Hyvin­voin­ti­kier­tu­eel­ta tie­toa, vink­ke­jä ja jumppaa

Hyvinvointikiertue veti Yli-Iin seurakuntatalolle runsaasti väkeä tutustumaan eri järjestöjen toimintaan sekä niiden tarjoamiin palveluihin. Muistiyhdistyksen onnenpyörä houkutti kokeilemaan, ja voittojakin oli luvassa, sillä rosvosektoria ei pyörässä ollut lainkaan. Myös erilaiset hyvinvointimittaukset olivat suosittuja.Hyvinvointikiertue veti Yli-Iin seurakuntatalolle runsaasti väkeä tutustumaan eri järjestöjen toimintaan sekä niiden tarjoamiin palveluihin. Muistiyhdistyksen onnenpyörä houkutti kokeilemaan, ja voittojakin oli luvassa, sillä rosvosektoria ei pyörässä ollut lainkaan. Myös erilaiset hyvinvointimittaukset olivat suosittuja.

Jo kym­me­ni­sen vuot­ta sit­ten aloi­tet­tu Muis­ti­kah­vi­la-toi­min­ta on vuo­sien mit­taan muut­tu­nut usei­den eri jär­jes­tö­jen yhtei­sek­si Muis­ta hyvin­voin­ti­si ‑kier­tu­eek­si, jon­ka tämän­ke­väi­set vie­rai­lut suun­tau­tui­vat yhdek­säl­le Oulun seu­dun paik­ka­kun­nal­le aina Raa­hea ja Pyhä­jo­kea myöten.

Yli­kii­min­kiin ja Yli-Iihin kier­tue ran­tau­tui vii­me vii­kon kes­ki­viik­ko­na. Kier­tu­een jär­jes­ti­vät yhteis­työs­sä Poh­jois-Poh­jan­maan Sydän­pii­ri, Oulun seu­dun omais­hoi­ta­jat, Pso­ria­sis-lii­ton Ver­tais­ter­va­rit-han­ke, Oulun Seu­dun Muis­tiyh­dis­tys, Poh­jois-Poh­jan­maan Muis­ti­luot­si, Hoi­va­tie sekä Raa­hen Seu­dun Omais­hoi­ta­jat ja Läheiset.

Yli-Iin tapah­tu­mas­sa jaet­tiin osal­lis­tu­jil­le tie­toa ja vink­ke­jä muun muas­sa aivo- ja sydän­ter­vey­des­tä sekä omais­hoi­ta­juu­des­ta. Alus­tuk­sia tilai­suu­des­sa piti­vät Min­na Hern­berg Oulun seu­dun omais­hoi­ta­jis­ta ja Sami Juu­ti­nen Hoi­va­tiel­tä sekä Mar­jut Kiviah­de ja Ulla Kaik­ko­nen Oulun Seu­dun Muis­tiyh­dis­tyk­ses­tä. Lisäk­si eri toi­mi­jat jakoi­vat tie­toa omil­la toi­min­ta­pis­teil­lään ja usei­siin hyvin­voin­ti­mit­tauk­siin­kin oli kävi­jöil­lä mah­dol­li­suus osallistua.

Min­na Hern­berg nos­ti puheen­vuo­ros­saan esiin omais­hoi­to­ti­lan­teen tunnistamisen.

– Tilan­teet syn­ty­vät usein vähi­tel­len, kun lähei­sen avun tar­ve lisään­tyy niin, ettei­vät arjen tilan­teet enää suju ilman apua. Aluk­si voi olla vai­ke­aa tun­nis­taa, että kyse on omais­hoi­to­ti­lan­tees­ta. Sit­ten kun tilan­teen tun­nis­taa, on jo hel­pom­pi etsiä tukea ja pal­ve­lu­ja sekä lähei­sel­le että itselle.

Hern­ber­gin mukaan merk­ke­jä omais­hoi­to­ti­lan­tees­ta ovat arki­sen pär­jää­mi­sen ohel­la per­heen vas­tuun­jaon muut­tu­mi­nen sekä lisään­ty­nyt asioin­ti esi­mer­kik­si ter­vey­den­huol­lon pal­ve­luis­sa. Mer­kit­tä­vä seik­ka on sekin, jos lähei­nen tar­vit­see tila­päis­hoi­toa sil­loin, kun hoi­ta­ja läh­tee asioille.

