Kat­ri Ylan­der ja Pau­li Han­hi­nie­mi saa­pu­vat esiin­ty­mään Kiiminkipäiville

Perin­tei­set Kii­min­ki­päi­vät jär­jes­te­tään jäl­leen tänä kesä­nä yhden väli­vuo­den jäl­keen. Kii­min­ki­päi­viä vie­te­tään elo­kuun alus­sa 6.–8.8. Kii­min­gin kir­jas­ton piha-alueella.

Jär­jes­tyk­ses­sään 46. Kii­min­ki­päi­vät käyn­nis­ty­vät per­jan­tai­na 6.8. Kii­min­gin Yrit­tä­jät Ry:n ter­veh­dyk­sel­lä. Per­jan­tain ohjel­mas­sa on myös muun muas­sa lau­lue­si­tyk­siä, Kii­min­gin har­mo­nik­ko­jen esiin­ty­mi­nen sekä yhteis­lau­lua. Ilta­kah­dek­sal­ta esiin­tyy Sipe Å ‑yhtye, jon­ka jäl­keen laval­le nousee Idols- ja Täh­det, täh­det ‑tv-ohjel­mis­ta tutuk­si tul­lut Kat­ri Ylan­der.

Lau­an­tai­na lap­sil­le ohjel­maa jär­jes­tä­vät Pee­tu-pel­le sekä Oulu Dance Aca­de­my. Luvas­sa on muun muas­sa myös perin­tei­käs­tä kisai­lua nau­lan­lyön­nin ja peru­nan­kuo­rin­nan mer­keis­sä. Illan artis­ti­na esiin­tyy Pau­li Han­hi­nie­mi M.A.D.

Sun­nun­tai­na tapah­tu­ma-alue hil­je­nee, mut­ta viih­ty­mään pää­see Kii­min­ki-Seu­ran koti­seu­tu­ret­kel­le sekä OuluZo­nes­sa jär­jes­tet­tä­vään Drifting-tapahtumaan.

Tapah­tu­ma-alu­eel­le tai artis­tien esi­tyk­siin ei ole pää­sy­mak­sua. Tapah­tu­ma jär­jes­te­tään Kii­min­gin Yrit­tä­jät ry:n toi­mes­ta vapaa­eh­tois­voi­min. Koko Kii­min­ki­päi­vien ohjel­man voi käy­dä kat­so­mas­sa kiiminkipaivat.fi ‑verk­ko­si­vul­ta.