Kym­me­nien tupail­to­jen vaalikiertue

Pekka Aittakummun vaalikiertue pyörähtää tänä keväänä oletettavasti kymmenissä tuvassa. Tupaillat ovat perinteinen keskustalainen tapa esitellä ehdokasta varsinkin kylillä. Wathénin tuvassa Ylikiimingissä Aittakumpua oli kuulemassa parikymmentä asiasta kiinnostunutta. (Kuva: Teea Tunturi)Pekka Aittakummun vaalikiertue pyörähtää tänä keväänä oletettavasti jopa 65 tuvassa. Tupaillat ovat perinteinen keskustalainen tapa esitellä ehdokasta varsinkin kylillä. Wathénin tuvassa Ylikiimingissä Aittakumpua oli kuulemassa parikymmentä asiasta kiinnostunutta. (Kuva: Teea Tunturi)

Kii­min­ki­läi­sen kan­san­edus­ta­jan ja kan­san­edus­ta­jaeh­dok­kaan Pek­ka Ait­ta­kum­mun vaa­li­kam­pan­join­ti on jat­ku­nut aktii­vi­se­na jo viik­ko­ja. Mies ryh­mi­neen on kul­ke­nut laa­jaa vaa­li­pii­riä läpi jär­jes­täen eri­lai­sia tilai­suuk­sia monen­lai­sis­sa ympäristöissä.

Vii­me vii­kon tiis­tai­na Ait­ta­kum­pu oli vaa­li­pääl­lik­kön­sä Esa Kur­ke­lan kans­sa kotiu­tu­nut Kajaa­nis­ta vas­ta myö­hään illal­la ja jo kes­ki­viik­ko­na aamu­päi­väl­lä start­ta­si uusi päi­vä tavan­omais­ten kau­pan edus­toil­la jär­jes­tet­ty­jen tapah­tu­mien muo­dos­sa. Ilta­päi­väl­lä kol­men aikaan vuo­ros­sa oli päi­vän ensim­mäi­nen tupail­ta, joka jär­jes­tet­tiin Yli­kii­min­gin Vesa­las­sa Kei­jo Wathé­nin koto­na. Sama­na ilta­na jär­jes­tet­tiin vie­lä pari tupail­taa lisää, toi­nen Yli­kii­min­gis­sä ja toi­nen Oulussa.

Wathé­nin tuvas­sa on lai­tet­tu pöy­tä koreak­si, arpo­ja ja ehdok­kaan pamflet­te­ja myy­dään, vaa­li­tuot­tei­ta jae­taan, kylä­läi­siä on kokoon­tu­nut kah­vit­te­le­maan ja kuu­le­maan ensim­mäi­sen kau­den kan­san­edus­ta­jan ter­vei­set edus­kun­nas­ta ja aja­tuk­sia mah­dol­li­sel­le tule­val­le kau­del­le. Tupail­ta antaa äänes­tä­jäl­le mah­dol­li­suu­den seu­ra­ta ehdo­kas­ta rau­has­sa lähel­tä, muo­dos­taa mie­li­pi­det­tä hen­ki­lös­tä. Tun­nel­ma tavoit­te­lee taval­lis­ta kah­vi­het­keä kylä­läis­ten kesken.

Yli­kii­min­gis­sä kes­kus­te­lu ryöp­säh­tää työl­li­syy­son­gel­miin ja sii­hen, onko sosi­aa­li­tur­va Suo­mes­sa lii­an­kin hyvä. Miten ihmi­set saa­tai­siin kor­tis­tos­ta töi­hin? Miten nuo­ria kan­nus­tet­tai­siin aktii­vi­suu­teen? Tar­vi­taan­ko ulko­mais­ta työ­voi­maa, entä maa­han­muut­toa? Onko hyvin­voin­nin tavoit­te­lul­la lop­pu­pis­tet­tä vai hamu­aa­ko ihmi­nen aina vain lisää hyvää kan­ta­mat­ta itse vas­tuu­ta mis­tään? Voi­tai­siin­ko olla vähem­pään tyy­ty­väi­siä ja onnel­li­sia sii­tä, mitä meil­lä jo on? Ait­ta­kum­pu löy­tää jokai­sel­le vas­tauk­sen, vas­tauk­set kum­pua­vat kes­kus­ta­lai­ses­ta, jopa alkio­lai­ses­ta maa­il­man­ku­vas­ta ja sii­tä, että jokais­ta ihmis­tä pitää kan­na­tel­la ja aut­taa sel­viy­ty­mään myös itse tuki­verk­ko­jen­sa avulla.

