Ala­ky­län sil­ta sul­je­taan maa­nan­tai­na ajoneuvoliikenteeltä

Aution silta on parhaillaan peruskorjauksessa Kiimingin Alakylässä. Sillan puukansi ja päällyste uusitaan. (Kuva: Terhi Ojala)Aution silta on parhaillaan peruskorjauksessa Kiimingin Alakylässä. Sillan puukansi ja päällyste uusitaan. (Kuva: Terhi Ojala)

Ala­ky­län koh­dal­la Kii­min­ki­joen ylit­tä­vä Aution sil­ta sul­je­taan ajo­neu­vo­lii­ken­teel­tä maa­nan­tai­na 11.10. noin kel­lo 7 aamul­la. Muu lii­ken­ne voi edel­leen käyt­tää sil­taa. Ajo­neu­vo­lii­ken­ne käyt­tää perus­kor­jauk­sen ajan alu­een mui­ta ylei­siä teitä.

Kor­jaus­töis­sä sil­lan puu­kan­si ja pääl­lys­tys uusi­taan. Työ­maa­pääl­lik­kö Mar­kus Tyy­ne­lä Skra­ta Fin­lan­dil­ta ker­too, että työt ovat läh­te­neet käyn­tiin aika­tau­lus­saan. Ensim­mäi­sen vii­kon aika­na on teh­ty lähin­nä val­mis­te­le­via töi­tä ja lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jä sekä pääl­lys­teen pois­toa. Sil­ta palau­tuu ajo­neu­vo­lii­ken­teen käyt­töön suun­ni­tel­man mukaan 7.11. Pääl­lys­tys­työt jää­vät toden­nä­köi­ses­ti teh­tä­väk­si ensi keväänä.

– Alu­een asuk­kaat ovat suh­tau­tu­neet ymmär­tä­väi­ses­ti sil­lan kor­jauk­seen. Kun työt saa­daan val­miik­si, on sii­nä jäl­leen sil­taa kym­me­nik­si vuo­sik­si käyttöön.