Kep­pa­rei­ta ja sählyä

Aava Huusko, Elina Hauru ja Alvar Hauru esteradalla lämmittelemässä.Aava Huusko, Elina Hauru ja Alvar Hauru esteradalla lämmittelemässä.

Ala­ky­län ja Tirin kylän kou­lu­jen oppi­laat viet­ti­vät ilois­ta ulkoi­lu­päi­vää kep­pa­ri­ki­san ja säh­ly­tur­nauk­sen paris­sa. Pie­nim­mät oppi­laat oli­vat Tirin­ky­läs­sä Kii­min­ki­joen ran­nal­la kep­pa­ri­ki­sois­sa ja isom­mat Tirin­ky­län kou­lul­la pelaa­mas­sa säh­lyä ulko­sal­la. Tur­nauk­ses­sa otte­li­vat kah­des­sa eri sar­jas­sa 3–4‑luokkalaiset ja 5–6‑luokkalaiset. Säh­lys­sä näh­tiin hie­no­jen yksi­lö­suo­ri­tus­ten lisäk­si lii­kun­nan iloa ja rie­mua. Tirin­ky­län yksi­kön 4. ja 6. luok­ka voit­ti­vat omat sarjansa. 

Kau­niil­le ran­ta­der­byl­le kokoon­tui kaik­ki­aan noin 80 las­ta kep­pi­he­vo­si­neen leik­ki­mie­li­seen kisai­luun, jos­sa pal­kin­to­ja jaet­tiin run­saas­ti. Kah­dek­san­vuo­tias Ala­ky­län kou­lun oppi­las Aava Huus­ko oli yksi kisan innok­kais­ta osallistujista. 

– Har­ras­tan kep­pa­ri­jut­tu­ja muu­ten­kin. Koto­na hypin estei­tä ja menen kou­lu­rat­sas­tus­ta­kin. Lisäk­si teen myyn­tiin eri­lai­sia kep­pa­ri­va­rus­tei­ta, hän kertoi. 

Kisois­sa Aava ei ollut ennen oikeas­taan käy­nyt, mut­ta sil­ti tapah­tu­ma ei jän­nit­tä­nyt, pel­käs­tään innosti. 

– Kave­rei­den kes­ken on tie­tys­ti lei­kit­ty ja vähän kil­pail­tu­kin. Aika moni kave­ri­kin tätä har­ras­taa. Itse olen jo aina­kin pari vuot­ta har­ras­ta­nut kep­pa­ria, Aava kertoi. 

Koto­na hänel­lä on aina­kin yhdek­sän kep­pi­he­vos­ta, jois­ta osan on teh­nyt äiti ja osan hän itse.

Opet­ta­jat Nina Paak­ka­ri ja Mari­ta Helistén ker­toi­vat, että kou­lu­jen yhtei­nen tapah­tu­ma on jär­jes­tet­ty jo aina­kin kym­me­nen vuo­den ajan ja se on oikein suosittu.

– Este­ki­so­jen lisäk­si jos­kus on kisail­tu kou­lu­rat­sas­tuk­ses­sa ja jos­kus küris­sä, joka on hevo­sen ja rat­sas­ta­jan yhteis­tä tans­sia, Nina Paak­ka­ri kertoi.