Ait­ta­kum­pu halu­aa vaa­lia vakaut­ta, muis­taa posi­tii­vi­set asiat ja kiin­nit­tää huo­mio­ta epä­koh­tiin. Hän puhuu Poh­joi­sen kas­vun ohjel­mas­ta, jos­sa poh­joi­sen eri toi­mi­jat tuo­vat esil­le, että poh­joi­sen Suo­men etu on koko maan etu. Puhe kum­pui­lee per­heis­sä, nuo­ris­sa, työi­käi­sis­sä, mut­ta myös ikään­ty­neis­sä, jot­ka ansait­se­vat tur­val­li­sen van­huu­den. Sijan­sa tämän vuo­den vaa­li­kier­tu­eel­la kes­kus­te­luis­sa saa­vat myös pel­lot ja met­sät, maa­ta­lous sekä kohon­neet kustannukset.

Vas­tuun syr­jäi­sem­pien aluei­den, kuten Yli­kii­min­gin ja Yli-Iin elin­voi­man palaut­ta­mi­sek­si tai yllä­pi­tä­mi­sek­si Ait­ta­kum­pu nak­kaa vas­tauk­ses­saan kun­nil­le ja kaupungeille.

– Oulun kau­pun­gin kaa­voi­tuk­sel­laan pys­tyy aika pal­jon ohjaa­maan sitä, mis­tä ihmi­set pys­tyy hank­ki­maan koti­pai­kan. Kun per­he miet­tii asuin­paik­kan­sa valin­taa, pal­ve­lut, kuten kou­lut, ter­veys­kes­kuk­set ja kau­pat ratkaisevat.

Ait­ta­kum­pu tote­aa ole­van­sa jyr­käs­ti sitä miel­tä, että jos kylä­kou­lus­sa on koh­tuul­li­ses­ti oppi­lai­ta, sitä ei mis­sään tapauk­ses­sa pidä lak­kaut­taa, sil­lä se tulee kau­pun­gil­le kalliiksi.

– Jos kaik­ki kes­ki­te­tään, se tulee jo kau­pun­ki­ra­ken­teel­le­kin kalliiksi.

Ait­ta­kum­pu puhuu mie­lel­lään Nor­jan-mal­lis­ta, jos­sa ihmi­siä tue­taan rahal­li­ses­ti muut­ta­maan syr­jä­seu­duil­le. Samas­sa yhtey­des­sä hän mai­nit­see opin­to­lai­nan­hy­vi­tyk­sen, jota kes­kus­ta ajoi, jot­ta vas­ta­val­mis­tu­nei­ta saa­tai­siin muut­ta­maan syr­jem­mäl­le. Asia jäi toteu­tu­mat­ta kii­reel­li­sem­pien pää­tös­ten ryn­nies­sä edelle.

Ait­ta­kum­pu ker­too, että täl­lä vaa­li­kier­tu­eel­la kes­kus­te­lua on syn­ty­nyt run­saas­ti ja tun­nel­ma on ollut kes­kus­ta­lai­ses­ta vink­ke­lis­tä kat­sot­tu­na posi­tii­vi­sem­pi, kuin median kir­joit­te­lus­ta ja puo­lu­een kan­na­tuk­sen las­kus­ta voi­si äkki­sel­tään pää­tel­lä. Ehdok­kaan kat­se käy kel­los­sa, on aika arpoa hedel­mä­ko­ri ja siir­tyä eteenpäin.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