Hon­ka­sen­pe­rän kaa­voi­tus­ti­lan­ne kis­mit­tää asuk­kai­ta – Ala­ky­län, Tirin­ky­län, Hai­pus­ky­län ja Han­hi­pe­rän osay­leis­kaa­van luon­nos esi­tel­tiin

Tirinkylän, Haipuskylän, Alakylänja Hanhiperän osayleiskaavaa esiteltiin Alakylän koululla. Jokivarren kaavoituksessa puhutti muun muassa tulvariskialueeksi määrittelyn perusteet.

Uusi osay­leis­kaa­va on tuo­mas­sa Ala­ky­län ja mui­den kaa­va-alu­ee­seen kuu­lu­vien kylien alu­eel­le mah­dol­li­suu­den raken­taa yhteen­sä jopa 200 uut­ta asuin­pien­ta­loa. Kaa­va­luon­nok­ses­sa on 100 uut­ta raken­nus­paik­kaa, joil­le jokai­sel­le voi raken­taa kak­si asuin­ra­ken­nus­ta. Lisäk­si raken­nus­paik­ko­ja osoi­te­taan muun muas­sa loma-asun­to­jen, ympä­ris­tö­häi­riö­tä tuot­ta­mat­to­man teol­li­suus- ja varas­toa­lu­een sekä maa­ti­lan talous­kes­kuk­sen mer­kin­nöil­lä. Kylä­alu­eel­la tule­va kaa­va on raken­nus­paik­ka­koh­tai­nen ja se oikeut­taa suo­ran raken­nus­lu­van. Muil­la…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus