee­ko kylä­ta­lol­le pik­ku­jou­lu­va­rauk­sia syk­syn mit­taan. Näy­tel­mä­ryh­mäm­me Pölö­höt­tä­jät jou­tui myös peruut­ta­maan kesä­näy­tel­män­sä, ja nyt odot­te­lem­me, että uskal­lam­me­ko alkaa har­joit­te­le­maan pikkujoulunäytelmää.

Täy­sin hil­jais­ta­kaan ei kyläyh­tei­söl­lä ole ollut: Kuti­lai­nen ker­too, että poik­keus­ti­lan myö­tä yhdis­tyk­sen yllä­pi­tä­mät luon­to­po­lut, eli luon­to­pol­kuset, ovat olleet aktii­vi­ses­sa käy­tös­sä. Kyläyh­tei­sö on jaka­nut pol­ku­kart­to­ja sosi­aa­li­ses­sa medias­sa asti ret­kei­li­jöi­den pyynnöstä.

– Meil­le on ihan soi­tel­tu­kin ja annet­tu posi­tii­vis­ta palau­tet­ta pol­kusis­ta. Eri­tyi­ses­ti Ruka­vaa­ran eli Kor­keim­man reit­ti on ollut suo­sit­tu, ja sen mak­ka­ran­pais­to­pai­kal­le on välil­lä saa­nut jonot­taa­kin, Kuti­lai­nen kertoo.