Digi­taa­li­nen koh­taa­mi­nen toimii

Kiimingissä, Jaarankartanon palvelukeskuksessa asuva Sylvi Laurila on tyytyväinen kehittämiskokeiluun, jonka avulla halutaan helpottaa palvelutalon asukkaiden sekä heidän omaistensa välistä kommunikaatiota digitaalisin keinoin. Laurilan mielestä parasta kokeilussa ovat olleet koulujen ja päiväkotien esitykset ja lasten laulamat laulut. (Kuva: Teea Tunturi)Kiimingissä, Jaarankartanon palvelukeskuksessa asuva Sylvi Laurila on tyytyväinen kehittämiskokeiluun, jonka avulla halutaan helpottaa palvelutalon asukkaiden sekä heidän omaistensa välistä kommunikaatiota digitaalisin keinoin. Laurilan mielestä parasta kokeilussa ovat olleet koulujen ja päiväkotien esitykset ja lasten laulamat laulut. (Kuva: Teea Tunturi)

Jaa­ran­kar­ta­non pal­ve­lu­kes­kuk­ses­sa Kii­min­gis­sä asuk­kaat ovat pääs­set kat­se­le­maan video­lä­he­tys­tä kou­luil­ta ja päi­vä­ko­deil­ta lait­teis­tol­la, joka hyö­dyn­tää 360°-kamerateknologiaa. Kysees­sä on Digi­taa­li­nen koh­taa­mi­nen pal­ve­lua­su­mi­ses­sa ‑kehit­tä­mis­ko­kei­lu. – Kokei­lus­sa kehi­te­tään iäk­kään kom­mu­ni­koin­ti­tai­dot ja tar­peet huo­mioi­via yhtey­den­pi­don ja koh­taa­mi­sen tapo­ja, joi­den avul­la mah­dol­lis­te­taan asuk­kai­den sosi­aa­li­nen osal­li­suus ja osal­lis­tu­mi­nen mer­ki­tyk­sel­li­seen toi­min­taan. Kokei­lun ydin on saat­taa pal­ve­lu­ta­lon asu­kas kom­mu­ni­koi­maan omais­ten ja läheis­ten ihmis­ten kanssa,… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus