Jää­te­löt Kii­min­ki­joen koululle

Ran­ta­poh­ja tekee tii­vis­tä yhteis­työ­tä alu­een­sa lähes kaik­kien kou­lu­jen kans­sa. Oppi­laat tuot­ta­vat luku­vuo­den aika­na moni­puo­lis­ta mate­ri­aa­lia nuor­ten­pals­tal­le eli Rantsikkaan.

Täs­tä kii­tok­se­na Ran­ta­poh­ja arpoo osal­lis­tu­nei­den koulujen/luokkien kes­ken luku­vuo­den päät­teek­si pie­nen kii­tok­sen. Tänä vuon­na kii­tos menee jää­te­löi­den muo­dos­sa Kii­min­ki­joen kou­lun 3D-luokalle.

Ilois­ta kesä­lo­maa jo hie­man etu­kä­teen kai­kil­le luki­joil­le ja tänä luku­vuon­na Rant­sik­kaan jut­tu­ja, mie­li­pi­tei­tä ja runo­ja kir­joit­ta­neil­le oppi­lail­le. Kii­tos myös kuvis­ta, piir­rok­sis­ta sekä sar­ja­ku­vis­ta, joi­ta pals­tal­le on lähe­tet­ty julkaistavaksi.