Näkö­alo­ja Iin seu­ra­kun­nan tulevaisuuteen

Piis­pam­me Juk­ka Kes­ki­ta­lo antoi var­sin posi­tii­vis­ta palau­tet­ta Iin seu­ra­kun­nan tilas­ta sekä piis­pan­tar­kas­tuk­sen lop­pu­lausun­nos­saan että 650-vuo­tis­juh­lan puheis­saan. Kehit­tä­mis­haas­teis­ta nos­tet­tiin esil­le mm. vapaa­eh­tois­toi­min­nan kehit­tä­mi­nen, juma­lan­pal­ve­luse­lä­män kehit­tä­mi­nen seu­ra­kun­tae­lä­män kes­kuk­se­na ja tule­vai­suus­työs­ken­te­lyn eli stra­te­gia­työs­ken­te­lyn aloit­ta­mi­nen ja mm. kiin­teis­tö­stra­te­gian lop­puun saat­ta­mi­nen ja ympä­ris­tö­diplo­min uusiminen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus