Kola­mäen alu­een kadut peruskorjataan

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta- ja ympä­ris­tö­pal­ve­lut on käyn­nis­tä­nyt yhdes­sä Oulun Veden kans­sa suun­nit­te­lun Kola­mäen alu­een katu­jen perus­kor­jaa­mi­sek­si. Suun­nit­te­lua­lu­ee­seen kuu­lu­vat Kais­ta-ahon­tie Iso­suo­no­jaan saak­ka, Kola­mäen­tie, Ukko­lan­tie, Kier­to­tie, Hon­ki­tie, Kivi­tie, Kivi­pol­ku ja Pik­ku­kier­to sekä vesi­huol­to­suun­nit­te­lun osal­ta Koi­te­lin­kos­ken­tien ali­tus ja Oska­ri Jau­hiai­sen tie.

Suun­nit­te­lu­hank­keen tavoit­tee­na on perus­kor­ja­ta alu­een kadut ja kun­nal­lis­tek­ni­set ver­kos­tot sekä paran­taa alu­eel­lis­ta kui­va­tus­ta. Suun­ni­tel­man toi­men­pi­teil­lä paran­ne­taan myös jalan­ku­lun ja pyö­räi­lyn tur­val­li­suut­ta ja yleis­tä liikenneturvallisuutta.

Suun­nit­te­lu­työ on aloi­tet­tu tam­mi­kuus­sa 2024 ja raken­nus­suun­ni­tel­mat val­mis­tu­vat vuo­den 2024 aika­na. Raken­ta­mi­nen toteu­te­taan vai­heit­tain ja raken­ta­mi­sen aloi­tus ajoit­tuu mää­rä­ra­ho­jen puit­teis­sa vuo­teen 2025.

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta aset­taa näh­tä­vil­le maan­käyt­tö- ja raken­nus­lain mukai­set katusuun­ni­tel­mat arviol­ta kesä­kuus­sa 2024, mis­tä tie­do­te­taan osal­li­sil­le erikseen.