Teh­tä­väm­me on raken­taa vah­vuuk­sien Suomi

Toi­nen päi­vä huh­ti­kuu­ta on kan­san­val­lan juh­la­päi­vä. Jokai­nen äänes­tä­jä päät­tää osal­taan Suo­men suun­nas­ta nel­jäk­si vuo­dek­si eteenpäin.

Vai­ku­tuk­set taval­li­seen arkeen ovat suu­ret: Nouse­vat­ko verot, muis­te­taan­ko maa­seu­tu, tue­taan­ko per­hei­tä, panos­te­taan­ko lähi­pal­ve­lui­hin, aute­taan­ko yrit­tä­mi­sen alkuun. 

Ehdok­kail­la on nyt aika ker­toa, mil­lais­ten asioi­den puo­les­ta he teke­vät työ­tä, ja miten ongel­mat ratkaistaan. 

Suo­men ja suo­ma­lais­ten pitää nyt löy­tää vah­vuu­ten­sa aiem­paa parem­min. Meil­lä on pal­jon käyt­tä­mät­tö­miä mahdollisuuksia. 

Täl­tä poh­jal­ta nouse­vat vii­si vaa­li­tee­maa­ni. Vakaus, koh­tuul­li­suus, yrit­te­liäi­syys, sydä­men sivis­tys ja välit­tä­mi­nen. Näis­tä tee­mois­ta raken­tuu vah­vuuk­sien Suomi. 

Kaik­ki läh­tee vakau­des­ta. Luji­te­taan luot­ta­mus­ta, yhteis­kun­tam­me perus­taa. Säi­ly­te­tään isän­maan itse­näi­syys ja vapaus, jon­ka vete­raa­nit ovat meil­le hank­ki­neet. Pide­tään koko maa asut­tu­na. Toteu­te­taan oikeu­den­mu­kai­nen ruo­ka­mark­ki­na. Huo­leh­di­taan arjen pal­ve­luis­ta ja lähi­kou­luis­ta läpi Suomen. 

Tar­vit­sem­me myös koh­tuul­li­suut­ta. Palau­te­taan Suo­mi kes­tä­vän kas­vun tiel­le. Pysäy­te­tään vel­ka­kier­re kah­del­la kau­del­la. Teh­dään se oikeu­den­mu­kai­ses­ti. Emme voi sääs­tää kaik­kein heikoimmilta.

Ilman yrit­te­liäi­syyt­tä emme pär­jää. Suo­mi tar­vit­see aktii­vi­sia kan­sa­lai­sia. Aute­taan lap­sia ja nuo­ria tun­nis­ta­maan vah­vuu­ten­sa ja ete­ne­mään koh­ti unel­mia. Vah­vis­te­taan yrit­tä­jyys­kas­va­tus­ta eska­ris­ta yli­opis­toon. Luo­daan sii­hen val­men­ta­vaa opet­ta­jan­kou­lu­tus­ta. Sat­sa­taan kor­kea­kou­lu­tuk­seen, tut­ki­muk­seen ja kehit­tä­mi­seen, että syn­tyy uutta.

Yrit­tä­mi­sen olo­suh­tei­ta tulee kehit­tää, jot­ta moni perus­taa yri­tyk­sen, palk­kaa väkeä ja raken­taa kes­tä­vää kas­vua. Yrit­tä­mi­sen vero­tus­ta ei saa kiristää. 

Kaik­ki toi­min­ta nousee arvois­ta. Kun luom­me vah­vuuk­sien Suo­mea, tar­vit­sem­me sydä­men sivis­tys­tä. Yhteis­kun­ta raken­tuu yhteis­työs­tä, osaa­mi­ses­ta ja toi­sen kunnioittamisesta. 

Tue­taan per­hei­tä. Tuo­daan mata­lan kyn­nyk­sen tuki kou­lui­hin. Kehi­te­tään naa­pu­ria­pua. Tue­taan vapaa­eh­tois­työ­tä. Lai­te­taan perus­kou­lu ja kou­lu­pol­ku kun­toon. Opi­taan perus­tai­dot kun­nol­la. Tue­taan ajois­sa. Koo­taan sopi­van kokoi­set ryh­mät. Kehi­te­tään oppi­so­pi­mus­kou­lu­tus­ta. Ennen kaik­kea, ele­tään ihmisiksi.

Vah­vuut­ta on myös se, että väli­täm­me toi­sis­tam­me. Yhtei­sö­jen Suo­mes­sa niin per­heel­li­sil­lä kuin yksi­na­su­vil­la on hyvä opis­kel­la, teh­dä työ­tä, yrit­tää ja ikään­tyä. Jokai­sen elä­mä on lahja.

Toteu­te­taan mie­len­ter­vey­den pal­ve­lut uudel­la taval­la por­tait­tain. Kun vai­va hoi­de­taan var­hain, se ei kas­va suu­rek­si. Sil­loin apua riit­tää kaikille. 

Välit­tä­mi­sen val­lan­ku­mous läh­tee meis­tä. Pii­pah­de­taan kyläs­sä, soi­te­taan, lai­te­taan vies­ti. Jokai­nen on mit­taa­mat­to­man arvo­kas. Pide­tään kaik­ki muka­na. Yhte­näi­nen kan­sa on vahva.

Mik­ko Kin­nu­nen, kan­san­edus­ta­ja ja ‑ehdo­kas, Reis­jär­vel­tä, Keskusta