Liikun­ta­palvelut raken­nut­taa kuntoi­lupuiston ja ‑por­taat Kiiminkiin

Lii­kun­ta­pal­ve­lut raken­nut­taa ulko­kun­toi­lu­puis­ton ja kun­toi­lu­por­taat kulu­van kesän aika­na Kii­min­ki­puis­toon. Lisäk­si urhei­lua­lu­eel­le val­mis­tuu muun muas­sa skeit­tia­lue ja grillipaikka.

Kii­min­ki­puis­ton urhei­lua­lu­eel­la on jo ennes­tään pesä­pal­lo­kent­tä, teko­nur­mi­pin­tai­nen jal­ka­pal­lo­kent­tä, ten­nis­kent­tiä, kau­ka­lo ja huol­to­ra­ken­nus. Kii­min­ki­puis­ton kes­kus­leik­ki­puis­to on raken­net­tu vii­me kesänä.

Kii­min­ki­puis­ton uusien lii­kun­ta-aluei­den raken­ta­mi­nen on jo aloi­tet­tu. Ensim­mäi­nen osa ura­kas­ta val­mis­tuu arvion mukaan elo­kuun alus­sa. Koko­nai­suu­des­saan urak­ka saa­daan val­miik­si tämän het­ken arvion mukaan syys­kuun lop­puun men­nes­sä. Kii­min­ki­puis­ton urhei­lua­lue tun­net­tiin aiem­min Kii­min­gin urhei­lu­kes­kuk­sen nimellä.

Lii­kun­ta­pal­ve­lui­den tavoit­tee­na on raken­nut­taa yksi uusi ulko­kun­toi­lu­puis­to vuo­sit­tain. Oulun ulko­kun­toi­lu­puis­tot löy­dät osoit­tees­ta www.ouka.fi/kuntoilupuistot.