Kii­min­gin Vuo­den yrit­tä­jä­nä pal­kit­tiin GoArctic

Kirsi Eskola ja Sipe Åqvist tunnetaan vahvoina yrittäjänaisina. Nyt heidän yrityksensä GoArctic Oy palkittiin Vuoden yrittäjänä. (Kuva: Pasi Eskola)Kirsi Eskola ja Sipe Åqvist tunnetaan vahvoina yrittäjänaisina. Nyt heidän yrityksensä GoArctic Oy palkittiin Vuoden yrittäjänä. (Kuva: Pasi Eskola)

Kii­min­gin yrit­tä­jien Vuo­den yrit­tä­jä­nä 2022 pal­kit­tiin Go Arc­tic Oy. Kii­min­gin Yrit­tä­jät ry:n mukaan tämän vuo­den valin­nas­sa kiin­ni­tet­tiin huo­mio­ta eri­tyi­ses­ti sii­hen, että tapah­tu­ma- ja mat­kai­lua­lal­la toi­mi­van yri­tyk­sen kas­vusuun­ta on jat­ku­nut posi­tii­vi­se­na alaa kovas­ti koh­del­leen koro­na-ajan jäl­keen ja, että yri­tys­tä luot­saa­vat vah­vat ja roh­keat naisyrittäjät.

– Olem­me erit­täin otet­tu­ja täs­tä huo­mio­no­soi­tuk­ses­ta. Olem­me sitou­tu­nei­ta yri­tyk­sem­me kehi­tyk­seen, toteu­tam­me unel­miam­me omas­sa yhtiös­säm­me ja haluam­me yri­tyk­sem­me kas­va­van ja kehit­ty­vän niin itsem­me kuin upean hen­ki­lö­kun­tam­me­kin vuok­si, sanoo yhtiön toi­mi­tus­joh­ta­ja Kir­si Esko­la.

Go Arc­tic Oy on 14-vuo­tias oulu­lai­nen, kii­min­ki­läis­juu­ri­nen yri­tys ja sen yrit­tä­ji­nä toi­mi­vat Kir­si Esko­la ja Sipe Åqvist. Yhtiö on tun­net­tu pit­kä­ai­kai­ses­ta toi­min­nas­taan tapah­tu­ma­tuo­tan­toa­lal­la, muun muas­sa yri­tys­ta­pah­tu­mien ja kokous- ja kongres­si­tuo­tan­to­jen paris­sa sekä pit­kä­jän­tei­ses­tä työs­tään Oulun mat­kai­lua­lan kehittäjänä.

Tapah­tu­ma­lii­ke­toi­min­nan lisäk­si yri­tys toi­mii kan­sain­vä­li­sen mat­kai­lun paris­sa, välit­tää Oulun alu­een opas­tus­pal­ve­lui­ta sekä pyö­rit­tää omia toi­mi­paik­ko­jaan Koi­te­lin Tun­nel­ma­tu­pa aja Koi­te­lin Kos­ki­kip­pa­ria, Hotel­li-Ravin­to­la Limin­gan­lah­tea ja Ravin­to­la Seelaria/Hietasaaren Seelaria.

– Jos yrit­tä­jä­vuo­det jota­kin ovat opet­ta­neet, niin sen, että ainoa mikä on var­maa, on muu­tos. Olem­me kas­va­neet jous­ta­vik­si ja aja­tuk­sil­tam­me roh­keik­si ja pys­ty­neet luo­vi­maan men­nei­nä yrit­tä­jä­vuo­si­na niin aiem­man taan­tu­man kuin nyt koro­na-ajan­kin yli. Iso kii­tos kuu­luu myös asiak­kail­lem­me, olem­me erit­täin kii­tol­li­sia kai­kes­ta luot­ta­muk­ses­ta, jota asiak­kaam­me meil­le osoit­ta­vat, Esko­la sanoo.

Vuo­den yrit­tä­jä pal­kit­tiin Kii­min­gin Yrit­tä­jät ry:n vuo­si­ko­kouk­sen ja pik­ku­jou­lu­jen yhtey­des­sä Iso-Syöt­teel­lä. Vuo­den yksi­ny­rit­tä­jä­nä pal­kit­tiin Isän­nöin­ti Vesa Oja­la, Vuo­den nuo­re­na yrit­tä­jä­nä Hyvin­voi­tas­ko Asko Mäkä­räi­nen ja aktii­vi­mal­jan sai Joo­ga Vil­la Män­ty­län Tiia Parik­ka.