Hern­berg ker­toi myös Oulun seu­dun omais­hoi­ta­jien toi­min­nas­ta sekä kan­nus­ti otta­maan yhteyt­tä yhdis­tyk­seen aina, kun kysyt­tä­vää ilmenee.

– Yhteyt­tä ottaak­seen ei tar­vit­se olla yhdis­tyk­sen jäsen eikä omais­hoi­don­tuen saa­ja, vaan meil­tä saa tie­toa ja tukea muu­toin­kin, hän hok­saut­ti sekä muis­tut­ti omais­hoi­ta­jia kiin­nit­tä­mään huo­mio­ta myös omaan jak­sa­mi­seen, kuten riit­tä­vän yöunen ja vapaa-ajan saamiseen.

Omais­hoi­toon liit­ty­väs­tä koti­kun­tou­tuk­ses­ta ker­toi Hoi­va­tien Sami Juu­ti­nen. Hoi­va­tie syn­tyi puo­li­tois­ta vuot­ta sit­ten, kun Nuor­ten Ystä­vät ry ja Oulun Dia­ko­nis­sa­lai­tos yhdis­ti­vät pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­tan­sa. Juu­ti­sen mukaan Hoi­va­tien käy­tös­sä on koti­kun­tou­tus­mal­li, jon­ka tavoit­tee­na on hoi­to­per­heen koto­na asu­mi­sen tukeminen.

– Koti­kun­tou­tus­jak­so kes­tää vajaan vuo­den ja sisäl­tää kuusi koti­käyn­tiä, joi­den aika­na muun muas­sa suo­ri­te­taan yksi­löl­li­ses­ti pal­ve­luoh­jaus­ta sekä kar­toi­te­taan hoi­to­per­heen ter­veyt­tä ja kodin ja ympä­ris­tön tur­val­li­suut­ta. Myös elä­män­hal­lin­nan vah­vuuk­sia ja voi­ma­va­ro­ja sekä haas­tei­ta pohditaan.

Juu­ti­sen mukaan koti­kun­tou­tuk­seen osal­lis­tu­neet omais­hoi­ta­jat ovat koke­neet pär­jää­vän­sä hoi­det­ta­van kans­sa pidem­pään koto­na, mikä juu­ri onkin kun­tou­tuk­sen tär­kein tavoite.

– Juu­ri tur­val­li­seen ja hyvin­voi­vaan koto­na asu­mi­seen sekä toi­min­ta­ky­vyn yllä­py­sy­mi­seen tai jopa paran­tu­mi­seen kun­tou­tuk­sel­la pyri­tään­kin, Juu­ti­nen korosti.

Tois­tai­sek­si Hoi­va­tien koti­kun­tou­tus toi­mii Oulun kau­pun­gin alu­eel­la. Toi­min­nan laa­jen­ta­mi­sen koko hyvin­voin­tia­lu­eel­le Juu­ti­nen näkee kyl­lä tar­peel­li­sek­si, mut­ta asia ei ole vie­lä ajankohtainen.

Vii­mei­se­nä alus­tuk­sen­sa pitä­nyt Muis­tiyh­dis­tyk­sen Mar­jut Kiviah­de pis­ti ensim­mäi­sek­si pys­tyyn pie­nen tau­ko­jum­pan, jon­ka liik­keet vaa­ti­vat hie­man aivo­työ­tä­kin. Hän hok­saut­ti­kin lii­kun­nan ole­van tär­ke­ää muis­til­le ja aivo­jen ter­vey­del­le. Mui­ta tär­kei­tä teki­jöi­tä ovat aivo­jen akti­voin­ti, sosi­aa­li­set suh­teet, ravit­se­mus ja nukkuminen.

Mai­nit­se­mi­sen arvoi­sek­si ris­ki­te­ki­jäk­si Kiviah­de nos­ti kuu­lon ale­ne­man, joka kos­ket­taa suu­rin­ta osaa ikään­ty­vis­tä jos­sain vai­hees­sa, ja jon­ka on hoi­ta­mat­to­ma­na todet­tu nos­ta­van muis­ti­sai­rau­den riskiä.