Koko­nais­val­tais­ta hoi­toa mie­lel­le ja keholle

Outi Hartikaiselle on tärkeää kohdata jokainen asiakas yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti.Outi Hartikaiselle on tärkeää kohdata jokainen asiakas yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti.

Kau­neus ja Hie­ron­ta Ade­le Kii­min­gis­sä täyt­tää huh­ti­kuun alus­sa kym­me­nen vuot­ta. Yrit­tä­jä Outi Har­ti­kai­nen ker­too vuo­si­kym­me­nen men­neen lois­ta­vas­ti, jois­ta hän kiit­tää­kin asiak­kai­taan. Alal­la hän on ollut yli 25 vuot­ta ja halu tuot­taa koko­nais­val­tai­sia hoi­to­ja ajaa edel­leen eteen­päin. Vii­kol­la 13 hoi­to­las­sa on tuo­te­tar­jouk­sia ja avoi­met ovet 31.3. klo 10–17 synt­tä­rei­den kunniaksi.

– Kym­me­nes­sä vuo­des­sa on tapah­tu­nut pal­jon. Kun luo­vuin klas­si­sis­ta hie­ron­nois­ta muu­ta­ma vuo­si sit­ten, pys­tyin otta­maan uut­ta ja iha­naa tilal­le. Sitä ovat olleet muun muas­sa intui­tii­vi­nen ener­gia­hoi­to, ener­gia­ken­tän kuvauk­set, eri­lai­set ren­tou­tus­hoi­to­pa­ke­tit, Tii­be­ti­läi­nen ääni­mal­ja­hoi­to ja ryh­mil­le pidet­tä­vät sointukylvyt.

Perin­teis­ten kos­me­to­lo­gi­pal­ve­lui­den lisäk­si hoi­to­lan pal­ve­lui­hin kuu­luu muun muas­sa tii­be­ti­läi­nen ääni­mal­ja­hoi­to, joka on syvä­ren­tou­tus­me­ne­tel­mä, joka perus­tuu ääni­aal­toi­hin ja väräh­te­ly­taa­juu­den muu­tok­siin. Rei­ki­hoi­toon yrit­tä­jä tutus­tui oman koke­muk­sen kautta.

– Kävin itse rei­ki­hoi­dos­sa asiak­kaan suo­si­tuk­ses­ta ja maa­il­man­ku­va­ni muut­tui täy­sin. Ajat­te­lin heti, että täs­tä täy­tyy ottaa sel­vää, jot­ta voin aut­taa omia­kin asiakkaita.

Rei­ki­hoi­dos­sa Har­ti­kai­nen välit­tää ener­gi­aa käsien­sä ja kos­ke­tuk­sen kaut­ta hoi­det­ta­vaan. Har­ti­kai­nen näkee hoi­don aika­na liik­ku­vat ener­giat värei­nä ja pyör­tei­nä, kun hän sul­kee sil­män­sä. Jokai­nen hoi­to on yksi­löl­li­nen ja ener­gi­aa välit­tyy juu­ri sen ver­ran, mitä asia­kas sitä tar­vit­see. Rei­ki­hoi­dol­la pyri­tään esi­mer­kik­si lie­vit­tä­mään kipu­ja, anta­maan väsy­neel­le ener­gi­aa tai tasoit­ta­maan tun­tei­ta. Täy­den­tä­väs­sä hoi­to­muo­dos­sa käy­dään koko krop­pa läpi pääs­tä var­pai­siin molem­min puo­lin kehoa. Apu­naan hän käyt­tää myös hoi­to­ki­viä, kuten eri­lai­sia kris­tal­le­ja sekä etee­ri­siä öljy­jä voi­mis­ta­maan energiaa.

– Hoi­det­ta­van tun­te­muk­set ovat täy­sin yksi­löl­li­siä ja käym­me nii­tä läpi hoi­don jäl­keen. Itku ja nau­ru ovat täy­sin sal­lit­tu­ja ja luon­nol­li­sia tun­tei­ta. Rei­ki on medi­ta­tii­vis­ta, se ren­tout­taa ja voi par­haim­mil­laan rau­hoit­taa vilk­kaim­man­kin mie­len. Eten­kin nyky­päi­vä­nä monet etsi­vät tapo­ja rau­hoit­tua ja käsi­tel­lä jat­ku­vaa stres­siä ja kii­ret­tä. Hoi­to sopii myös lap­sil­le ja sii­tä voi saa­da apua myös unettomuuteen.

Työn­sä par­haik­si puo­lik­si Har­ti­kai­nen nos­taa eri­tyi­ses­ti asiak­kai­den pal­ve­le­mi­sen ja aut­ta­mi­sen. Hän ker­too koh­dan­neen­sa hui­kean mää­rän ihmi­siä ja moni on ollut hänen asiak­kaa­na alus­ta alkaen. Skep­ti­siä­kin asiak­kai­ta on tul­lut myös mat­kan var­rel­la vas­taan ja Har­ti­kai­nen sanoo näi­den koh­taa­mis­ten olleen kai­kis­ta hedelmällisimpiä.

– Asiak­kail­ta saa­tu iha­na palau­te aut­taa jak­sa­maan vuo­des­ta toi­seen. Kun asia­kas astuu oves­ta sisään, kes­ki­tyn vain häneen ja pyrin sii­hen, että asia­kas ren­tou­tuu täysin.

Kou­lut­tau­tu­mi­nen on yrit­tä­jäl­le tär­ke­ää, jot­ta hän pysyy ajan her­moil­la niin hoi­to­jen kuin tuot­tei­den­kin osal­ta. Tuot­tei­den koti­mai­suus, tur­val­li­suus ja luon­non­mu­kai­suus ovat hänen itsen­sä lisäk­si myös asiak­kail­le tär­kei­tä arvo­ja, jot­ka ovat nous­seet vuo­sien saa­tos­sa enem­män pinnalle.

– Maa­il­ma muut­tuu ja tule­vai­suu­des­sa arvos­tus luon­toa koh­taan lisään­tyy. Mehän itse­kin olem­me osa luontoa.

Tule­vai­suu­den suun­ni­tel­mia yrit­tä­jäl­lä on pal­jon, mut­ta kaik­kea ei voi vie­lä pal­jas­taa. Tar­koi­tuk­se­na on kui­ten­kin jat­kaa voi­maan­nut­ta­vien, yksi­löl­lis­ten ja koko­nais­val­tais­ten hoi­to­jen eteen­päin vie­mis­tä ja Har­ti­kai­nen uskoo löy­tä­vän oikean polun hänel­le itsel­leen. Tee­ma­päi­vien pitä­mi­nen ja hoi­to­jen teke­mi­nen ryh­mil­le on myös mie­le­käs­tä yrit­tä­jäl­le ja nii­hin hän halu­aa panos­taa entisestään.

– Paras­ta yrit­tä­jyy­des­sä on lupa toteut­taa omia visioi­taan ja vapaus kuun­nel­la itse­ään. Yrit­tä­jyys on minul­le elä­män­ta­pa ja päi­vää­kään en pois vaih­tai­si! On tämä niin mukavaa.