Sitä puu­ta kuu­le­mi­nen, jon­ka juu­rel­la asut ja elät

Koti­mai­nen puu on eko­lo­gi­nen, kes­tä­vä ja ter­veel­li­nen raken­nus­ma­te­ri­aa­li ja pit­kä­ai­kai­siin tuot­tei­siin käy­tet­ty­nä myös erin­omai­nen hii­li­va­ras­to. Puun käy­tön hyö­tyi­hin lukeu­tu­vat myös puun keveys, nopeus ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­syys. Ilmas­ton­muu­tok­sen kan­nal­ta mer­kit­tä­vää on puu­ra­ken­tei­den kyky varas­toi­da hiil­tä itseen­sä koko sen elin­kaa­ren ajan. Kes­kus­tan Oulun val­tuus­to­ryh­mä teki hel­mi­kuus­sa 2020 seu­raa­van sisäl­töi­sen aloit­teen: ”Oulun kau­pun­ki ottaa ensim­mäi­sen aske­leen koh­ti laa­jem­paa puurakentamisen… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus