Riip­pusil­taa juh­lit­tiin isol­la porukalla

Juhla pidettiin Jakun koulun pihalla.

Iin Jak­ku­ky­län riip­pusil­ta sai tänään odo­te­tut juh­lan­sa. Kut­sua saa­pua kai­kil­le avoi­meen juh­laan oli kuul­tu, sil­lä pai­kal­la oli yli 700 henkeä.

Ava­jais­juh­las­sa esiin­tyi­vät Jakun kou­lun oppi­laat sekä Maan­puo­lus­tus­soit­to­kun­ta. Puheis­ta vas­ta­si­vat kun­nan­hal­li­tuk­sen toi­nen vara­pu­heen­joh­ta­ja, sil­ta­hank­keen alul­le­pa­ni­ja ja vetä­jä Han­nu Kais­to, kun­nan­joh­ta­ja Mar­juk­ka Man­ni­nen ja kan­san­edus­ta­ja Juha Sipi­lä. Oulun hiip­pa­kun­nan piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo ja Iin seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Tapa­ni Ruot­sa­lai­nen siu­na­si­vat sil­lan käyttöön.

Juh­las­ta enem­män ensi tiis­tain Rantapohjassa.

Nau­han sil­lal­ta leik­ka­si­vat Jakun kou­lun oppi­las Cat­lyn Kent­tä, Iin kun­nan­val­tuus­ton puheen­joh­ta­ja Johan­nes Tuo­me­la, Oulun hiip­pa­kun­nan piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo ja kan­san­edus­ta­ja Juha Sipi­lä. Nau­haa pite­li­vät Iin kun­nan vapaa-aika­pääl­lik­kö Pek­ka Suo­pan­ki ja vapaa-aika­sih­tee­ri Hei­ni Perttula.

Sil­ta­juh­lan puheis­sa koros­tui yhtei­söl­li­syy­den mer­ki­tys. Hank­keen toteu­tu­mi­seen on tar­vit­tu innos­tus­ta ja luot­ta­mus­ta. Juh­las­sa puhui­vat kan­san­edus­ta­ja Juha Sipi­lä, Iin kun­nan­hal­li­tuk­sen toi­nen vara­pu­heen­joh­ta­ja ja sil­ta­hank­keen aktii­vi Han­nu Kais­to ja Iin kun­nan­joh­ta­ja Mar­juk­ka Manninen.