Hut­tu­ky­län nuo­ri­so­seu­ran syk­sy on täyn­nä toimintaa

Hut­tu­ky­län nuo­ri­so­seu­ra jär­jes­tää syk­syl­lä Oulun kau­pun­gin avus­tuk­sel­la las­ten tans­si­ryh­miä, jot­ka ovat ilmai­sia osal­lis­tu­jil­le. Tar­jol­la on ryh­miä 3–13-vuotiaille lap­sil­le ja nuo­ril­le, ja ohjaa­ja­na toi­mii lii­kun­ta­neu­vo­ja Taru Lauk­ka. Ilmoit­tau­tu­mis­oh­jeet löy­ty­vät seu­ran nettisivuilta.

Hut­tu­ky­läs­sä alkaa syk­syn aika­na myös liikunta‑, askar­te­lu- ja kok­ki­ker­ho­ja, joi­den ajan­koh­dat jul­kais­taan elo­kuun aikana.

– Kii­min­ki­päi­vien tans­sit jär­jes­te­tään 7.8. ja syys­kau­den ava­jais­tans­sit 25.9., ker­too seu­ra-aktii­vi Min­na Hern­berg.