Kii­min­gin nyrk­kei­ly­ker­hol­le menes­tys­tä Pirkka-turnauksesta

Jessica Karvonen ja Sebastian Autio ottelivat kultaa Tampereen Pirkka-turnauksessa. (Kuva: Tero Autio)Jessica Karvonen ja Sebastian Autio ottelivat kultaa Tampereen Pirkka-turnauksessa. (Kuva: Tero Autio)

Kii­min­gin nyrk­kei­ly­ker­hon nyrk­kei­li­jät otti­vat kak­si kul­taa kan­sain­vä­li­ses­tä junio­rei­den Pirk­ka-tur­nauk­ses­ta Tam­pe­reel­ta. Voit­toi­hin ylsi­vät Sebas­tian Autio (C‑jun. 51 kg) ja Jes­sica Kar­vo­nen (B‑jun. 57 kg).

Kar­vo­sen voit­to oli makea, sil­lä hänen sar­jas­saan otte­li Suo­men kol­me kovin­ta tämän het­ken nais­jun­nu­nyrk­kei­li­jää. Ensim­mäi­se­nä hän­tä vas­taan aset­tui Kan­kaan­pään Olga Saa­re­la. Otte­lu oli tasai­nen, mut­ta päät­tyi Kar­vo­sen voit­toon tuo­ma­ri­ää­nin 4–1. Finaa­lis­sa vas­tus­ta­ja­na oli Janak­ka­lan vasu­ri Ella Muta­nen. Val­men­ta­ja Mat­ti Lan­ton mukaan vasen­kä­tis­tä vas­taan nyrk­kei­ly oli Kar­vo­sel­le uut­ta. Lisäk­si vas­tus­ta­ja oli pit­kä ja ulottuva.

– Mat­si oli kis­sa-hii­ri-leik­kiä, joka kään­tyi lopul­ta jah­dis­sa onnis­tu­neen Jes­sican eduk­si. Finaa­lin voit­to tuli tuo­ma­ri­ää­nin 3–2.

Kar­vos­ta ehdo­tet­tiin tur­nauk­ses­sa myös mukaan nuor­ten maa­jouk­ku­een seu­raa­vaan tur­nauk­seen Ruot­siin, mut­ta reis­su tuli­si KINK:in edus­ta­jal­le rahal­li­ses­ti lii­an nopeas­ti. Täh­täin on siis syys­puo­len kan­sain­vä­li­sis­sä turnauksissa.

Sebas­tian Autio otte­li täl­lä ker­taa itsel­leen nor­maa­lia ale­mas­sa pai­no­luo­kas­sa joh­tuen vas­tus­ta­jien puut­tees­ta. Ensim­mäi­nen otte­lu läh­ti käyn­tiin hiu­kan huo­nol­la kes­kit­ty­mi­sel­lä syy­nä läh­tö­koh­tai­ses­ti vää­rä sar­ja. Vas­taan aset­tui Kirk­ko­num­men Vee­ti Jär­vi­nen. Aution kova rutii­ni toi vai­keuk­sis­ta huo­li­mat­ta 5–0 voiton.

Finaa­lis­sa Autio otte­li Viron Niki­ta Beli­ko­via vastaan.

– Ener­gia­ta­so oli nous­sut ensim­mäi­ses­tä otte­lus­sa ja Sebas­tian oli yllät­tä­vän hyvä, Lant­to sanoo.

Val­men­ta­jan mukaan otte­lu oli rik­ko­nai­nen lähin­nä sik­si, että var­sin­kin alus­sa tuo­ma­ri otti hiu­kan lii­an suur­ta roo­lia tapah­tu­mis­ta. Autio pys­tyi kui­ten­kin kes­kit­ty­mään omaan teke­mi­seen ja otti voi­ton puh­taas­ti tuo­ma­ri­ää­nin 5–0. Hänet valit­tiin myös tur­nauk­sen par­haak­si C‑junioriksi. Juhan­nus­vii­kol­la Sebas­tian Autio mat­kaa otte­le­maan Irlan­tiin yhteen maa­il­man suu­rim­mis­ta nyrk­kei­lyn junioriturnauksista.

Kii­min­gin nyrk­kei­ly­ker­hoa edus­ti­vat Pirk­ka-tur­nauk­ses­sa myös Niklas Pent­ti­lä (B‑jun. 48 kg) sekä Abs­hir Ali (A‑jun. 60 kg). Hyväs­tä tais­te­lus­ta huo­li­mat­ta molem­mat hävi­si­vät ottelunsa.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.